Prindi

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Sihtrühm sõitjateveo veokorraldusega tegelevad isikud
Toimumisaeg 21.08-03.09.2018
Õppekavarühm transporditeenused
Kursuse maht 78 akad h
Õppekeel vene keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev töö
Koolituse hind 500 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK logistikainstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

Teema Sisu Käsitlemise aeg ak/h
    Loeng Harjutus
Sissejuhatav loeng Koolituse sisu ja vajalikud kompetentsid (A,B,C,D,E,F,G,H) vastavalt kehtivatele õigusaktidele Lektor Jüri Suursoo või Tõnu Mägi 2  
Tsiviilõigus Euroopa Liidu õigusruum ja tsiviilseadustiku üldpõhimõtted Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) Võlaõigusseadus (VÕS) Lektor Kai Amos 4  
Ettevõtlus Ettevõtete asutamine ja äriühingute vormid Ettevõtluskeskkond Ettevõtlusega kaasnevad riskid, nende maandamine Lektor Mari Suurväli 6  
Turundus Turundus. Reklaam ja avalikud suhted Lektor Mari Suurväli, Ülle Aasjõe 2  
Veovahendid ja tehnonõuded Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Säästliku sõidu reeglid GIS Lektor Sven Andresen 8  
Teeliikluse ohutus Meetmed liiklusohutuse tagamiseks Lektor Sven Andresen 8  
Tööõigus Töölepingud Kollektiivlepingud, töövaidlused Tööohutus ja töötervishoid Lektor Priit Siitan 4 2
Töö ja puhkerežiim Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus 561 nõuded AETR Monitooringu võimalused ja järelvalve meetmed Autojuhtide ametiõppe reeglistik Lektor Tõnu Mägi, Jüri Suursoo 2 2
Ettevõtte finantsmajanduslik juhtmine Ettevõtte majandustegevus, bilansi ja kasumiaruande koostamine Veoettevõtte eelarve koostamine Ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel Ettevõtte maksustamine ja käibemaksuvabad teenused Lektor Kati Nõuakas 6 2
Üldjuhtimise ja ettevõtluse teemad kokku 42 6
Sõitjateveo korraldus, veoohutus ja vedaja vastutus Veoprotsessi korraldamine tulenevalt turusituatsioonist, tehnilistest võimalustest, seadusandlusest ja infrastruktuurist. Kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; Sõitjateveoalane seadusandlus, omal kulul ja tasuline sõitjatevedu, bussi- ja taksoveol nõutavad dokumendid, nende koostamine ja täitmine Riikidevahelised autoveoalased kokkulepped ja veondustegevus Eestis ning välisriikides, , kabotaažvedu; Bussisõitja õigused, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 181/2011 mis käsitleb bussisõitjate õigusi; Sõidukite kasutamisega seotud maksud, välisriikide taristute, teede, sildade ja tunnelite kasutamise eest võetavad maksud ja tasud, piiri- ja tolliformaalsused Lektor Tarvi Viks 12  
Sõitjatevedu Liinivedude korraldus 8  
Sõitjatevedu Taksovedu 8  
Sõitjateveo veokorralduse teemad kokku 28  
Testid   2
Koolitus kokku 70 8

Selgitused:

  1. Programmi koostamisel on rakendatud teemapõhist lähenemist.
  2. Teemad on valitud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1071 /2009 lisas 1 kirjeldatud nõutavatele kompetentsidele. Kokku 8 kompetentside valdkonda A- Tsiviilõigus B- Äriõigus C- Sotsiaalõigus D- Maksuõigus E- Ettevõtte äri ja finantsjuhtimine F- Turulepääs G- Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid H- Liiklusohutus
  3. Koolituse põhieesmärk on omandada kutsetööks vajalikud erialased teadmised.

Koostas Jüri Suursoo TTK transporditeaduskonna lektor
Kursuse täpsem sisu

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele, sealhulgas:

  1. Oskuse sõlmida veolepinguid ja veolepingutega kaasnevate teenuste lepinguid ning oskavad hinnata oma kohustusi ja õigusi ning nendega kaasnevat vastutust. Orienteerub valdkonna tavade- ja õigusruumis.
  2. Tunneb ettevõtluse ja turunduse valdkonda veonduse valdkonnas ja turule pääsemise reegleid.
  3. Tunneb veoprotsessi ja selle üksikuid koostisosasid nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise veonduse korral ning suudab nende kombinatsioone rakendada erinevate veoahelate ja veotehnoloogiate korral. Orienteerub eriveoste valdkondade võimalustes.
  4. Tunneb veondustehnika vahendeid ja oskab kasutada nende võimalusi.
  5. Tunneb veondusettevõtete majandamise põhitõdesid.
  6. Oskab hinnata veondustegevusega kaasnevaid riske ja tunneb nende maandamise võimalusi. Sealhulgas tunneb ja oskab rakendada veoste ohutuse ja teeliikluse ohutuse reegleid.

Lõpudokumendid

Kursus lõpeb eksamiga.

Ametipädevuse tunnistus

Lektorid

Lektoriteks ja konsultantideks on asjatundjad Tallinna Tehnikakõrgkoolist, konsultatsioonifirmadest ja ettevõtetest.

K. Tambur (MA), T. Mägi (MA),  A. Lukk (MA), A. Naan (BSc), P. Siitan (MA), M. Villemi (PhD),

T. Hintsov (MA), Inga Stelmak (MA), M. Suurväli (MA).

Tunniplaan

Loengud toimuvad tunniplaani alusel tööpäeviti kl 9.00 – 16.00

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Kontakttelefoni number

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Kursusel käsitletavad seadused: võlaõigusseadusseaduste nimekiri ERAA leheküljel Alates 1.aprillist 2013 toimub koolitus uue õppeprogammi alusel, mille maht on 78 tundi. Uue korra järgi peavad kursuse läbima täies mahus ka need veokorraldajad, kes on eelnevalt läbinud riigisisese osa. Kursus lõpeb eksamiga. Täiendkoolituse hindadele käibemaks ei lisandu.

Koolitus toimub vähemalt 5 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: