Prindi

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus (B-kategooria)

Sihtrühm isikud, kes soovivad omandada mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni
Toimumisaeg 11.01-08.11.2019 (grupp on komplekteeritud);
10.01-06.11.2020
Õppekavarühm transoprditeenused
Koolituse maht 336 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe, praktiline õpe
Hind 2350 EUR

Tutvustus

Mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis.

Koolituse eesmärk on tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015).

Õpingute alustamise tingimused:

Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:

 • vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
 • B-kategooria juhtimisõigus
 • nõuetekohane tervisetõend

Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele.

Õpingute lõpetamise tingimused:

 • osalemine õppetöös vähemalt 75%.
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)

Koolituse sisu

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 2 akad h
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine – 102 akad h
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid – 52 akad h
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus – 56 akad h
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus – 30 akad h
 • vaheeksam(*), lõpueksam – 10 akad h
 • praktika autokoolis (3-osaline) – 84 akad h

KOKKU: 336 akad h auditoorset ja praktilist õpet, millele lisandub iseseisev õpe.

(*) Vaheeksamiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning õppija valmisolekut mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks.

Auditoorne õpe toimub TTK ruumides ning üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti. Sõidupraktika, libedasõidukoolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume. Koolituse juurde kuuluvad iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu: 

 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Inna Gorislavskaja (MA), Margus Villau (MSc), Aimar Lukk (MSc), Henri Vennikas (MSc), Sven Kreek (MA), Margus Nigol (MsEng), Lauri Potsepp (MA), Sven Andresen (MSc), Tarmo Sulger (MsEng), Andrus Lehtmets (BA)

Tunniplaan

Loengute graafik 2019 (3)

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 10 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 20 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: