Prindi

KKK

Kas Tallinna Tehnikakõrgkoolis on talvist vastuvõttu?

TTKs ei ole talvist vastuvõttu. Kui te olete eelnevalt õppinud kõrghariduses ja sooviksite jätkata õpinguid siis saab kandideerida jaanuaris vabadele õppekohtadele. Täpsemat infot saate teid huvitava õppekava instituudi juhi abilt.

Mis on TTK akadeemiline test ja kas see on vastuvõtutingimus?

TTK akadeemiline test ei ole kohustuslik, kuid sellega on võimalik oma positsiooni pingereas saadud tulemuse võrra parandada.
Näide: Kandidaadi lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5. Sellele lisandub akadeemilise testi tulemus 0,78 punkti. Kokku saab kandidaat konkursil 4,28 punkti.
Kui kandidaat soovib oma punktiseisu tõsta, on võimalik sooritada TTK akadeemiline test, mis hõlmab küsimusi järgnevates valdkondades: sotsiaal-poliitika, ühiskonnakorraldus, loogika, matemaatika ja keeleoskus.
Kuna testiga on võimalik saada kuni 1 lisapunkt ja testil saadud tulemus lisatakse kandidaadi punktisummale konkursi pingereas, on võimalik konkursi punktisummat oluliselt kasvatada.
Testi saab sooritada kõikide õppekavade konkurssidel, v.a. autotehnika ja rakendusarhitektuur.
Akadeemilise testi ja selle toimumiskuupäevade kohta loe lähemalt veel SIIT:

Kas ma saan kandideerida, kui ma ei ole teinud matemaatika riigieksamit?

2021.-2022. õa vastuvõtul arvestatakse lõputunnistuse keskmist hinnet.

Mul on kutsekeskharidus ja soovin kandideerida kutsehariduse konkursil. Kas ma pean tulema kooli?

Avaldus tuleks sisestada sisseastumise infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). Kui avaldust esitades riiklikest registritest lõpetatud kooli kohta infot ei tule, tuleb vajalikud dokumendid oma avaldusele laadida. Avaldusele tuleb laadida hinneteleht, mis annab õiguse kandideerida kutsekeskharidusega kandidaatidele mõeldud konkursil. Kui failide laadimine ebaõnnestub, saab vajalikud dokumendid saata digiallkirjaga kooli.

Kuidas taotleda ajateenistuskohustuse ajapikendust kõrghariduse omandamiseks?
Kui olete kutsealune ja jätkate vahetult pärast keskhariduse omandamist õpinguid Eesti kõrgkoolis, on teil õigus valida kalendriaasta, mille jooksul asute ajateenistusse.

Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks. Ajateenistustusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril. Täiendav info: http://www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/korgharidus-ja-ajateenistus/

Kui olete kinnitanud õppekoha, siis tuleb õppeaasta alul õppeinfosüsteemis Tahvel esitada akadeemilise puhkuse avaldus ja sellele lisada Kaitseväe tõend. Õpinguid alustate järgmisel õppeaastal peale akadeemilise puhkuse lõppemist.

Kas oleks võimalik saada infot, millal algab vastuvõtt kaugõppesse ja kuidas toimub õppetöö kaugõppes?
Vastuvõtt nii päeva- kui kaugõppesse toimub üheaegselt. Kaugõppes on auditoorne õppetöö korraldatud õppekogunemistena. https://www.tktk.ee/sisseastujale/kaugope  Õppetöö graafikud nii päeva- kui ka kaugõppe jaoks on üleval TTK koduleheküljel.

Kas eriala saab õpingute käigus muuta?
Õpingute alustamist teisel õppekaval saab taotleda alates 2. semestrist. Kandideerida saab, kui on vaba õppekoht ja  taotlejal on täidetud vähemalt 50% õppekavast. Vaata täpsemalt: TTK õppekorralduseeskiri

Olen eelnevalt lõpetanud gümnaasiumi ja seejärel ka kutseõppeasutuse. Tahaksin samal erialal alustada õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Kuidas saan kandideerida?

Avalduse esitamist tuleb alustada SAISis ning oma avaldusele laadida mõlema kooli lõputunnistused ja hinnetelehed. Kandideerimisel arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse hindeid ja nendega kandideerid sama kutsekeskhariduse õppekohtadele.

Mul on kutsekeskharidus ja soovin alustada õpinguid TTK-s, kuid teisel erialal. Kas mul on võimalik kandideerida kutsekeskhariduse kandidaatidele mõeldud eraldi konkursil?

Kutsekeskhariduse õppekohtadele saab kandideerida sama või lähedase erialaga, kui on suur erinevus, tuleb kandideerida nö. üldkonkursil.

Sooviksin sel kevadel sisse astuda TTK-sse. Kas on võimalik kandideerida samaaegselt nii päeva- kui kaugõppesse?

Kandideerida saab mõlemasse õppevormi aga siis tuleb ka sisestada kaks avaldust. Vastuvõetute esialgsete nimekirjade avaldamise järel, kui olete saanud koha nii päeva- kui kaugõppes, tuleb üks valida – kahel tasuta õppekohal õpinguid alustada ei saa. Kui üks avaldus märgitakse vastuvõetavaks hiljem, saate oma valikut muuta.


Olen õppinud teises kõrgkoolis tasuta õppekohal. Kas ma saan kandideerida tasuta õppekohale ja kas ma saan õpitud ainete ainepunkte üle kanda?

Kui oled õppinud rakenduskõrgharidust andvas koolis ja üle poole õpiajast ning õpingute alustamisest ei ole möödas kolme nominaalaega, siis enam tasuta õppekohal õppida ei saa.
Ainepunktide arvestamiseks tuleb pöörduda taotlusega  instituudi õppetooli juhi poole õppeaasta alguses.

Millal ja kuidas saan taotleda akadeemilist puhkust?

Akadeemilist puhkust omal soovil saad taotleda alates 2. õppeaastast. Akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks või ajateenistusse asumiseks saad taotleda mistahes ajal õppeaja vältel.


Mis on rakenduslik, mis akadeemiline kõrgharidus?
Peamiseks erinevuseks on praktilise töö ja praktika osatähtsus õppekavas:

  • bakalaureuseõppes kestab erialane praktika reeglina kuni 1 kuu;
  • rakenduskõrghariduse puhul on praktilise töö osatähtsus 15% õppekava mahust;
  • rakenduskõrghariduse lõpetajatel on olemas töökogemus ja selge ettekujutus tulevasest erialast.

Tallinna Tehnikakõrgkool on riiklik rakenduskõrgkool, kus nominaalne õppeaeg on 3 kuni 4 aastat.


Kas TTK-s saab õppida ka vene keeles?
Ei. Õppetöö toimub eesti keeles. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanutel peab kandideerimisel olema eesti keele riigieksami või eesti keele tasemetunnistuse (B2) tulemus vähemalt 70 palli. Tallinna Tehnikakõrgkool korraldab sisseastujatele, kes ei ole teinud eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksamit või saanud B2 tasemetunnistust, eesti keele testi vastuvõtuperioodil.


Sain aru, et te võtate õpilasi vastu paremusjärjestuses keskmise hinde alusel, kuid kui mu keskmine hinne ei osutu pingereas piisavalt kõrgeks, siis kas teil on tasulisi kohti ka nende õpilaste jaoks, kes tasuta kohale sisse ei pääsenud?

Alates 2013. aastast on õppimine kõrgkoolides tasuta ja tasulisi õppekohti enam ei ole. Võimalik on alustada või jätkata õpinguid eksternõppes, vt. rohkem


Kas Tallinna Tehnikakõrgkoolil on ühiselamu?
TTK-l on ühiselamu ning teenusmajanduse instituudi üliõpilaselamud asuvad Mõdrikul ja Rakveres.

 

 


  • Jaga: