Prindi

A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus

Sihtrühm Mootorsõidukijuhi õpetajad
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 196 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe, iseseisev töö
Hind 485 EUR

Tutvustus

Koolituse eesmärk on kujundada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.

Õpingute alustamise tingimused:

 Mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavad nõuded

Liiklusseadus § 118

 (1) Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) olema vähemalt 21-aastane;
 2) vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses;
 3) omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
 4) vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
 5) ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
[RT I, 28.03.2017, 1 – jõust. 07.04.2017] 
 6) ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.
[RT I, 28.03.2017, 1 – jõust. 07.04.2017]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhtimisõiguse omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg. Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust ei anta esmase juhiloa omajale.

 (3) A-, C- ja D-kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigust võib taotleda isik, kellel on B-kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigus.

Koolituse sisu

Teooria- ja sõiduõppe kontakttunnid – 36 akad h

Teooriaõpe: A-kat. teooria- ja sõiduõppe korraldamine autokoolis, A-kat. mootorsõidukijuhi väljaõppega seotud õigusaktid, A-kat. sõiduki juhtimise spetsiifika (liiklusohutus, ohutud sõiduvõtted erinevatel teekatetel, juhi riietus ja varustus, sõidukite tehnilised omadused ja tehnoseisund)

Sõiduõpe: praktilised harjutused liikluseks suletud platsil ja linnaliikluses

Praktika autokoolis – 40 akad h. Praktika lõpeb kirjaliku praktika aruandega.

Iseseisev töö – 120 akad h

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
  • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
  • oskab õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid

Lõpudokumendid

Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus A kategooria.

Lektorid

Koostööleping Enamax OÜ-ga, kes tagab vajaliku pädevusega koolitajad. TTK poolt koordineerib ja kontrollib koolituse läbiviimist logistikainstituudi lektor, transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht Sven Kreek (MA)

Tunniplaan

28.05.2019 kell 10.00-18.00 Teaooria I. Tallinna Tehnikakõrgkoolis ruumis 130

31.05-01.06.2019 kell 10.00-18.00 Praktikum I (välitegevus Tallinnas). 

20-21.06.2019 kell 10.00-18.00 Praktikum II (välitegevus Tallinnas).

10. 07.2019 kell 10.00-18.00 Teooria II ja EKSAM. Tallinna Tehnikakõrgkoolis ruumis 130

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 8 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: