Prindi

Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Sihtrühm firmajuhid, veoseveo eest vastutavad töötajad
Toimumisaeg 21.08-03.09.2019 (rühm on komplekteeritud)
Õppekavarühm transporditeenused
Koolituse maht 88 akad h
Töökeel vene keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Hind 590 EUR

Koolituse sisu

Teema Sisu Käsitlemise aeg
ak/h
Loeng Harjutus
Sissejuhatav loeng Koolituse sisu ja vajalikud kompetentsid (A,B,C,D,E,F,G,H) vastavalt kehtivatele õigusaktidele
Lektor Tõnu Mägi
2  
Tsiviilõigus Euroopa Liidu õigusruum ja tsiviilseadustiku üldpõhimõtted
Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)
Võlaõigusseadus (VÕS)
Lektor Kai Amos
4  
Ettevõtlus Ettevõtete asutamine ja äriühingute vormid
Ettevõtluskeskkond
Ettevõtlusega kaasnevad riskid, nende maandamine
Lektorid Mari Suurväli
6  
Turundus Turundus. Reklaam ja avalikud suhted
Lektorid Mari Suurväli
2  
Veovahendid ja tehnonõuded Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
Säästliku sõidu reeglid
GIS
Lektor Aimar Lukk
8  
Teeliikluse ohutus Meetmed liiklusohutuse tagamiseks
Lektor Andrei Naan
8  
Tööõigus Töölepingud
Kollektiivlepingud, töövaidlused
Tööohutus ja töötervishoid
Lektor Priit Siitan
4 2
Töö ja puhkerežiim Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus 561 nõuded
AETR
Monitooringu võimalused ja järelvalve meetmed
Autojuhtide ametiõppe reeglistik
Lektor Tõnu Mägi
2 2
Ettevõtte finantsmajanduslik juhtimine Ettevõtte majandustegevus, bilansi ja kasumiaruande koostamine
Veoettevõtte eelarve koostamine
Ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel
Ettevõtte maksustamine ja käibemaksuvabad teenused
Lektor Kati Nõuakas
6 2
Üldjuhtimise ja ettevõtluse teemad kokku 42 6
Veokorraldus I Veoprotsessi ettevalmistamine ja veoseohutus

 • Veosepakendid. Pakendite standardid
 • Pakendite markeerimine ja standardid
 • Veoseohutus. Veoste arvutamine IMO/ILU/UNECE soovitused
 • Euroopa standard CEN12195

Lektor Tõnu Mägi

 4  2
Veokorraldus II  Siseriiklikud ja eriveosed

 • Siseriikliku veo leping ja sellest tulenev vastutus
 • Majanduslikud aspektid veoprotsessi kavandamisel

Tüüplepingud ja veotingimused
Tüüplepingud ja nende mõju turu reguleerimisele: ELEA autokaubaveo üldtingimused, EEA Üldtingimused 2000)

 • Protsessi hindamise mõõdikud
 • Tööaja kasutamine
 • Veoste klassifitseerimine
 • Väikesaadetiste vedu
 • Temperatuuritundlike veoste vedu (ATP konventsioon)
 • Vedelike vedu
 • Metsavedu
 • Puistekaupade vedude korraldamine
 • Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude korraldamine
 • Projektvedude korraldamine
 • Rippveod
 • Kiirveoteenused (RFS, kullerveod postiveod jne.)

Lektor Tõnu Mägi

 6  
Veokorraldus III Ohtlike ainete veo korraldamine
ADR konventsioon
Lektor Tõnu Mägi
 4  2
Veokorraldus IV Rahvusvahelised veod

 • CMR konventsioonikohane veoleping ja vedaja vastutus
 • Kaupade ostu-müügileping ja selle mõju veolepingule
 • INCOTERMS 2010 tarneklauslid
 • Maksetingimused ja garantiid (lunatasu. COD, Inkasso-CAD ja akreditiiv)
 • Tarnetingimustest ja maksetingimustest tulenevad vedaja lisateenused ja nende tarifitseerimine
 • Dokumentatsioon
 • Töötamine kombineeritud veoahelates (intermodaalsed ahelad, multimodaalne vastutus jne)
 • Koostöö ekspedeerijatega

Lektor Tõnu Mägi, Tõnis Hintsov

 6  2
Veokorraldus V Transiitvedude korraldamine

 • Ühenduse transiidiprotseduurid (T1 ja T2)
 • Printsipaal ja tagatised
 • Arvutipõhine transiidisüsteem NCTS
 • TIR konventsioon ja TIR tagatiste süsteem
 • TIR protseduur ja TIR märkmik
 • Tehnilised nõuded veovahendile
 • Dokumentatsioon
 • ATA konventsioon

Lektor Tõnu Mägi, Tõnis Hintsov

 4  
Veokorraldus VI  Kindlustus.
Vastutuse kindlustused:

 • Liikluskindlustus ja Roheline kaart
 • Vedaja vastutuse kindlustus

Varakindlustused:

 • Kasko
 • Veosekindlustus

Isikukindlustused (reisikindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus jne)

Lektor Tõnu Mägi

 2  
Veokorraldus VII Veohindade tarifitseerimine
Veo omahind ja kulude struktuur
Veohindade kalkuleerimise erinevad põhimõtted:

 • Korje ja jaotusvõrkude tarifitseerimine
 • Liinivedude tarifitseerimine
 • Eriveoste tarifitseerimine jne

Lektor Tõnis Hintsov, Tõnu Mägi

 6  2
Veokorralduse teemad kokku 32 8
Testid   2
Koolitus kokku 74 16

Selgitused:

 1. Programmi koostamisel on rakendatud teemapõhist lähenemist.
 2. Teemad on valitud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1071 /2009 lisas 1 kirjeldatud nõutavatele kompetentsidele. Kokku 8 kompetentside valdkondaA- Tsiviilõigus
  B- Äriõigus
  C- Sotsiaalõigus
  D- Maksuõigus
  E- Ettevõtte äri ja finantsjuhtimine
  F- Turulepääs
  G- Tehnilised standardid ja tegutsemise tehnilised aspektid
  H- Liiklusohutus
 3. Koolituse põhieesmärk on omandada kutsetööks vajalikud erialased teadmised

Kursuse täpsem sisu

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldusjuhi kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele, sealhulgas:

 1. Oskuse sõlmida veolepinguid ja veolepingutega kaasnevate teenuste lepinguid ning oskavad hinnata oma kohustusi ja õigusi ning nendega kaasnevat vastutust. Orienteerub valdkonna tavade- ja õigusruumis.
 2. Tunneb ettevõtluse ja turunduse valdkonda veonduse valdkonnas ja turule pääsemise reegleid.
 3. Tunneb veoprotsessi ja selle üksikuid koostisosasid nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise veonduse korral ning suudab nende kombinatsioone rakendada erinevate veoahelate ja veotehnoloogiate korral. Orienteerub eriveoste valdkondade võimalustes.
 4. Tunneb veondustehnika vahendeid ja oskab kasutada nende võimalusi.
 5. Tunneb veondusettevõtete majandamise põhitõdesid.
 6. Oskab hinnata veondustegevusega kaasnevaid riske ja tunneb nende maandamise võimalusi. Sealhulgas tunneb ja oskab rakendada veoste ohutuse ja teeliikluse ohutuse reegleid.

Lõpudokumendid

ametipädevuse tunnistus

Lektorid

Tõnu Mägi (MSc), Aimar Lukk (MSc), Priit Siitan (MSc), Tõnis Hintsov (MSc), Inga Stelmak (MA), Mari Suurväli (MA), Andrei Naan (B. Eng)

Tunniplaan

Tunniplaan Veokorraldaja vene_21.08-03.09.2019

Lisainfo

Kursusel käsitletavad seadused: võlaõigusseadusseaduste nimekiri ERAA leheküljel

NB! Kellel on eelnevalt läbitud rahvusvahelise kaubaveo eest vastutava isiku kursus, sellele on kursuse hind 240 EUR.

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


 • Jaga: