Prindi

Raudteetehnika

Raudteetehnika õppekava juhib Rita Ojala.

Õppetöö: 4 aasta jooksul on õppekava lõpetamiseks vajalik läbida aineid 240 EAP ulatuses, sealhulgas sooritada praktikad (36 EAP).

Õppekava väljatöötamisel on aluseks võetud raudteeinseneri kuuenda taseme kutsestandard. Õppekava ja aineprogrammide teemade ning õpiväljundite valikul on lähtutud nimetatud kutsestandardi tööosadest, tegevustest ja kirjeldatud kompetentsidest.

Stuudiumi lõpetamisel saab raudteetehnika eriala lõpetanu rakenduskõrghariduse diplomi, mis kehtiva raudteeinseneri kutsestandardi alusel annab talle õiguse ja võimaluse 2 aastat peale eriala lõpetamist ja erialase töökogemuse omandamist  taotleda raudteeinsener, tase 6 kutset.

Õppekava annab  ettevalmistuse vastavalt raudteeinseneri kutsekvalifikatsiooni nõuetele kahes suunas:

 • raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimine,
 • raudteeliiklus ja ohutus.

Valikainete, praktikate ja lõputöö baasil on võimalik saada baasteadmised järgmistes suundades:

 • raudteeautomaatika ja kommunikatsioonitehnika,
 • raudteeveerem ja veeremimajandus,
 • raudtee ja raudteemajandus.

Raudteetehnika eriala lõpetanul on võimalus jätkata õpinguid ülikoolis magistritasemes.

Õppekava täismahus läbinu omab süsteemset ülevaadet raudteetehnika põhimõistetest, teoreetilistest alustest ja uurimismeetoditest, tunneb raudteevaldkonna problemaatikat ning oskab leida probleemidele lahendusi,  koguda tööks vajalikku informatsiooni ja seda  kasutada, oskab kaasa rääkida raudtee liikluskorralduslike probleemide lahendamisel, tunneb raudteeohutuse aluseid ja nõudeid ning oskab erialaseid teadmisi edasi anda, näitab initsiatiivi projektide algatamisel, suudab osaleda projektimeeskondade töös ja projekti tulemuste rakendamisel, oskab suhelda kaastöötajate ja klientidega, on võimeline oma emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles selgitama raudteega seotud probleeme ning osalema aruteludes, valdab erialast terminoloogiat ja orienteerub raudteealastes õiguslikes regulatsioonides.

Õppekeskkond: raudteetehnika õppekavas on rakendatud lisaks auditoorsele ja praktilisele õppetööle ka  projektipõhine õpe  kaasaegses õppetehnikaga varustatud raudteelaboris. Koostöös  AS Eesti Raudtee on loodud Baltikumi ja Soome moodsaim raudteeautomaatika labor, kus on võimalik lisaks raudteetehnika eriala üliõpilaste süvendatud raudteeautomaatika ja liikluskorralduse õppele korraldada ka täiendkoolitusi raudtee-ettevõtete töötajatele raudteeautomaatika, signalisatsiooni, liikluskorralduse vallas. Labor oma olemuselt kujutab reaalset raudteejaama, kus on rööpad ja rong asendatud mudelrongiga. Kõik muud seadmed on aga reaalselt raudteel kasutusel olevad ning tagavad tugevad praktilise õppe baasi.

Tulevased töökohad: stuudiumi läbinu võib töötada raudtee-ettevõttes või raudteetranspordiga tegelevas firmas

 • spetsialisti või juhina
 • korraldada rongiliiklust ( rongidispetšer, piirkonnajuht), kauba- ja reisijatevedu
 • planeerida ja korraldada veeremi-, teemajandusega seotud töid ja protsesse
 • suhelda klientide ja partneritega
 • korraldada ja juhtida raudtee-ettevõtte tee- ja veeremimajanduse ning liiklustöötajate tööd (vastava teenistuse juhina)
 • osaleda raudtee-ettevõtte arengukavade väljatöötamisel.

Kogemused näitavad, et TTK raudteetehnika eriala lõpetanud töötavad edukalt järgmistes ettevõtetes nagu AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, AS Eesti Liinirongid, Edeleraudtee Infrastruktuuri AS, Go Track OÜ, Leonhard Weiss RTE AS jt. ning ka teistes majandusvaldkondades. 2015.aasta kõik kuus lõpetajat töötavad raudtee valdkonnas.


Õppekava

Lisainformatsioon:

Tõnis Hintsov

Lektor

tonis.hintsov[ät]tktk.ee

Ruum 131

CV-ETIS

Tiiu Rivis

Õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 106 • Jaga: