Prindi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Sihtrühm rakendusarhitektuuri erialale sisseastujad
Toimumisaeg 9.03-20.04.2018
Teenusgrupi nimetus arhitektuur ja linnaplaneerimine
Kursuse maht 20 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev töö
Koolituse hind 120 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK arhitektuuriinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täisulatuses sooritanud õppijad saavad TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti. Ettevalmistuskursuse katsetel joonistamises ja arhitektuurses kompositsioonis suurepärase tulemuse (hinne”5″) saanud üliõpilaskandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatsete sooritamist vastuvõtuperioodil.

Kursuse sisu

Täienduskoolituskursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni.

Joonistamise koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

  1. Vajalike töövahendite tutvustus. Alusjoonise ülesehitamine. Lihtsa natüürmordi alusjoonis.
  2. Varjutamise põhimõtete tutvustus. Natüürmordi varjutamine.
  3. Perspektiivireeglite tutvustus. Seadeldise (taburett) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele. .
  4. Seadeldise (tool) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele, varjutamine.

Arhitektuurne kompositsioon koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

1.  Graafilised harjutused – joon, pind.

2. Graafiline skitseerimine– arhitektuurne kontekst, funktsioon, mastaap, mõõtkava, perspektiiv.

3. Graafiline komponeerimine.

4. Mahuline komponeerimine – makett.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab joonistamises: kasutada oskuslikumalt grafiiditehnikat, teab perspektiivi ja oskab seda kasutada ruumiliste objektide kujutamisel, teab kuidas oskuslikumalt joonistuse kompositsiooni üles ehitada.

Omandab arhitektuurse kompositsiooni sisseastumiskatse sooritamiseks järgmised oskused:

– katses püstitatud ülesande mõistmine

– arhitektuurse graafika alused – joone ja pinna kasutamine vabakäeliselt ja joonestusvahendi abil

– arhitektuurse kompositsiooni alused – tasapinnalise ja mahulise ruumipildi analüüsimine ja komponeerimine

– arhitektuurse idee visualiseerimine joonistusena

– arhitektuurse idee visualiseerimine maketina

– mastaabi ja mõõtkava tajumine

esteetika ja korrektsus töö vormistamisel.

Ettevalmistuskursuse lõpetanud õppija on valmis arhitektuuri õpinguteks kõrgkoolis. Õppija mõistab õppeprotsessi ja on saavutanud erialakindluse.

Lõpudokumendid

TTK koolitustunnistus

Lektorid

Mall Nukke (MSc), Ralf Tamm (MSc)

Tunniplaan

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse tunniplaan

9.03.2018 arhitektuurne kompositsioon(3 akad tundi) kell 16.00-18.15
16.03.2018 arhitektuurne kompositsioon (3 akad tundi) kell 16.00-18.15
23.03.2018 arhitektuurne kompositsioon(4 akad tundi) kell 16.00-19.00

6.04.2018 joonistamine (3 akadeemilist tundi) kell 16.00-18.15
13.04. 2018 joonistamine (3 akad tundi) kell 16.00-18.15
20.04. 2018 joonistamine (4 akad tundi) kell 16.00-19.00

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel.  TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: