Prindi

Nõuded sisseastumiskatsete ja testide sisu, hindamisskaala ja korralduse kohta

2017/2018. õppeaasta nõuded sisseastumiskatsete ja testide sisu, hindamisskaala ja korralduse kohta.

Rakendusarhitektuur

Joonistamise ja kompositsiooni katsed toimuvad 10-11. juulil 2017 algusega kell 10.00. Katsete kestvus on 5 tundi. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Täpsem info saadetakse rakendusarhitektuuri õppekohale kandideerijatele e-kirjaga, samuti on katse info olemas esitatud avalduse esilehel.

Joonistamise katse
Pliiatsijoonistus
Ideaalne töö näitab kandidaadi sobivust erialale:
• joone valdamise oskust
• pildipinna organiseerimise oskust
• silmamõõdulise perspektiivi valdamist
• proportsioonide valdamist
• ruumilist tunnetust
Hindeskaala: 1-5 punkti.

Kompositsiooni katse
Eksamitöö koosneb kahest ülesandest, mis moodustavad terviku.
Lähtematerjalina antakse kandidaadile tänava plaan, kuhu tuleb kavandada hoone ideelahendus ning foto sellest kohast. On olemas väljakujunenud linnakeskkond koos ümbritsevate hoonete ja tänavaruumiga, ülesanne on leida tühjale kohale sobiv hoonelahendus.
Esimese ülesande sisu on joonistus kavandatavast majast – joonistus fotole perspektiivvaates. Kasutada võib nii grafiit- kui tindipliiatsit, vabakäelist lahendust või joonestusvahendite abi, joonistus võib olla mustvalge või värviline.
Teise ülesande sisu on kavandatava hoone mahuline ideelahendus maketis. Kasutada on papp, paber, nuga/käärid, liim. Eesmärk on anda edasi eelkõige mahuline idee, mitte niivõrd detailne lahendus.
Mõlema ülesande põhjal koostatud töö kohta kirjutada lühike (kuni 1 A4, 5-10 lauset) seletuskiri, milles oleks kirjeldatud idee või ideede kontseptsioon – mis on valitud idee põhimõte ja miks ta sobib ülesandega määratletud konteksti.

Hindamiskriteeriumid – selgitamaks erialalist sobivust
1. ülesanne – maja joonistus
töö näitab kandidaadi

 • arhitektuurset mõtlemist – maja tuleb sobitada olemasolevasse keskkonda
 • skitseerimisoskust perspektiivvaates
 • pindade ja materjalide käsitlemise taju
 • loovust – oodatud on huvitav töö, isikupära
 • korrektsust – töö on esteetiliselt nauditav
 • kirjaliku eneseväljendamise oskust

2. ülesanne – mahuline kompositsioon
töö näitab kandidaadi

 • arhitektuurset mõtlemist – maja tuleb sobitada olemasolevasse keskkonda
 • loovust, kujutlusvõimet
 • rütmitunnet – mahud on paigutatud loogiliselt või süsteemselt, liigendatult
 • proportsioonitunnet – loodud vormid on omavahel heades mõõdusuhetes
 • ruumilist kujutlusvõimet – oodatud on oskuslikult maketeeritud “ruum”
 • loovust – paberi ruumiliseks muutmisel kasutati originaalseid ja huvitavaid võtteid
 • arusaamist kompositsiooni realiseerimisest püstipüsivaks objektiks
 • kirjaliku eneseväljendamise oskust

Kahe ülesande eest kokku pannakse hindamiskomisjoni poolt üks koondhinne.

Hindeskaala

 • 5 punkti – eksamitööd kajastavad tudengikandidaadi suurepärast loovust, ruumilist kujutlusvõimet ja huvi eriala vastu
 • 4 punkti – eksamitööd kajastavad tudengikandidaadi väga head loovust, ruumilist kujutlusvõimet ja huvi eriala vastu
 • 3 punkti – eksamitööd kajastavad eelpool nimetatud omadusi vähem või ilmnevad tugevamalt üksikud omadused
 • 2 punkti – eksamiülesanne on täies mahus lahendatud, kuid tööd ei kajasta piisaval määral arhitektuuri eriala tudengikandidaadilt eeldatavaid omadusi VÕI ilmneb kunstikalduvusi, kuid erialaliselt on puudulikult lahendatud või erialanõudeid mõistetakse, kuid puudub loovus, rütmi- ja ruumitunnetus VÕI töö on osaliselt tegemata VÕI ei ole ülesannet osaliselt mõistetud
 • 1 punkt – tööst on suurem osa tegemata või ei ole ülesannet põhimõtteliselt mõistetud.

Autotehnika

Eriala sobivuse test toimub 12. juulil 2017 alates kella 9.30  Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Testi toimumise täpne kellaaeg saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.
Testi eesmärk on saada ülevaade faktiteadmistest, oskusest luua seoseid ja hinnata kandidaadi hoiakuid ja võimeid.
Testi põhivaldkonnad on füüsika, matemaatika, loogika, liiklusohutus, samuti õppimisvõime ja hoiakud.
Testi koostamisel on arvestatud asjaoluga, et see sobiks nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajale.
Testis on 30 küsimust valikvastustega, millele vastamiseks on aega 60 minutit.
Iga õige vastus annab 0,2 punkti, maksimaalne punktide arv on 6.

Transport ja logistika

Eriala sobivuse test toimub 10.-12. juulil 2017 alates kella  9.30 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Testi toimumise täpne kuupäev ja kellaaeg saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.

Testi eesmärgiks on välja selgitada kandidaadi:
1. faktiteadmised ja seoste loomise võime, mis on eriala õppimise eelduseks;
2. motivatsioon õppekava õpiväljundite omandamiseks;
3. nägemus erialast ja tulevasest karjäärist.
Test sisaldab küsimusi:
1. eelneval haridustasemel omandatud faktiteadmiste kontrollimiseks (nt matemaatika, geograafia, jms);
2. kandidaadi valdkonnapõhiste eelteadmiste väljaselgitamiseks (nt transport, majandus, jms);
3. kõrgkoolis ning erialal õppimise motivatsiooni hindamiseks.
Testis on 40 nelja valikvastusega küsimust. Vastamiseks on aega 60 minutit.
Iga õige vastus annab 0,1 punkti. Maksimaalne punktide arv on 4.


 • Jaga: