Prindi

CAD programmi Solid Edge ST algkursus

Sihtrühm masinaehitusvaldkonnas töötavad võid tööd planeerivad inimesed
Toimumisaeg 30.09-06.12.2019
Õppekavarühm mehaanika ja metallitöö
Koolituse maht 90 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 1320 EUR (hind individuaalõppe korral 1750 EUR)

Tutvustus

Programmi Solid Edge ST kasutamise algkursus masinaehituslike jooniste valmistamiseks. Programmi Solid Edge ST töökeskkondades [projekteerimis- (2D), detaili- (3D), lehtmetalli-, koostamise- ja keevitamise keskkonnas] kasutatavate menüüde ja käskude tutvustamine ja kasutamine 3D mudelite ja 2D tööjooniste valmistamiseks. Praktiliste ülesannete lahendamine nendes keskkondades auditooriumis. Koduste ülesannete lahendamine õpitu kinnistamiseks . Auditoorne kontrolltöö.

Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge ST, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele

Koolituse sisu

 • Solid Edge töökeskkonnad, menüüd, käsud, 3D mudelid ja 2D joonised.
 • Jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas (dft) kooskõlas ISO standarditega. Seosed, mõõtmed, IntelliSketch töövahendid.
 • 3D detaili tavalises modelleerimiskeskkonnas (par) töötamine. Töövõtted ja tegevusjärjekord mitmesuguste erikujuliste detailide 3D mudelite valmistamisel.
 • Juhtjoone järgi looklevate pindadega ühtlase ja muutuva ristlõikega detailide 3D mudelite valmistamine.
 • 3D mudelitest jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas kehtivate ISO standarditega.
 • Lehtmetalli töötlemise keskkonnas (psm) 3D mudelite valmistamine (painutamine, tõmbamine, sisselõiked jne). Joonised. Pinnalaotused.
 • Koostude valmistamine 3D koostamise keskkonnas (asm). Seoste määramine detailidele. Koostejooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas ISO standarditega. Keeviskeskkonna (pwd) kasutamine keevisjooniste valmistamiseks, keevisliidete tähistamine.
 • Detailidele materjali ja füüsikaliste parameetrite määramine.
 • Programmi kasutamine mitmesuguste inseneriarvutuste tegemiseks.
 • Programmi kasutamise võimalused skeemide valmistamiseks 2D keskkonnas.
 • Programmiga Solid Edge valmistatud jooniste kasutamine teistes graafikaprogrammides (nt AutoCAD).

Koolituse õpiväljundid

 • Oskab valmistada detailide tööjooniseid Solid Edge projekteerimiskeskkonnas 2D Draft (dft) vastavalt ISO standardite nõuetele;
 • Tunneb programmi erinevate töökeskkondade võimalusi ja oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate masinaehituslike detailide mudeleid 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas [nii detaili (par) kui ka lehtmetalli (psm) keskkonnas], neid töödelda ja valmistada tööjooniseid 3D mudelitest;
 • Oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate koostude 3D mudeleid koos detailidevaheliste vajalike sidemete loomisega 3D koostamise keskkonnas (asm). Keevitamise keskkonnas (pwd) oskab lisada ühendatavatele detailidele vajalikke keevisõmbluseid. Projekteerimiskeskkonnas (2D) (dft) aga oskab valmistada koostejooniseid nendest 3D mudelitest vastavalt ISO standardite nõuetele;
 • Tunneb skeemide valmistamise võimalusi 2D keskkonnas ja oskab valmistada lihtsamaid skeeme (nt lihtsamaid elektriskeeme).

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Jaak-Evald Särak, MSc; Peeter Sokolov, MSc ja MA

Tunniplaan

TUNNIPLAAN_CAD_S_2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 10 inimest. Kui koolitusele registreerub 3-5 inimest, on võimalik koolitus läbi viia individuaalõppe vormis. 

TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: