Prindi

Transpordi- ja liikluskorraldus

Transpordi- ja liikluskorralduse erialal õpitakse korraldama ja juhtima kaasaegseid transpordisüsteeme. Õppekava annab teadmised liikluse korraldamisest, nn. tarkadest teedest, intelligentsetest transpordisüsteemidest (ITS), aga ka isejuhtivatest sõidukitest, ühistranspordi korraldamisest ning linnalogistikast. Tulevane liiklusinsener loob uut liikluskeskkonda ja juhib kaasaegseid liiklussüsteeme.

Transpordi- ja liikluskorralduse eriala jaguneb:

  • Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus
  • Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus

Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorralduse õppekaval saab õppida esialgu päevaõppes. Õppekava raames valmistatakse ette teeliiklusinsenere, kes tegelevad liiklusvoogude korraldamise ja juhtimisega.  Peale lõpetamist on võimalik tööle asuda liiklusvaldkonna planeerimise ja korraldamise valdkonnas riigi tasandil (näiteks maanteeamet, politsei- ja piirivalveamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), aga ka kohalikul tasandil (kohalikud omavalitsused). Spetsialiste vajatakse ka liikluskeskkonna projekteerimisel, transpordisüsteemide korraldamisel (sh intelligentsed transpordisüsteemid, ühistransport, linna- ja maanteeliiklus), liikluskindlustuse ning liiklusohutus ja –psühholoogia valdkonnas. Täiendavalt vajatakse eksperte liiklusuuringute ja –statistika alal. Mõningate täiendavate koolituste baasil on võimalik omandada ka mootorsõidukijuhi õpetaja pädevus.

Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorralduse õppekaval saab õppida ainult kaugõppes. Õppekava annab tudengile ülevaate raudteest kui süsteemist.

Stuudiumi lõpetanu saab rakenduskõrghariduse diplomi, mis kehtiva raudteeinseneri kutsestandardi alusel annab talle õiguse ja võimaluse vajaliku erialase töökogemuse olemasolul  taotleda raudteeinseneri kutset.
Õppekava annab ettevalmistuse raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimise ning raudteeliiklus ja -ohutuse suunal. Valikainete, praktikate ja lõputöö baasil on võimalik saada kitsama valdkonna baasteadmised vastavalt raudteeautomaatika ja kommunikatsioonitehnika, raudteeveeremi ja veeremimajanduse ning rööbastee ja teemajanduse alal.
Peale lõpetamist saab tööjõu vajaduse olemasolul minna tööle kas Eesti või erinevate välisriikide raudtee ettevõtetesse oma eriala spetsialistina. Lisaks raudtee-ettevõtetele vajatakse spetsialiste ka riigitasandil (näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi järelevalve, tehnilise järelevalve amet).

Miks õppida transpordi- ja liikluskorralduse eriala?

Kaasaegne kauba- ja reisijatevoogude efektiivne juhtimine ning ohutu ja sujuva liikluse korraldamine vajab kvalifitseeritud spetsialiste ja juhte. Sõidukid ning transpordisüsteemid muutuvad üha intelligentsemateks, mis loob ka uued nõuded taristule, transpordi- ja liikluse korraldamisele.

Transpordi- ja liikluskorralduse suund on uus ja täidab täna Eesti haridusmaastikul oleva tühimiku rakenduskõrghariduse ja 6. kutsetasemele vastavate spetsialistide järele ning on ka sisendiks TTÜ magistritaseme õppele ning samuti edasiõppimiseks  rahvusvahelistes ülikoolides. 

Loe lähemalt lektor Sven Kreegi artiklit liikluskorralduse tulevikuvisioonist siit:

Vaata Heureka saadet, kuidas toimib liiklus siit:

Õppekava

Lisainformatsioon:

Sven Kreek

Lektor; transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht

sven.kreek[ät]tktk.ee

Ruum 128a

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109

 

 


  • Jaga: