Prindi

Projektide ajalugu

Arendusprojektid 

SWW – Smart and Safe Work Wear Clothing (2016-2019)
Vormiriietusele keskenduva projekti raames muudeti Läänemere piirkonna rõivatööstust konkurentsivõimelisemaks kaasates infotehnoloogiat ja parendades tarneahela juhtimist.
Projekti kestel tegeleti ettevõttete suurklientide töötajate mittekontaktse mõõtmisega (3D skänneriga), mõõdutabelite korrastamise ja optimeerimise, lõigete ja paljundusskeemide täiustamisega. Eesti Kaitseväe tarbeks katsetati putukate vastase töötlusega materjale suvevormi valmistamiseks. Logistika ja laovarude haldamise parendamiseks töötati välja elektroonilise kaugloetava lahenduse prototüüp. Välja töötatud mõõtude tabeli ja sobiva suuruse valiku juhendi leiab siit.
Projekti kohta rohkem infot ja pildimaterjali leiab siit:
Eesti poolt osales projektis koos TTK-ga Eesti juhtiv ameti- ja militaarrõivaste arendusega tegelev AS Profline. Teised partnerid olid Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Build PHE
BUILD PHE (Building Professional Higher Education Capacity in Europe) – rakenduskõrghariduse arendamine koostöös Euroopa rakenduskõrgkoolide esindajatega (2015-2017). TTK osales partnerina lisaks osalejatele Poolast,  Sloveeniast, Maltalt, Horvaatiast, Tšehhi Vabariigist, Belgiast. Projekti rahastas Erasmus + Euroopa Liidu Programm

EIN (E-mobility Innovation Network) – rahvusvaheline elektriauto täienduskoolituse  arendamine (2015-2017)

EDU-SMEs
“Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs“ kuulus Kesk-Läänemere piiriülese koostööprogrammi  projekti. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks oli  ettevõtete rahvusvahelistumise arendamine Eestis, Lätis ja Soomes (2015-2017). 

CNCert (Competitiveness through Engineering CNC EURO vocational certificate) oli
TTK mehaanikateaduskonna koordineeritav ja Euroopa Liidu kaasrahastatav projekt CNC täiendusõppe valdkonnas (2014-2016). 

HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe). EURASHE (European Association of Higher Education Institutions) koordineeritav Euroopa Komisjoni tsentraalsest Erasmuse programmist kaasrahastatud projekti eesmärgiks oli 11 riigi koostöös ühise arusaama loomine Euroopa rakenduskõrgharidusest. Uuringutesse kaasati 18 Euroopa riiki. (2012 – 2014)

7. raamprogrammi projekt B2B LOCO (Baltic to Balkan Network for Logistics Competence)
B2B LOCO hõlmas 16riiki Baltimaadest Balkanini ja keskendus logistikavaldkonna õppekavade lõpetajatele. B2B LOCO käigus loodi e-keskkond- logistikakompetentsi võrgustik, kus vahetatakse teadmisi, parimaid tegevusviise, uusi tehnoloogiaid ja lahendusi logistika valdkonnas. (2009-2011)

EDUPROF (Educating the new European Professional in the Knowledge Society) UASNet (The Universities of Applied Sciences network) koordineeritav Euroopa Komisjoni tsentraalsest Erasmuse programmist kaasrahastatud projekt kaardistas Euroopa rakendusuuringute indikaatorid. Kõrgetasemelises üle-euroopalises uuringus osales 14 rakenduskõrgkooli. (2008-2011)

Multimeediumi vahendite väljaarendamine ja kasutuselevõtt CNC tööpinkide operaatorite ja CAD/CAM inseneride koolitamisel (CNC Kompetenzzenter mit der multimedialen Software) LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projektis toimus innovatiivne tehnoloogiasiire, mis lõi võimalused SYMplus tarkvaral põhinevas virtuaalses tootmiskeskkonnas õppeprotsessi korraldamiseks. (2009-2011)

ADOK – Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs Projeki käigus loodi innovaatiline online-kursuse, mille abil saab tulevane insener oma emakeeles omandada baasteadmised automatiseerimisest ning edasi arendada eelnevalt omandatud algteadmisi saksa keelest. TTK pälvis projekti eest Euroopa Komisjoni Euroopa keeleõppe tunnuskirja 2012. a parima võõrkeelealase teo eest. (2009-2012)

ENTRETECH – LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projekt laiendatud ettevõtlusõppe integreerimiseks tehnika- ja tehnoloogiaõppekavade koosseisu Austria kogemuste baasil Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli koordineerimisel. (2012-2014)

NordApparel võrgustik – Norplusi kaasrahastatud võrgustik korraldas intensiivkursusi tekstiilivaldkonna üliõpilastele ja õppejõududele. (2012- 2013 )

INCIN: Euroopa kogemuse integreerimine hariduse ja täiendkoolituse arendamiseks rõivatööstuses (Integration of European Experience for Advanced Education and Training in Clothing Industry)
LLP Leonardo da Vinci programmi kaasrahastatud projekti tulemusena valmis andmebaas, kuhu koondatakse andmeid rõivatööstust puudutavate erineva tasemega õppeasutuste ja nende õppekavade kohta Euroopas, eeskätt projekti partnerkoolides. (2008-2010)

NewS (New Strategies for Working Life Collaboration) –arendusprojekt, mille eesmärgiks on luua uusi strateegiaid tõhustamaks koostööd ettevõtete ja haridusasutuste vahel. TTK osaleb partnerina, projekti koordineerib TTKs Avatud Ülikool. (2014-2016)

EMP/Norra stipendiumiprogramm
logod9_lk8

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetas Eesti ja Norra vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet, edendades seeläbi Eesti ja Norra kõrgharidusasutuste, tööturu ja teadusasutuste vahelist koostööd (2015 – 2016).
– TTK esindajad külastasid Trondheimi Tehnikaülikooli

Intensiivprojektid 

24-tunni intensiivprojekt Kymenlaakso Rakenduskõrgkooliga
TTK ja Kymenlaakso Rakenduskõrgkooli üliõpilastest ja õppejõududest koosnevad töörühmad üritavad lahendada reaalseid ettevõtetes operatiivsel ja taktikalisel tasandil üleskerkinud pakilisi probleeme, Projekt pakub logistikaüliõpilastele hea võimaluse tutvuda probleemidega, millega logistika- ja tootmisettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad. (2013)

New Materials, Energy and Sustainable Growth
Mehaanika- ja transporditeaduskondade Erasmus IP (2009-2012)

Passive House
Ehitusteaduskonna Erasmus IP (2009-2012)

Madalenergia tarbega hoonete uuring: Low Energy Building Research IP
Ehitusteaduskonna Erasmus IP (2009-2012)

SuReReEnMaHo (Sustainable Refurbishment, Retrofit, Energy Management in Housing, jätkusuutlikkus ja energiatõhusus) Ehituse ja arhitektuuri üliõpilaste Erasmus intensiivprojekti eesmärgiks oli leida hästi töötav arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus koos optimaalselt töötavate tehnosüsteemidega elamu renoveerimisel mugavaks ja hea sisekliimaga madala energiatarbimisega elukeskkonnaks (2011-2014).

RenoPassCoDe (Renovation of Residential Multi-Storey Apartment Blocks within Passive House Concept and Design)  Iga-aastane kortermajade renoveerimisele keskenduv Erasmus intensiivprojekt ehitusvaldkonna üliõpilastele. (2012-2014)

Kuopio Circle
Ehitusteaduskonna NordPlus võrgustiku intensiivkursus (2009-2010)

Ettevõtlikkuse suvekool BESS (Baltic Entrepreneurial Summerschool) Kõikide erialade üliõpilastele mõeldud Erasmus intensiivprojekti eesmärgiks oli arendada tudengites ettevõtlikkust, ideede genereerimise oskust, algatusvõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust. Interdistsiplinaarse programmi osaks olid töötoad, praktilised ülesanded, ettevõttekülastused ja õppimine tegevuse kaudu. (2011-2014)

AluNord võrgustik. Nordplusi kaasrahastatud võrgustik korraldas intensiivkursusi tehnomaterjalide eriala üliõpilastele. (2009-2013 )

 

 


  • Jaga: