Prindi

Autotehnika

Õppekava maht on 240 EAP ja õppe nominaalaeg 4 aastat. Oluline osa õppetöös on praktikal  (kokku 36 EAP).

Autotehnika õppekava juht on Henri Vennikas.

Avalduste vastuvõtt: 21.06 - 6.07.2017

Vastuvõtutingimused: http://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord

Õppekohtade arv:

50 (päevaõpe - kaks konkurssi, 45 kesk- ja 5 sama valdkonna kutsekeskharidus)

25 (kaugõpe - kaks konkurssi, 20 kesk- ja 5 ehitusvaldkonna kutsekeskharidus).

Autotehnika eriala sobivuse test toimub 12. juulil 2017 algusega kell 9.30 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Testi toimumise kellaaeg saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.
Testi eesmärk on saada ülevaade   faktiteadmistest, oskusest luua seoseid ja hinnata kandidaadi hoiakuid ja võimeid.
Testi põhivaldkonnad on füüsika, matemaatika, loogika, liiklusohutus, samuti õppimisvõime ja hoiakud.
Testi koostamisel on arvestatud asjaoluga, et see sobiks nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajale.
Testis on 30 küsimust valikvastustega, millele vastamiseks on aega 60 minutit.
Iga õige vastus annab 0,2 punkti, maksimaalne punktide arv on 6.

Õppetöö:
Õppekava väljatöötamisel on võetud aluseks autoinseneri kutsestandard, mis vastab kuuendale kvalifikatsiooniraamistiku tasemele. Õppekava ja aineprogrammide teemade ning õpiväljundite valikul on lähtutud nimetatud kutsestandardi tööosadest, tegevustest ja kirjeldatud kompetentsidest. Õppekava on läbinud edukalt 2015 aasta kevadel rahvusvahelise akrediteeringu järgnevaks seitsmeks õppeaastaks.

Autotehnika erialal on kaks õppesuunda:

Autotehnika eriala erinevate õppesuundade lõpetanute diplomid on identsed, vahe on ainult selles, et ~1/6 osas süvendatakse oma teadmisi kas autotehnika või siis liikluskorralduse valdkonnas. Vastavad erinevused sooritustes kajastuvad diplomi juurde kuuluval hinnetelehel.

Autotehnika õppesuuna läbinu:

 • omab süsteemset ülevaadet autotehnika põhimõistetest, teoreetilistest alustest ja uurimismeetoditest,
 • oskab leida lahendusi autovaldkonna probleemidele,
 • oskab anda edasi erialaseid teadmisi,
 • suudab iseseisvalt algatada projekte, osaleda projektimeeskondade töös ning rakendada ellu projektitöö tulemusi,
 • suudab tulla toime erialaga seotud klienditeenindusega,
 • valdab vajalikke oskusi erinevate tehnikatarkvarade ja muude infosüsteemidega töötamiseks,
 • valdab erialast terminoloogiat ja orienteerub autoalastes õiguslikes regulatsioonides.

Teeliikluse korraldus õppesuuna läbinu:

 • tunneb teeliikluse korraldamise aluseid ja vastutusala,
 • tunneb liiklusohutuse aluseid,
 • oskab analüüsida erinevaid sihtgruppe, liiklusolukordi ja leida lahendusi aktuaalsete probleemide lahendamiseks,
 • oskab anda edasi erialaseid teadmisi,
 • suudab osaleda aktiivselt liiklusvaldkonnaga seotud aruteludes ning teha ettepanekuid liiklusohutuse parandamiseks ning arendamiseks,
 • oskab rakendada erinevaid meetodeid ja võimalusi liiklusalaste koolituste läbiviimiseks,
 • valdab erialast terminoloogiat ja orienteerub liiklusalastes õiguslikes regulatsioonides.

Autotehnika eriala lõpetanu võib soovi korral oma autoalaseid õpingud jätkata magistriõppes nii Eestis (näit: Tallinna Tehnikaülikool) või ka välismaal.

Õppekeskkond:
Teaduskonna tehnokeskuses saavad tulevased autoinsenerid põhjalikult tutvuda autotehnika ja selle tehnoseisundiga parimatel võimsus- ja diagnostika stendidel. Mõned aastad tagasi uuendati täielikult elektritööde labor. Lisaks sellele on koolil olemas veel eraldi töökoda praktiliste tööde läbiviimiseks ning oma arvutiklass vastavate projekteerimise ja liiklusvaldkonna tarkvaradega.

Projektid:
Vastavalt sotsiaalministeeriumi ja TTK vahelisele lepingule uurivad meie tudengid 507 elektriauto käekäiku. Autod on varustatud andmesalvestitega, millelt loetud informatsiooni põhjal analüüsime elektriautode kasutust.

TTK osaleb elektrisõidukeid käsitleva õppekava mudeli väljatöötamisel: transporditeaduskonna autonduse õppetool osaleb partnerina Erasmus + projektis "E-mobility Innovation Network" (EIN), mille eesmärgiks on luua elektriajamit kasutatavate sõidukite hooldust ja remonti käsitleva õppekava mudel. Projekt kestab kaks aastat ja lisaks TTK-le on osalejad ka Taanist, Saksamaalt ja Hispaaniast.

TTK ja TTÜ ühisvõistkond FS Team Tallinn osaleb tehnikaüliõpilaste rahvusvahelisel tootearendusvõistlusel Formula Student. Projektis osalemine annab üliõpilastele väga head autotehnilised teadmised ja meeskonnatöö kogemused, mis on kindlasti kasulikud ka hilisemas tööelus. Läbi kaheksa aasta on saavutatud häid tulemusi erinevatel võistlustel Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

Stipendiumid:
Juba veidi üle kahekümne aasta on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja AS Toyota Balticu vahel sõlmitud koostöölepingu alusel tehtud edukat koostööd, et arendada igakülgselt meie autoeriala, sh. soetatud tehnilisi vahendeid meie teaduskonna tehnokeskuse tarbeks. Samuti on toetatud autotehnika õppekava üliõpilasi - alates 2009. aasta sügisest maksab AS Toyota Baltic kolmele transporditeaduskonna autotehnika tudengile stipendiumi. Eelduseks on suvise praktika sooritus Toyota edasimüüjate juures ja edukas õppetöö.

Koostööpartnerid:
Koolil on väga palju erinevaid koostööpartnereid, kellega koos saame aidata kaasa tudengite paremaks ettevalmistamiseks nende tulevaseks tööeluks. Suuremad koostööpartnerid on AS ElkeAuto, AS Amserv, AS Toyota Balitic, AS Scania Eesti, AS MootorGrupp, Audi Tallinn, Eesti Mootorispordi Muuseum, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Liikluskindlustuse Fond, IB Stratum, Eesti Autokoolide Liit, Tallinna Transpordiamet, erinevad autokoolid ja ministeeriumid.

Miks tulla õppima transporditeaduskonda?
Autotehnika õppekava esmakursuslaste mõtted:

"Kui inimesel on soov omandada tehnikaalast haridust ning ta soovib seda omandada viisil, mis hõlmab endas ka palju praktikat, siis on TTK õige koht õppimiseks".

"Transporditeaduskond pakub head võimalust saada heaks autoinseneriks ning võimaldab kasutada selleks uhiuut tehnilist baasi".

"Tulin õppima transporditeaduskonda, kuna mind huvitavad masinad ja praktika osakaal on suur".

"Mul on kaks sõpra, kes on lõpetanud transporditeaduskonna autotehnika suuna ja nad soovitasid seda ka mulle".

Teeliikluse korralduse lõpetanud on arvanud:

"Liiklustunnid on olnud väga harivad ja suhtun liiklusesse hoopis teistmoodi kui varem (mind on pannud mõtlema probleemide üle), oskan hinnata olukordi paremini".

"Pani teisiti mõtlema ja ennast muutma, samuti juhin teatud asjadele tähelepanu nüüd ka oma sõprade hulgas".

"Meeldis see, et peale selle, kuidas toimib liiklus ja kuidas seda korraldada õpetati ka seda, kuidas õpetada välja liiklejat, kes hiljem meie teedel liiklema hakkab".

Tulevased töökohad:
Alates 2014. aastast omistatakse diplomandile lõputöö kaitsmisel esmane autoinseneri kutse. Pärast lõpetamist võib autotehnika eriala lõpetanud autoinsener  töötada müügi-, hooldus- või remondiettevõtte vm transpordivaldkonna spetsialisti või juhina. Paljud vilistlased on leidnud töökohad hooldenõunikena Elke Auto AS-is, Mustakivi Auto AS-is, Amserv Auto AS-is, samuti meistritena AS SEBE-s.

Teeliikluse korralduse lõpetanud võivad asuda ametisse liiklusvaldkonna spetsialistina kohalikku omavalitsusse või  riigiasutusse (näit: linna- ja vallavalitsused, Maanteeamet ja selle allasutused), liiklusvaldkonnaga tegelevasse ettevõttesse/ asutusse (liikluse ja taristu planeerimine, projekteerimine ja auditeerimine, liiklusuuringud), liikluspolitseisse, kindlustusettevõttesse, haridusasutusse (autokoolid, üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid).

2015.a. lõpetajatest 98% töötavad ja neist 73% töötavad erialal.


Õppekava

 

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664569; vastuvott@tktk.ee

 

 

 


 • Jaga: