Prindi

Innovatsiooni- ja arendusosak, nutikas spetsialiseerumine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tõstis  innovatsiooni- ja arendusosakute toetuse määra. Tegemist on  toetusega, mille abil aidatakse väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel leida uute toodete ja teenuste arendamiseks partner. Rahastab toetusi Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Väike- või keskmine ettevõte saab EASist taotleda 6000-eurose innovatsiooniosaku, mis on 80%-line toetus ettevõtte arendusprojektile koostöös kõrgkooliga. 

Innovatsiooniosakute toetus

1. Meetme eesmärgiks on Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) konkurentsivõime suurendamine läbi teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, teadus- ja arendusasutustega koostöö tihendamise ning intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu, mille tulemusena:

 • suurenevad VKEde teadlikkus ja oskused teadmiste ja tehnoloogiate kasutamisest äritegevuse arendamisel;
 • suureneb ülikoolide, teadusasutuste ja innovatsioonialase teenuse osutajatega koostööd tegevate VKEde hulk;
 • kasvab ülikoolides loodud teadmiste rakenduslikkus ning väärtus VKEde jaoks;
 • laienevad ülikoolide teadmiste- ja tehnoloogiasiirde keskuste teenustepaketid;
 • paraneb VKEde intellektuaalomandi kaitse, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane teadlikkus ja võimekus.

* VKEde suurus rahvusvahelises mõistes:

 • kuni 49 töötajat – väikeettevõtted,
 • 50 kuni 249 töötajat – keskmised ettevõtted,
 • alates 250 töötajast – suurettevõtted.

2. Meetme raames toetatakse projekte, mis on suunatud innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks taotleja arengutakistustele või probleemidele.
Toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist taotleja poolt järgmistes äritegevusega seotud valdkondades:

 • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
 • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
 • disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
 • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
 • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
 • patendi- , kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
 • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Meetme raames ei toetata töötajate täiendõpet, koolitusi ja õppereise.

3. Projekti periood algab EAS-s registreerimise hetkest ja kestab maksimaalselt 12 kuud.

4. Toetuse määr – maksimaalne summa on 6,0 tuh.EUR ühe taotleja kohta.

5. Taotlejad – VKEd, kes ei ole taotlusele eelneva aasta jooksul olnud p.1.2 kirjeldatud valdkondades lepingulistes suhetes taotluses nimetatud teenuse osutajaga.

6. Pakkujad – teadus- ja arendusasutused, Patendiamet, Eesti Patendiraamatukogu, Metroserti poolt akrediteeritud katselaborid jms.

7. Taotlus – taotleja esitab pakkujale (näit. TTK-le) oma probleemi kirjelduse ja küsib hinnapakkumist probleemi lahendamiseks. Saadud hinnapakkumise, mis sisaldab teostatavate tegevuste lühikirjeldust, esitab taotleja koos täidetud EAS-i vormikohase taotlusega ( 5 lk.) ning jooksva majandusaasta bilansi ja kasumi aruandega EAS-le.

8. Taotluse hindamine
Taotluse hindamisel tehakse selgeks, kas ettevõttel on tõesti mure? Kui tegevused on tehtud, kas on loota mingis asjas paranemist?

Taotlust hinnatakse EAS-i poolt hindamiskriteeriumide alusel, mille osakaal on järgmine:

 • projekti kvaliteet (50% koondhindest), mille raames hinnatakse probleemipüstituse ning tegevusplaani kvaliteeti ning realistlikkust;
 • projekti mõju vastavus meetme eesmärkidele (50% koondhindest), mille raames hinnatakse projekti mõju taotleja tehnoloogiaalase teadlikkuse ja oskuste kasvule äritegevuse arendamisel ning mõju taotleja intellektuaalomandi kaitse alasele teadlikkusele ja võimekusele.

Taotluse menetlemise tähtaeg EAS-s 10 tööpäeva.

9. Tulemuste arvestamine

 • töö teostaja esitab arve ettevõtjale;
 • ettevõte tasub arve ja toob arve koos lõpparuande (EAS-i vorm, 3lk) ja teostatud töö kulude aruandega EASi.

EAS maksab ettevõttele vastavalt arvele kuni 6,0 tuh.EUR (käibemaks ei ole abikõlbulik).

Dokumendid

 • Probleemi kirjeldus ja hinnaküsimine töö teostajale
 • Partneri (teostaja) hinnapakkumine – projektiplaan (tegevused, ajakava, hinna kujunemise põhimõtted)
 • Taotlus (EASi vorm)
 • Teatis vähese tähtsusega abi saamise kohta viimase 3 a. jooksul (EAS-i vorm)
 • Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne (kuni 2 kuud vana)
 • Lõpparuanne (esitab taotleja töö lõppedes)
 • Teostatud tööde kuluaruanne
 • Vaata lisaks 

EAS-i info innovatsiooniosakust: http://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/

Arendusosaku kohta vaata linki : http://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Nutikas spetsialiseerumine  http://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/nutikas/


 • Jaga: