Prindi

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja kursus / täienduskoolitus

Sihtrühm raudteevedude spetsialistid
Toimumisaeg 20.-24.01.2020 / 22.-24.01.2020
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 30 akad h baaskoolitus / 12 akad h täienduskoolitus
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 370 EUR baaskoolitus / 215 EUR täienduskoolitus (individuaalõppe hind 630 EUR baaskoolitus / 285 EUR täienduskoolitus)

Koolituse sisu

 • Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine
 • Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused
 • Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid
 • Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused
 • Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid SMGS ja Cotiff kaubaruumis; viimase aja muudatused. Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepete lisad ohtlike kaupade veoks raudteel
 • Ohtlike veoste vedu. Üldised ohutusmeetmed raudteel. Liiklusohutus (rikked, inimlik eksitus, vääramatu jõud)
 • Ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine
 • Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine
 • Raudteeveeremi tehniline konstruktsioon ja ohtlike kaupade laadimisskeemid ning vagunite täitmise normid, saadetiste märgistamine ja ohumärgid
 • Ohtliku kauba info kandjad (saatedokumentatsioon, ohukaardid). Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
 • Õnnetus raudteel ohtliku kaubaga. Õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras
 • Raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga
 • Hädaolukord, selle põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
 • Riskianalüüs. Ohutusjuhendid. Töötajate ohutusalane väljaõpe
 • Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused
 • Ohtlike ainete klassifitseerimine ja veonõuded COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel
 • Saadetiste ja veeremi ohumärgistus
 • Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
 • Raudteekaubavedusid saatev informatsioon ja veodokumendid. Muudatused SMGS saatelehe vormis
 • Õnnetusjuhtumid raudteel ohtliku kaubaga
 • Ennetustegevus. Riskianalüüs. Ohutusjuhendid ja töötajate väljaõpe
 • Ohutusnõunike töötulemuste analüüs
 • Ohutusjuhtimissüsteemi vastavuse hindamine ja süsteemi rakendamise kontroll järelvalveorgani polt.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid;
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone;
 • teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi;
 • tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

T. Uiboleht, M. Kupper, T. Mägi (MA), P. Siitan (MA), T. Viisalu, E.Olup, N. Luik, Ü. Hunt

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. 

Kui koolitusele registreerub 3-5 inimest, on võimalik koolitus läbi viia individuaalõppe vormis. 

TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: