Prindi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Sihtrühm rakendusarhitektuuri erialale sisseastujad
Toimumisaeg 9.03-20.04.2018
Teenusgrupi nimetus arhitektuur ja linnaplaneerimine
Kursuse maht 20 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö; iseseisev töö
Koolituse hind 120 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK arhitektuuriinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies ulatuses sooritanud õppijad saavad TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti. Ettevalmistuskursuse katsetel joonistamises või arhitektuurses kompositsioonis suurepärase tulemuse (hinne “5”) saanud üliõpilaskandidaatidelt ei nõuta vastavate katsete sooritamist vastuvõtuperioodil.

Kursuse sisu

Joonistamise koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

 • vajalike töövahendite tutvustus, alusjoonise ülesehitamine, lihtsa natüürmordi alusjoonis;
 • varjutamise põhimõtete tutvustus, natüürmordi varjutamine;
 • perspektiivireeglite tutvustus, seadeldise (taburett) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele;
 • seadeldise (tool) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele, varjutamine.

Arhitektuurne kompositsioon koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

 • graafilised harjutused – joon, pind;
 • graafiline skitseerimine– arhitektuurne kontekst, funktsioon, mastaap, mõõtkava, perspektiiv;
 • graafiline komponeerimine;
 • mahuline komponeerimine – makett.

Koolituse õpiväljundid

Joonistamises:

 • tunneb grafiiditehnikat ja oskab seda algtasemel kasutada
 • tunneb peamisi perspektiivireegleid ja oskab neid rakendada ruumiliste objektide kujutamisel
 • tunneb joonistuse kompositsiooni põhialuseid
 • saab aru käelise tegevuse vajalikkusest erialal

Arhitektuurses kompositsioonis:

 • saab aru katses püstitatud ülesandest
 • tunneb arhitektuurse graafika alused – joone ja pinna kasutamine vabakäeliselt ja joonestusvahendi abil
 • tunneb arhitektuurse kompositsiooni alused – tasapinnalise ja mahulise ruumipildi analüüsimine ja komponeerimine
 • arhitektuurse idee visualiseerimine joonistusena
 • arhitektuurse idee visualiseerimine maketina
 • tajub mastaapi ja mõõtkava
 • oskab vormistada töö esteetiliselt ja korrektselt

Ettevalmistuskursuse lõpetanud õppija on valmis arhitektuuri õpinguteks kõrgkoolis. Õppija mõistab õppeprotsessi ja on saavutanud erialakindluse.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Mall Nukke (MSc), Ralf Tamm (MSc)

Tunniplaan

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse tunniplaan

9.03.2018 arhitektuurne kompositsioon(3 akad tundi) kell 16.00-18.15
16.03.2018 arhitektuurne kompositsioon (3 akad tundi) kell 16.00-18.15
23.03.2018 arhitektuurne kompositsioon(4 akad tundi) kell 16.00-19.00

6.04.2018 joonistamine (3 akadeemilist tundi) kell 16.00-18.15
13.04. 2018 joonistamine (3 akad tundi) kell 16.00-18.15
20.04. 2018 joonistamine (4 akad tundi) kell 16.00-19.00

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel.  TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: