Prindi

Rahvusvahelised projektid

INVENTHEI– INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs (2021–2022)
European Institute of Innovation and Technology (EIT) rahastatava projekti eesmärk on edendada kõrgkoolides ettevõtlikust ja koostööd ettevõtetega, sh korraldatakse konverentse ja häkatone. Projektis osalevad lisaks Tallinna Tehnikakõrgkoolile Porto Ülikool ja Porto ülikooli teaduse ja tehnoloogiakeskus (Portugal), Pardubice ülikool (Tšehhi), Sheffield’i ülikool (Suurbritannia), INOVA innovatsioonikeskus (Belgia), Santiago de Compostela ülikool (Hispaania), Valahia Targoviste Ülikool (Rumeenia). Projekti kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot.

     


Erasmus + strateegilise partnerluse projektid

TTK koordineeritavad projektid

DIGSCM 4.0 – Digital skills for future Supply Chain Management 4.0 (2020–2023)
Projekti eesmärgiks on kaasajastada tarneahela juhtimise õppekava ja täienduskoolitust digitaliseerimise valdkonnas, luues uue õppemooduli, mis koosneb 15 ainest ja integreerida need olemasolevatesse õppekavadesse. TTK on projekti koordinaator ja projekti partneriteks on Vytautas Magnus University (Leedu) ja Rezekne Academy of Technologies (Läti). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

VirSTEM – Virtuaalsed tehnoloogiad STEMis (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kasutamiseks (2020–2022)
Projekti käigus luuakse e-kursus Insenerigraafika alused 3 EAP (80 t), mis innovatiivselt integreerub BIMiga (Building Information Model – ehitusinformatsiooni mudel). E-kursuse tagab kaasaegse ning kvaliteetse interaktiivse õppematerjali ehituserialade bakalaureuseõpe esimese kursuse tudengitele nii päeva- kui kaugõppe iseseisvaks tööks, samuti spetsialistide täiendkoolituseks. TTK on projekti koordinaator ja projekti partneriteks on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu), Riga Technical University (Läti), Metropolia UAS ning TAMK (Soome). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

EngiMathMatemaatika veebipõhise õppe mudel insenerihariduses (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua matemaatika veebipõhiseks hindamiseks sobilike materjalide keskkond erinevate insenerihariduse õppekavade jaoks. Projektipartneriteks on Letterkenny Institute of Technology (Iirimaa), Polytechnic University of Catalonia BarcelonaTech (Hispaania), Technical University of Cluj-Napoca (Rumeenia), Koszalin University of Technology (Poola) ja Polytechnic Institute of Porto (Portugal). Projekt kestab 35 kuud (2018–2021). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

VirTec – Virtuaalse õppekeskkonna arendamine tehnilises kõrghariduses (2018–2021)
Projekti käigus luuakse virtuaalse maja simulaator ehituseriala tudengite õppetööks. Projekti partnerid on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu) ja Kocaeli Provincial Directorate of National Education (Türgi). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

DIGILOG – Digitaalselt toetatud ja virtuaalsed õppimise praktikad tänapäevaste logistikasüsteemide jaoks (2018–2021)
Projekti eesmärgiks on harmoniseerida regiooni kõrgkoolide transpordi ja logistika õppekavade sisu ning luua avatud, sujuvalt toimiv liikmesriikide ülene õppekava partnerülikoolide vahel. Digilog projekti koordinaator on Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), partnerid on HAMK (Soome), Swedish National Road and Transport Research Institute (Rootsi) and Transport and Telecommunication Institute (Läti). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


Projektid, milles TTK osaleb partnerina


KAZDUAL – Implementing Dual System in Kazakhstan (2021-2024)
Projekti koordineerib M. Auezov South Kazakhstan State University. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm


UASiMAP Mapping the regional engagement activities of European Universities of Applied Sciences (2020–2022).
Projekti koordineerib EURASHE. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


QuaRSU Qualifications recognition support for Ukrainian universities (2019–2022)
Projekti koordineerib Poola ülikool Uniwersytet Jagiellonski. Eestist osalevad TTK ja Kutsekoda. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


MENTORTRAIN Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua pedagoogliste oskuste platvorm praktikajuhendajatele, kes töötavad ettevõtetes. Projektis osaleb 8 partnerit 6 riigist. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

 


Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)cb-logo-rgb   

ActiveMoms – Social inclusion of women staying at home with their pre-school children through employment, entrepreneurship, networking and volunteering in Latvia and Estonia (2019–2021)
Projekti eesmärgiks on luua terviklik mudel sihtrühma esindajate (eelkooliealiste lastega kodus olevad emad, kes kuuluvad etnilistesse vähemusrühmadesse) sotsiaalseks kaasamiseks läbi tööalase konkurentsivõime, ettevõtluse, vabatahtlik tegevuse ning võrgustiku loomise. Töötatakse välja interaktiivne IKT-platvorm mis pakub juhendamist ja iseõppimise võimalust. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 189 263,46 euroga. Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut osaleb projektis koos partneritega, Läti maaülikooli ning assotsiatsiooniga Līdere.

UNILOG Developing Central Baltic University Level Professional Logistics Education (2018–2020)
Projekti eesmärgiks on piiriüleses koostöös luua logistikaalane ühine õppemoodul, mis vastab Kesk-Läänemere ettevõtjate praegustele ja tulevastele vajadustele. Projekti juhtpartner on Rootsi Kuninglik Tehnikainstituut. Projekti partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lahti Rakenduskõrgkool Soomest ning Riia Tehnikaülikool Lätist. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 474 274,99 euroga.

IntelTrans Intelligent Transport and Traffic Management Study Module (2020–2022)
Projekti koordineerib TTK. Projekti partnerid on Häme University of Applied Sciences (HAMK) ja Läti Transport and Telecommunication Institute (TTI). Projekti käigus valmib kolme partneri koostöös õppemoodul “Joint Intelligent Transport and Traffic Management Study Module” (15 ECTS).


EMP/Norra projektid

E-CBA – elektrooniline töövihik piiriülestest ülesannetest (2020–2022)
Projektiga luuakse inseneeria erialade majandusvaldkonna õppetöö tarbeks korduvkasutatav elektrooniline töövihik Eesti ja Islandi ettevõtete piiriülestest ülesannetest. Projekti viivad ellu Tallinna Tehnikakõrgkool (koordinaator) ja Akureyri Ülikool (Island, partner). Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Balti teaduskoostööprogrammist.


Nordplus projektid
logod3_lk8

Entrepreneurial Mom HUB (2020–2023)
Projekti juhtpartneriks on Leedust MTÜ Versli mama (Entrepreneurial Mom) ja partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lätist Latvia University of Agriculture ja Islandilt MTÜ Sfs radgjof (Step by Step Counculting). Projekti eesmärk on edendada ettevõtlikkust naiste hulgas. Projekti raames viiakse läbi uuring naiste motivatsioonist ja vajadustest ettevõtlusega seoses. Koostöös töötatakse välja metodoloogia ja ettevõtluse õppekava (7EAP), mida ka piloteeritakse 10-liikmelise rühma peal. Projekti raames toimuvad koostööseminarid ja tulemusena valmib iga riigi jaoks omakeelne ühisele metodoloogiale tuginev õppekava.


VAKEN (2020–)
Projekti eesmärgiks on aidata õppejõududel integreerida oma ainetesse üldpädevuste õpetamist. Projekti raames töötatakse välja juhendid ja praktilised töövahendid tööturu jaoks oluliste üldpädevuste (nt kriitiline mõtlemine, loovus, jms) arendamiseks. Üldpädevuste õpetamist testitakse intensiivnädalatel, kus üliõpilased lahendavad erinevate ettevõtete reaalelul põhinevaid kaasuseid. Projekti partneriteks on kõrgkoolid Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Leedust ja Lätist.
Vaken info tudengitele

SusTexEdu – Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector (2021-2022)
Nordplus Horizontali rahastatavas projektis uuritakse Põhjamaade ja Baltikumi tekstiilmaterjalide kõrgharidust, vastutust ja ringmajandust ning seda, kuidas haridus vastab säästva arengu nõuetele tööelus ja ELi süsinikuneutraalsuse eesmärkidele. Igas osalevas riigis toimuvad töötoad, kus osalevad eksperdid, õppejõud, üliõpilased ja tööelu esindajad. Projekti koordineerib Metropolia Ammattikorkeakoulu / Clean and Sustainable Solutions Innovation Hub ja partnerid on TTK, Högskolan i Borås, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit (ERTL).

DigiCare/2020 Technological innovation in social work and social care (2020–2021)
Projekti juhtpartneriks on Tallinna Tehnikakõrgkool  ja partneriteks Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences Leedust ning Häme University of Applied Sciences Soomest.DigiElderly võrgustiku raames luuakse kolme kõrgkooli koostöös õppemoodul „Uuenduslikud tehnoloogiad sotsiaaltöös“, mille sisuks on tehnoloogiline innovatsioon sotsiaaltöös.

Empowerment by innovation – a must for inclusion (2019–2021)
Projekt aitab kaasa majanduse ja sotsiaalsele sidususe kasvule läbi kaasava kogukonna ning toetab mobiilsuses osalevate tudengite ja õppejõudude ettevõtlikkuse, innovatiivsuse ja loovuse arengut. 

Healing Greenery (2017–2020)
Projekt loob sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustiku, mis aitab kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele ning tõhustab koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel. 

Eco Buildings Passive House (2017– )
Projekt annab ehitusüliõpilastele võimaluse õppida koos Leedu kõrgkooli Vilnius University of Applied Engineering Sciences üliõpilastega intensiivnädalatel Eestis ja Leedus.

Circular Economy Future (2017– )
Võrgustik on suunatud jätkusuutlikkuse edendamisele õppekavades piiriülese koostöö toel. Uuringud on suunatud ringmajanduse ja jätkusuutlikkusele arengule. 

EkoTekNord (2009– )
Võrgustik korraldab igal aastal intensiivkursusi (valdkonnad: Business, Information Technology, Engineering, Logistics and Media jne) ja toetab nii õppejõudude kui üliõpilaste individuaalmobiilsusi. 

NoNACEE (endine ANTEE) (2008– )
Võrgustik korraldab igal aastal Islandil, Soomes või Eestis intensiivkursuse, millel osalevad keskkonnatehnoloogia ja juhtimise eriala üliõpilased. 


Muud rahvusvahelised projektid 

Formula Student (2006– )
TTK ja TTÜ tudengite ühisprojekt, millega osaletakse peamiselt tehnikateaduste (autotehnika, mehaanika) tudengitele suunatud tootearendusvõistluses Formula Student. Projekti rahastavad TTK, TTÜ ja sponsorid-ettevõtjad. 

Vaatluspraktika arhitektuuritudengitele
Nädalane vaatluspraktika projekt 2. kursuse arhitektuuritudengitele toimub igal kevadsemestril eri Euroopa linnas.

Ülevaade lõppenud projektidest on kättesaadav siin.

Lisainfo:

Marta Mugur

Projektide koordinaator

marta.mugur[ät]tktk.ee

+372 666 4515

Ruum 107

 


  • Jaga: