Prindi

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Sihtrühm ehitusvaldkonnas töötavad inimesed, kes vajavad oma töös vene keele kui erialakeele valdamist.
Toimumisaeg 25.04-23.05.2018
(grupp on komplekteeritud)
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 24 akad h
Õppekeel vene keel
Õppevorm auditoorne õppetöö e-õppe toega
Koolituse hind 192 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursusel arendatakse erialaste teemade raames lugemise, kuulamise ja kõnelemise oskust. Iseseisev töö annab võimaluse omandada/laiendada erialast sõnavara õppematerjali raames (töö tekstide ja videotega, ülesannete lahendamine). Kursusel osalejatele võimaldatakse ligipääs täiendavale e-õppekursusele, mis pakub lisavõimalusi harjutamiseks, laiendades ka käsitletavate teemade ringi.

Auditoorne töö arendab venekeelset suhtlemisoskust.  Rõhuasetus erialase sõnavara kasutamisel.

Õppetöö maht 24 akad h, millest auditoorne õppetöö 18 akad h ja e-õpe 6 akad h.

Kursuse sisu

 • Tasemetest. Koosneb kahest osast: 1) vene keele üldine oskus  2) erialane vene keel /erialane terminoloogia ehitusvaldkonnas/
  Testi täitmine ja tulemuste analüüs – kursusel osaleja vene keele oskuse taseme hindamine; programmi arutelu – klientide keeleoskust vajavate olukordade ja prioriteetsete teemade väljaselgitamine.
 • Kes teeb mida: ametid ja erialad ehituses.
 • Ehitustehnika ja selle kasutamine (tõstukid; kopad ja muu tehnika pinnase- ja teetöödeks).
 • Mida teha millega: tööriistad ja nende kasutamine.
 • Vene keel ärivaldkonnas.
 • Mida kasutatakse mille jaoks ning kuidas: ehitusmaterjalid.
 • Suhtlemine partnerite ja klientidega. Teema: Kommunikatsioonide väljaehitus: veevärk ja kanalisatsioon; soojustus, ventilatsioon.
 • Valmisobjektid (projekteerimine, hinnapakkumine).
 • Suhtlemine partnerite ja klientidega. Teema: sisetööd (viimistlus ja santehnilised tööd).
 • Teadmiste kontroll ning tulemuste arutelu.

Koolituse õpiväljundid

Kursusel osaleja

 • tunneb erialast terminoloogiat  läbitud teemade piires
 • kasutab õpitud sõnavara erinevates suhtlussituatsioonides
 • oskab kasutada grammatilisi struktuure läbitud teemade raames ja
  oskab kasutada  vene ärikeelt suhtlustasandil.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Olga Kuzmina, MSc

Tunniplaan

Koolitus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00-17.15 ruumis 228

Õppetöö maht 24 akad h, millest 18 akad h auditoorset õpet ja 6 akad h e-õpet(kuupäevad lepitakse õpperühmaga kokku esimesel kohtumisel 25.04.2018).

K, 25.04.2018

K, 2.05.2018

E, 7.05.2018

K, 9.05.2018

E, 14.05.2018

K, 16.05.2018

E, 21.05.2018

K, 23.05.2018

Registreerimine

grupp on komplekteeritud

Lisainfo

Eesmärk: Vene keele oskuse täiendamine erialaseks tööks.

Käesolevas programmis on esitletud vene keel võõrkeelena õpetamise põhisuunad ehitusvaldkonnas töötvatele inimestele.  Kursuse sisu võib varieeruda olenevalt kursusel osalejate nõudmistest või soovidest. Põhitähelepanu on suunatud erialasele kõnekeelele, kui aga klientidel on vajadus osata ka vene keeles kirjutada, pööratakse kursuse kestel sellele lisatähelepanu.

On eeldatav, et  kursuse kuulajaskond valdab vene keelt tasemel B1 (Euroopa võõrkeelte oskuse tasemete mõõtmise süsteemi järgi). Kui kursusel osalejate keeletase osutub kõrgemaks või madalamaks nimetatust, arvestatakse seda õppeprotsessis.

Programm on jaotatud 24le akadeemilisele tunnile. Tasemetest on osalejatele kohustuslik. Test viiakse läbi esimesel loengukorral ning testi tulemuste alusel täiendatakse kursuse sisu vastavalt auditooriumi vajadusele. Esimesel loengukorral määratletakse samuti täpsemalt õppetöö teemad mis on klientidele olulisema tähtsusega. See võimaldab maksimaalselt lähendada õppeprogrammi sisu ehitussfääris igapäevaselt kasutusel olevatele kommunikatsioonivormidele.

Koolitus toimub vähemalt 10 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: