Prindi

Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Sihtrühm sõitjateveo veokorraldusega tegelevad isikud
Toimumisaeg 21.08-03.09.2019
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 81 akad h
Töökeel vene keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 590 EUR

Koolituse sisu

Teema Sisu Käsitlemise aeg ak/h
    Loeng Harjutus
Sissejuhatav loeng Koolituse sisu ja vajalikud kompetentsid (A,B,C,D,E,F,G,H) vastavalt kehtivatele õigusaktidele Lektor Tõnu Mägi 2  
Tsiviilõigus Euroopa Liidu õigusruum ja tsiviilseadustiku üldpõhimõtted Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) Võlaõigusseadus (VÕS) Lektor Kai Amos 4  
Ettevõtlus Ettevõtete asutamine ja äriühingute vormid Ettevõtluskeskkond Ettevõtlusega kaasnevad riskid, nende maandamine Lektor Mari Suurväli 6  
Turundus Turundus. Reklaam ja avalikud suhted Lektor Mari Suurväli 2  
Veovahendid ja tehnonõuded Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Säästliku sõidu reeglid GIS Lektor Aimar Lukk 8  
Teeliikluse ohutus Meetmed liiklusohutuse tagamiseks Lektor Andrei Naan 8  
Tööõigus Töölepingud Kollektiivlepingud, töövaidlused Tööohutus ja töötervishoid Lektor Priit Siitan 4 2
Töö ja puhkerežiim Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus 561 nõuded AETR Monitooringu võimalused ja järelvalve meetmed Autojuhtide ametiõppe reeglistik Lektor Tõnu Mägi 2 2
Ettevõtte finantsmajanduslik juhtmine Ettevõtte majandustegevus, bilansi ja kasumiaruande koostamine Veoettevõtte eelarve koostamine Ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel Ettevõtte maksustamine ja käibemaksuvabad teenused Lektor Inga Stelmak 6 2
Üldjuhtimise ja ettevõtluse teemad kokku 42 6
Sõitjateveo korraldus, veoohutus ja vedaja vastutus Veoprotsessi korraldamine tulenevalt turusituatsioonist, tehnilistest võimalustest, seadusandlusest ja infrastruktuurist. Kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded; Sõitjateveoalane seadusandlus, omal kulul ja tasuline sõitjatevedu, bussi- ja taksoveol nõutavad dokumendid, nende koostamine ja täitmine Riikidevahelised autoveoalased kokkulepped ja veondustegevus Eestis ning välisriikides, , kabotaažvedu; Bussisõitja õigused, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 181/2011 mis käsitleb bussisõitjate õigusi; Sõidukite kasutamisega seotud maksud, välisriikide taristute, teede, sildade ja tunnelite kasutamise eest võetavad maksud ja tasud, piiri- ja tolliformaalsused Lektor Katrin Tambur 12  
Sõitjatevedu Liinivedude korraldus Lektor Mall Villemi 8  
Sõitjatevedu   8  
Sõitjateveo veokorralduse teemad kokku 28  
Testid   2
Koolitus kokku 70 8

Selgitused:

  1. Programmi koostamisel on rakendatud teemapõhist lähenemist.
  2. Teemad on valitud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1071 /2009 lisas 1 kirjeldatud nõutavatele kompetentsidele. Kokku 8 kompetentside valdkonda A- Tsiviilõigus B- Äriõigus C- Sotsiaalõigus D- Maksuõigus E- Ettevõtte äri ja finantsjuhtimine F- Turulepääs G- Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid H- Liiklusohutus
  3. Koolituse põhieesmärk on omandada kutsetööks vajalikud erialased teadmised.

Koostas Jüri Suursoo TTK transporditeaduskonna lektor
Kursuse täpsem sisu

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldusjuhi kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele, sealhulgas:

  1. Oskuse sõlmida veolepinguid ja veolepingutega kaasnevate teenuste lepinguid ning oskavad hinnata oma kohustusi ja õigusi ning nendega kaasnevat vastutust. Orienteerub valdkonna tavade- ja õigusruumis.
  2. Tunneb ettevõtluse ja turunduse valdkonda veonduse valdkonnas ja turule pääsemise reegleid.
  3. Tunneb veoprotsessi ja selle üksikuid koostisosasid nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise veonduse korral ning suudab nende kombinatsioone rakendada erinevate veoahelate ja veotehnoloogiate korral. Orienteerub eriveoste valdkondade võimalustes.
  4. Tunneb veondustehnika vahendeid ja oskab kasutada nende võimalusi.
  5. Tunneb veondusettevõtete majandamise põhitõdesid.
  6. Oskab hinnata veondustegevusega kaasnevaid riske ja tunneb nende maandamise võimalusi. Sealhulgas tunneb ja oskab rakendada veoste ohutuse ja teeliikluse ohutuse reegleid.

Lõpudokumendid

Ametipädevuse tunnistus

Lektorid

Katrin Tambur (MA), Sven Andresen(MSc), Tõnu Mägi (MSc),  Aimar Lukk (MSc), Andrei Naan (B.Eng), P. Siitan (MSc),Tõnis Hintsov (MSc), Inga Stelmak (MA), Mari Suurväli (MA)

Tunniplaan

Tunniplaan Veokorraldaja vene_21.08-03.09.2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Kursusel käsitletavad seadused: võlaõigusseadusseaduste nimekiri ERAA leheküljel

NB! Kellel on eelnevalt läbitud rahvusvahelise kaubaveo eest vastutava isiku kursus, sellele on kursuse hind 240 EUR.

NB! TTK-l on õigus muuta koolituse hinda. Muudetud hind avalikustatakse koolituse kodulehel mitte vähem kui 2 kuud enne koolituse algust.

Koolitus toimub vähemalt 5 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: