Prindi

Rahvusvahelised projektid

Arendusprojektid

Erasmus + strateegilise partnerluse projektid
eu-flag-erasmus_vect_pos

Virtuaalse õppekeskkonna arendamine tehnilises kõrghariduses (2018-2020)
Üheks prioriteetseks tehnilise hariduse valdkonna kvaliteedi tõstmiseks tuleks pidada võimalust virtuaalset tehnoloogiat kasutada. Projekti põhieesmärk on toetada virtuaalse õpikeskkonna arendamist tehnilise kõrghariduse õpilaste tõhusamaks kasutamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on plaanitud virtuaalse maja simulaatori loomine ehituseriala tudengite õppetööks.
Digitaalse maja simulaatori kasutamine suurendab kutseõppe tõhusust ja võimaldab tudengit oluliselt tugevdada omandatud teadmisi ning oskusi saada konkurentsivõimelisemaks spetsialistiks. Projekti partnerid on Vilnius Gediminas Tehnikaülikool (Leedu), Ühingute Liit Multikultura (Poola) ja Kocaeli rahvusliku hariduse provintsi Direktoraat (Türgi). Projekti kestus on 24 kuud (10.2018-09.2020) ja Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 119 545 euroga.

Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning pinna muutmine (2017 – 2020) 
Viimastel aastatel on turg suurendanud nõudlust trükimustrite järele ja seda uute tehnoloogiliste lahenduste kaudu. Arukas spetsialiseerumine materjalide tootmisel on toonud kaasa uute IT-lahenduste turustamise, kus muster trükitakse digitaalse meetodiga lamedale pinnale. Antud toetusprojekt arvestab tööstus 4.0 vajadusi, kaasab uusi meetodeid ning vahendid arukaks õpetamiseks, õpetamisprotsessi integreerimiseks, hariduse ja tootmise koostööks.
Projekti väljundiks on rahvusvaheline õppeaine „Digitaalne trükkimine tekstiilidele ja lamedatele tasapindadele ning tekstiilide pinna muutmine digitaalselt“  ja digitaalprintimise spetsialistide koolituskursus. Projekti partneriteks on Saksa Tehnikaülikool Hollandis, Boråsi Ülikooli Rootsi Tekstiilikool, Trimtex Baltic OY spordikaupade tootmisettevõte Pärnus. Projekti kestus on 33 kuud (01.12.17- 08.2020). Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 322 170 euroga.

SEER (Towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate Education and training, 2017 – 2019) on projekt, mille eesmärgiks on parandada ja tõhustada kinnisvara sektoris tegutsevate kutse- ja täiendõppe organisatsioonide kvalifikatsiooni seoses eelseisvate muudatustega energiatõhususe vallas. Samuti partnerriikide vajadustele vastavate uute pädevuste ja koolitusvajaduste, parimate õpetamis- ja õppemudelite kindlaks tegemine. Projekt algas septembris 2017 ning lõppeb augustis 2019. Projekt  on rahastatud ERASMUS + Euroopa Liidu programmi poolt. Projekti vedajaks on Kiinko (Kinnisvara Hariduskeskus OÜ) Soomest ning partneriteks on AFBB (Akademie für Berufliche Bildung GmbH) Saksamaalt, EkoFond Slovakkiast, NCOI Opleidingen Hollandist, Metropolia UAS Soomest ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 365 513 euroga.

HiTimber (Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber, 2017 – 2020) 
Projekti koordinaator: VIA University College, partnerid: Southampton Solent University, Tallinna Tehnikakõrgkool, Vilnius Gediminas Technical University, Universidade De Lisboa, Study and Consulting Center, Eesti Puitmajaliit. Projekti eesmärk on täita tuleviku nõudmised kõrgharidusele, arvestades innovatsiooni, jätkusuutlikkust, rahvusvahelist, ülikoolidevahelist ja ettevõtlusalaseid lähenemisviise uue õppemooduli / valikainete väljatöötamiseks jätkusuutlike puidust kõrghoonete ehitamiseks. Uudis projekti kohta avaldati ka Ehitusuudiste veebis: http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2018/05/15/hitimber-opetab-puidust-korghooneid-ehitama

INSMER
INtegrated SMart Education in Robotics (2016 – 2019).
Projekti peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa, et projektis osalevate riikide tööjõud oleks maailma tööjõuturul konkureeriv ja täita tööstuse ootused tööjõu kompetentsiga seoses ning seeläbi tõsta osalevate riikide majanduslikku edu, arendades robootika valdkonnas välja õppeprogrammid õpilastele ja täiendkoolitusteks vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale. Projekt aitab partneritel  viia end kurssi Tööstus 4.0 põhimõtetega ja tänapäeva tööstuse nõuetega robootika valdkonnas. Vastavalt neile nõuetele arendatakse välja õppekavad ja täiendkoolitusprogrammid robootika valdkonnas. Samuti arendatakse välja robootika valdkonna õpik. TTK osaleb partnerina lisaks osalejatele Soomest, Lätist ja Eestist. Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 365 513 euroga.

Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)cb-logo-rgb

UNILOG (2018 – 2020)
“Developing Central Baltic University Level Professional Logistics Education” on Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekt. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 474 274,99 euroga. Projekti eesmärgiks on arendada logistikaalast kõrgharidust vastavalt Kesk-Läänemere ettevõtjate praegustele ja tulevastele vajadustele piiriüleses koostöös. Projekti juhtpartner on Rootsi Kuninglik Tehnikainstituut. Projekti partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lahti Rakenduskõrgkool Soomest ning Riia Tehnikaülikool Lätist.

EDU-RAIL (2015-2018)
“Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” on Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekt. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 358 402,10 eruoga. Projekti eesmärgiks on  kaasajastatud ja ühtlustatud raudtee õppekava arendamine Eestis, Lätis ja Soomes, mis aitab kaasa Kesk-Läänemere tööturu arengule ja integratsioonile. Projekti juhtpartner on TTK Raudtee õppetool. Projekti partneriteks on Krao ja Häme Rakenduskõrgkool Soomest, Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut ning Riia Tehnikaülikool Lätist. Lisainfo projekti kohta http://edu-rail.tsi.lv

Läänemere piirkonna programmi projektid (INTERREG Baltic Sea Region)
logod8_lk8

DIGILOG (Digitaalselt toetatud ja virtuaalsed õppepraktikad tänapäevaste logistikasüsteemide jaoks) 2018-2020
Transpordi ja logistika sektori digitaliseerimine on on väljakutseks ühtse transpordi ja logistika teenuste turu loomise protsessis. Euroopa transpordi põhivõrkude integreerimine ühtseks multinatsionaalseks logistiliseks ahelaks, sealhulgas ühtse raudtee operatiivse ala loomine, on teiseks väljakutseks transpordi ja logistika sektorile. Mõlemad arengud nõuavad projektipartneritelt uut liikmesriikide-ülest lähenemist. Rõhutades e-õppemeetodite kasutamist ja üliõpilastele avatud valikulist ristiõpet projekti partnerülikoolides ning täiendkoolitusel, on võimalik harmoniseerida õppekavade sisu ning valmistada tulevasi eksperte ette tööks digitaalses ja multinatsionaalses keskkonnas. Sellise strateegia rakendamine võimaldab avatud, sujuvalt toimiva liikmesriikide ülese õppekava loomist partnerülikoolide vahel. Projekti eesmärkide saavutamiseks luuakse nelja partneri võrgustik. Selles avatud õpikeskkonnas on igal üliõpilasel on võimalus kujundada oma õpingute profiil, valides osa teemasid partnerülikoolidest. Digilog projekti koordinaator on TTK – Tallinna Tehikakõrgkool, partnerid on HAMK- Häme Rakenduskõrgkool, VTI- Rootsi Transpordi ja Teedeinstituut ning TSI – Transpordi ja Kommunikatsiooni instituut Riiast. Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 197 673 euroga.

SWW (Smart and safe work wear clothing) arendusprojekti eesmärgiks on muuta Läänemere piirkonna  rõivatööstust (vormiriietus) konkurentsivõimelisemaks kaasates infotehnoloogiat ja parendades tarneahela juhtimist.  TTK osaleb partnerina lisaks osalistele Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust (2016-2018). Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Nordplus arendusprojektid
logod3_lk8

NOBANET
NOBANET (Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs) arendusprojektide eesmärgiks on toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõttete (VKEd) rahvusvahelistumist läbi kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö, õppekavade arenduse ja uute õppematerjalide loomise.
E-NOBANET (E-business models for international SME-s) projekti eesmärgiks on luua e –kursus,  mis intergreeritakse partnerite õppekavadesse (2016-2017). Projekti rahastab osalisel NordPlus (Nordic Council of Ministers)

Network Circular Economy Future/2016 projekt on suunatud  jätkusuutlikkuse edendamisele õppekavades. Läbi piiriülese koostööprojekti saavad osalevad organisatsioonid ülevaate jätkusuutlikkuse teema käsitlusest õppekavades  ning projekti ühisuuringutest uusi tedamisi ning kogemusi innovaatilise pedagoogika kohta. Uuringud on suunatud  ringmajanduse ja jätkusuutlikkusele arengule. Peamised eesmärgid on võrgustiku loomine ning pakkuda võimalusi pikaajaliseks koostööks Läänemere kõrgharidusasutuste vahel.

Formula Student – TTK ja TTÜ tudengite ühisprojekt, millega osaletakse peamiselt tehnikateaduste (autotehnika, mehaanika) tudengitele suunatud tootearendusvõistluses Formula Student. Formula Studenti raames projekteeritakse ja ehitatakse väike üheistmeline vormelauto. Autot tutvustatakse rahvusvahelisel võistlusel, sellega läbitakse erinevaid katseid ning sõidetakse võidu ringrajal. Projektis osalemine annab tudengile reaalse kogemuse auto projekteerimises ja valmistamises ning tutvustab noorele insenerile autotööstuse majanduslikku poolt. 2013. a. võitis TTK ja TTÜ tudengite ühisvõistkond 2. koha nii USAs kui Kanadas, 2014. a. sai tudengite elektrivormel üldvõidu Itaalia etapil. Projekti rahastavad TTK, TTÜ ja sponsorid-ettevõtjad. (2006- )

Rahvusvahelised videoloengud: Ehitusteaduskonna õppejõud Aivars Alt annab ingliskeelseid videoloenguid Jyväskylä partnerkõrgkooli üliõpilastele. Töökohalt loengut läbi viiimisega kaasneb vähene aja- ja rahakulu loengu korraldamiseks. Lindistuse põhjal on võimalik analüüsida nii keelekasutust kui ka loengu läbiviimise tehnikat. (2012- )

Intensiivkursused ja mobiilsus

Erasmus+ õpiränne
EL ja Eesti kaasrahastus üliõpilaste õpinguteks ja töötajate visiitideks partnerkõrgkoolidesse Euroopas. (1998- …)

Ehitusalane intensiivkursus Metropolia Ametikõrgkooliga
Kõrgkoolide rahastamisel toimub intensiivkursus kevadeti Tallinnas ja sügiseti Helsingis. (2004- …)

Vaatluspraktika arhitektuuritudengitele – nädalane vaatluspraktika projekt 2. kursuse arhitektuuritudengitele toimub igal kevadsemestril eri Euroopa linnas

ANTEE – Nordplusi kaasrahastatud võrgustik korraldab igal aastal Islandil, Soomes või Eestis intensiivkursuse, millel osalevad tehnoökoloogia eriala üliõpilased. (2008- )

EkoTekNord võrgustik – Nordplusi rahastatud võrgustik (valdkonnad: Business, Information Technology, Engineering, Logistics and Media) korraldab igal aastal intensiivkursusi ja suvekoole (Intercultural Communication,Entrepreneurship jne) ja annab nii õppejõududele kui üliõpilastele individuaalmobiilsuse stipendiume.(2009- )

NordLand – Norplusi rahastuse toel toimuv geodeesiaüliõpilaste praktikavahetus kõrgkooli Vilnius University of Applied Engineering Sciences koordineerimisel tugineb aastast 2007 toimival õppejõudude vahetusel. (2013- )

CNC pratikaprojekt – intensiivne praktiline õppenädal TTK ja Lahti Rakenduskõrgkooli masinaehituse eriala tudengitele

Ülevaade lõppenud projektidest on kättesaadav siin.

Lisainfo:

Marta Mugur

Rahvusvaheliste suhete projektijuht

marta.mugur[ät]tktk.ee

666 4515

Ruum 104

 

 

 

 


  • Jaga: