Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Sihtrühm Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed kõikidelt erialadelt sh kultuur ja haridus.
Toimumisaeg 16.10-18.10.2017
18.12-20.12.2017
Teenusgrupi nimetus Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Kursuse maht 24 tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 150€
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja TTK elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Tallinna Tehnikakõrgkool teostab töökeskkonnaalaseid koolitusi  „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 2 lõike 3 alusel kehtestatud määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe ja täiendõppe kord“ (edaspidi lühidalt „määrus“) alusel.

Määrusega on sätestatud koolituste maht, koolituse programm ja sihtgrupp.

Tallinna Tehnikakõrgkool on töökeskkonnaalaste koolituste korraldamisel  aluseks võtnud määruse nõuded.

Koolituste maht on väljaõppe korral 24 ja täiendõppe korral 8 tundi.

Tallinna Tehnikakõrgkool on määruse kohaselt Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutus, kes omab õigust läbi viia määrusega sätestatud töökeskkonnaalaseid koolitusi.

Kursuse sisu

Õpe toimub loengute vormis, lisaks toimuvad arutelud ja töökeskkonnaalaste statistiliste andmete analüüsid.

Õpingute alustamise tingimused:

Koolitus on määruse kohaselt ette nähtud töökeskkonna spetsialistidele,  töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Samuti tööandjatele, kes täidavad töökeskkonna spetsialisti kohustusi.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte, teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele, oskab hinnata töökeskkonna riske ja oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust.

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus

Lektorid

Priit Siitan MA, Krista Silbaum BA

Tunniplaan

24-tunnise töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe kursuse ajaline kava:
(algus igal päeval kell 9.00)
 
I päev, esmaspäev 16.10.2017  Ruum112
              ●      9.00-10.30
Töötaja töövõime säilitamise eesmärk. EL ja Eesti töökeskkonna strateegia. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond; Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõtte tasandil;
                2 tundi lektor Priit Siitan
     
               ●    10.45-12.15
Eelmise teema jätk;
               2 tundi, lektor Priit Siitan
 
  • 12.45-14.15
    Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid

■ 2 tundi, lektor Priit Siitan

   ●   14.30-16.00
         Ergonoomiline arvutitöökoht, praktiline esitlus. Loeng
         ■ 2 tundi, lektor Krista Silbaum
 
 
 II päev, teisipäev  17.10.2017  Ruum112
 
       ●     9.00-10.30
   Töökeskkonna  keemilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
            ■   2 tundi, lektor Krista Silbaum
 
        ●    10.45-12.15
    Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid;
            ■   2 tundi, lektor Krista Silbaum
         ● 12.45-14.15

   Töökeskkonna psühholoogilised ja  bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja

tervisele;

          ■ 2 tundi, lektor Priit Siitan
         
         ●   14.30-16.00
        Töötajate tervisekontroll.
          ■ 2 tundi, lektor Priit Siitan
         III päev,  kolmapäev 18.10.2017 Ruum 112
         ●    9.00-12.15
Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine. Töökeskkonna riskianalüüs Tegevuskava. Sisekontroll.
■   4 tundi, lektor Krista Silbaum

         ●     12.45-14.15

Töökeskkond 2012: millised on põhirikkumised ettevõtetes Tööinspektsiooni andmetel.

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste uurimise     ja registreerimise kord.

   2 tundi , lektor Priit Siitan

              ●     14.30-16.00
Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. “Hea tava” mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest? Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
            ■   2 tundi, lektor Priit Siitan
             Teadmiste kontroll, tunnistuste kätteandmine – Priit Siitan

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Vali koolituse algusaeg

Lisainfo

Märkused hinna kohta: koolitusteenusele ei lisandu täiendavalt käibemaksu

Muu: Tasuda on võimalik vastavalt meie poolt esitatud arvele.

Hind sisaldab: koolituse materjale ja lõunasööke

Koolitus lõppeb testiga.

Õppematerjalid on koostatud Tööinspektsiooni koduleheküjel olevatest seadusandlikest aktidest, töökeskkonna aastaülevaadetest ja järelevalve analüüsidest. Mitmesugused trükised, avaldatud tööelu portaalis.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus

 


  • Jaga: