Prindi

Matemaatika ettevalmistuskursus

Sihtrühm varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujad
Toimumisaeg 11.01-04.04.2020
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolituse maht 64 akad h
Töökeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Hind 220 EUR

Tutvustus

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega.  Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega. 

Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õpingute jätkamiseks rakenduskõrgkoolis. Eduka lõputesti sooritamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub üks lisapunkt vastuvõtu punkti summale.

Koolituse sisu

Arvuhulgad, kujutamine arvteljel. Astmed, tehted nendega, matemaatika lihtsustamise abivalemid (7). Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand, murdvõrrand. Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused. Võrrandisüsteemid ja võrratusesüsteemid.  Eksponentvõrrandid. Logaritmvõrrandid. Planimeetria koos trigonomeetriaga. Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud. Vektor. Joone võrrand. Geomeetria tasandil. Stereomeetria.

Koolituse õpiväljundid

kursuse lõpetaja:

  • lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;
  • kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;
  • esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;
  • leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid,
  • kasutab oskuslikult taskuarvutit ülesannete lahendamisel,
  • teab ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud teadmiste ja tööturu võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee kavandamisel.
  • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Kristel Tamm (MA), Riina Timmermann (MSc)

Tunniplaan

Tunniplaan valmib 01.10.2019

Registreerumine

Registreeru koolitusele

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 19 osavõtja registreerumisel, maksimaalne grupi suurus 24 inimest. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK innovatsiooni- ja koolituskeskus. Kontaktid leiate siit.


  • Jaga: