Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Sihtrühm Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed kõikidelt erialadelt sh kultuur ja haridus.
Toimumisaeg 18.12-20.12.2017
Teenusgrupi nimetus Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Kursuse maht 24 tundi
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 150€
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja TTK elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Tallinna Tehnikakõrgkool teostab töökeskkonnaalaseid koolitusi  „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 2 lõike 3 alusel kehtestatud määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe ja täiendõppe kord“ (edaspidi lühidalt „määrus“) alusel.

Määrusega on sätestatud koolituste maht, koolituse programm ja sihtgrupp.

Tallinna Tehnikakõrgkool on töökeskkonnaalaste koolituste korraldamisel  aluseks võtnud määruse nõuded.

Koolituste maht on väljaõppe korral 24 ja täiendõppe korral 8 tundi.

Tallinna Tehnikakõrgkool on määruse kohaselt Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutus, kes omab õigust läbi viia määrusega sätestatud töökeskkonnaalaseid koolitusi.

Kursuse sisu

Õpe toimub loengute vormis, lisaks toimuvad arutelud ja töökeskkonnaalaste statistiliste andmete analüüsid.

Õpingute alustamise tingimused:

Koolitus on määruse kohaselt ette nähtud töökeskkonna spetsialistidele,  töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Samuti tööandjatele, kes täidavad töökeskkonna spetsialisti kohustusi.

Koolituskava

  • Töötaja töövõime säilitamise eesmärk. EL ja Eesti töökeskkonna strateegia. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus  ettevõtte tasandil. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid. Töökeskkonna psühholoogilised ja bioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele.
  • Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine. Töötajate tervisekontroll.
  • Töökeskkonna riskianalüüs, praktilised juhised. Tegevuskava. Sisekontroll.
  • Töökeskkond 2016, millised on põhirikkumised ettevõtetes. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste     uurimise ja registreerimise kord. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika.
  • „Hea tava“ mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest?
  • Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
  • Teadmiste kontroll.

 

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte, teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele, oskab hinnata töökeskkonna riske ja oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust.

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus

Lektorid

Priit Siitan MA, Krista Silbaum BA

Tunniplaan

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 18.-20.12.2017

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Lisainfo

Märkused hinna kohta: koolitusteenusele ei lisandu täiendavalt käibemaksu

KMS § 16 lg 1 p 6, maksuvaba käive.

Muu: Tasuda on võimalik vastavalt meie poolt esitatud arvele.

Hind sisaldab: koolituse materjale ja lõunasööke

Koolitus lõppeb testiga.

Õppematerjalid on koostatud Tööinspektsiooni koduleheküjel olevatest seadusandlikest aktidest, töökeskkonna aastaülevaadetest ja järelevalve analüüsidest.

TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel põhikursusele.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus

 


  • Jaga: