Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Sihtrühm tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed kõikidelt erialadelt sh kultuur ja haridus.
Toimumisaeg 06.-07.09.2018 ja 14.09.2018
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Kursuse maht 24 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 165 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Tallinna Tehnikakõrgkool teostab töökeskkonnaalaseid koolitusi  „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 2 lõike 3 alusel kehtestatud määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe ja täiendõppe kord“ (edaspidi lühidalt „määrus“) alusel. Määrusega on sätestatud koolituste maht, koolituse programm ja sihtgrupp.

Koolituste maht on väljaõppe korral 24 ja täiendõppe korral 8 tundi.

TTK on määruse kohaselt Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutus, kes omab õigust läbi viia määrusega sätestatud töökeskkonnaalaseid koolitusi.

Kursuse sisu

Õpe toimub loengute vormis, lisaks toimuvad arutelud ja töökeskkonnaalaste statistiliste andmete analüüsid. 

Õpingute alustamise tingimused:

Koolitus on määruse kohaselt ette nähtud töökeskkonna spetsialistidele,  töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Samuti tööandjatele, kes täidavad töökeskkonna spetsialisti kohustusi.

Koolituskava

 • Töötaja töövõime säilitamise eesmärk. EL ja Eesti töökeskkonna strateegia. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus  ettevõtte tasandil. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid. Töökeskkonna psühholoogilised ja bioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele.
 • Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine. Töötajate tervisekontroll.
 • Töökeskkonna riskianalüüs, praktilised juhised. Tegevuskava. Sisekontroll.
 • Töökeskkond 2017, millised on põhirikkumised ettevõtetes. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste     uurimise ja registreerimise kord. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse planeeritavad muudatused ja mida need tähendavad ettevõttele.
 • „Hea tava“ mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest?
 • Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
 • Teadmiste kontroll.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • teab töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte
 • teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele
 • oskab hinnata töökeskkonna riske
 • oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Priit Siitan (MSc)

Tunniplaan

Töötervishoiukoolitus 06.-07.09.2018 ja 14.09.2018

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Hind sisaldab: koolituse materjale ja lõunasööke. 

Koolituse hinnale ei lisandu käibemaks (KMS § 16 lg 1 p 6, maksuvaba käive).

Õppematerjalid on koostatud Tööinspektsiooni koduleheküjel olevatest seadusandlikest aktidest, töökeskkonna aastaülevaadetest ja järelevalve analüüsidest.

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: