Prindi

Reoveepuhastusprotsesside juhtimine

Sihtrühm reoveepuhastite tehnoloogid, operaatorid, insenerid jt
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Koolituse maht 8 akad h, 8,6 TP
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 175 EUR (individuaalõppe hind 275 EUR)

Tutvustus

Koolituse eesmärk on tutvustada reoveepuhastusprotsesside juhtimise põhitõdesid ning anda ülevaade reoveepuhastites enimlevinud puhastusprotsessi kõrvalekalletest ning vastumeetmetest nende ennetamiseks või kõrvaldamiseks.

Koolituse sisu

Koolituse käigus tutvustatakse aktiivmudaprotsessi iseloomustavaid parameetreid nagu mudavanus, viibeaeg, mudakoormus ja nende mõju puhastusefektiivsusele ja energiakulule. Antakse põhjalikud teadmised, kuidas neid parameetreid aastaaegade lõikes juhtida ja seirata. Tutvustatakse bioloogilist -ja keemilist fosforiärastust ning selle juhtimist.  Koolituse teises osas keskendutakse reoveepuhastusprotsessi kõrvalekalletele, nagu väljundis kõrge NH4-N, Püld, Nüld, muda pundumine, ujuvmuda jne. Kõrvalekallete näitlikustamiseks kasutatakse reoveepuhastusprotsesside modelleerimistarkvara.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • tunneb aktiivmudaprotsessi põhilisi parameetreid ning oskab neid juhtida;
  • oskab hinnata fosforiärastuse efektiivsust ning vajadusel keemilist -või bioloogilist fosforieemaldust optimeerida;
  • oskab avastada ning reageerida reoveepuhastites enimlevinud kõrvalekalletele.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Erki Lember, PhD

Tunniplaan

Tunniplaan Reovee _23.05.2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 15 inimest. Kui koolitusele registreerub 3-5 inimest, on võimalik koolitus läbi viia individuaalõppe vormis. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: