Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2018/2019. õppeaasta sisseastumiskatsete ja -testide sisu, hindamisskaala ja korraldus

RAKENDUSARHITEKTUUR

Joonistamise ja kompositsiooni katsed toimuvad  9.-10. juulil 2018 algusega kell 10.00.

Katse kestvus on 5 tundi. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Täpsem info saadetakse rakendusarhitektuuri õppekohale kandideerijatele e-kirjaga.

Joonistamise katse 

Pliiatsijoonistus

Töö näitab kandidaadi

 • joone valdamise oskust
 • pildipinna organiseerimise oskust
 • silmamõõdulise perspektiivi valdamist
 • proportsioonide valdamist
 • ruumilist tunnetust.

Hindeskaala: 1-5 punkti.

Kompositsiooni katse   

Eksamitöö  koosneb kahest ülesandest, mis moodustavad terviku.

Lähtematerjalina antakse kandidaadile paberkandjal tänava plaan  ja foto sellest kohast, kuhu tuleb näidatud krundile kavandada hoone ideelahendus, mis arvestaks olemasolevat linnakeskkonda koos ümbritsevate hoonete ja tänavaruumiga.

Esimese ülesande sisu on joonistus kavandatavast majast perspektiivvaates. Joonistada tuleb paberkandjal fotole, millel on kujutatud naaberhooned. Kasutada võib nii grafiit- kui tindipliiatsit, vabakäelist lahendust või joonestusvahendite abi, joonistus võib olla mustvalge või värviline.

Teise ülesande sisu on kavandatava hoone mahuline ideelahendus maketis. Kasutada on papp, paber, nuga/käärid, liim. Eesmärk on anda edasi eelkõige mahuline  idee, mitte niivõrd detailne lahendus.

Mõlema ülesande põhjal koostatud töö kohta kirjutada lühike (kuni a A4, 5-10 lauset) seletuskiri, milles oleks kirjeldatud idee või kontseptsioon – mis on valitud lahenduse põhimõte ja miks ta sobib ülesandega määratletud konteksti.

Hindamiskriteeriumid

 1. ülesanne – maja joonistus

Töö näitab kandidaadi

 • arhitektuurset mõtlemist – maja tuleb sobitada olemasolevasse keskkonda
 • skitseerimisoskust perspektiivvaates
 • pindade ja materjalide käsitlemise taju
 • loovust – oodatud on huvitav isikupärane töö
 • korrektsust – töö on esteetiliselt nauditav
 • kirjalikku eneseväljenduse oskust
 1. ülesanne – mahuline kompositsioon

Töö näitab kandidaadi

 • arhitektuurset mõtlemist – maja tuleb sobitada olemasolevasse keskkonda
 • loovust, kujutlusvõimet
 • rütmitunnet – mahud on paigutatud loogiliselt või süsteemselt, liigendatult
 • proportsioonitunnet – loodud vormid on omavahel heades mõõdusuhetes
 • ruumilist kujutlusvõimet – oodatud on oskuslikult maketeeritud “ruum”
 • loovust – paberi ruumiliseks muutmisel on kasutatud originaalseid ja huvitavaid võtteid
 • arusaamist kompositsiooni realiseerimisest püstipüsivaks objektiks
 • kirjalikku eneseväljendamise oskust

Kahe kompositsiooniülesande eest kokku pannakse hindamiskomisjoni poolt üks koondhinne.

Hindeskaala

5 punkti

eksamitööd kajastavad tudengikandidaadi suurepärast loovust, ruumilist kujutlusvõimet ja huvi eriala vastu

4 punkti

eksamitööd kajastavad tudengikandidaadi väga head loovust, ruumilist kujutlusvõimet ja huvi eriala vastu

3 punkti

eksamitööd kajastavad eelpool nimetatud omadusi vähem või ilmnevad tugevamalt üksikud omadused

2 punkti

eksamiülesanne on täies mahus lahendatud, kuid tööd ei kajasta piisaval määral arhitektuuri eriala tudengikandidaadilt eeldatavaid omadusi

VÕI ilmneb kunstikalduvusi, kuid erialaliselt on puudulikult lahendatud või erialanõudeid mõistetakse, kuid puudub loovus, rütmi- ja ruumitunnetus

VÕI töö on osaliselt tegemata

VÕI ei ole ülesannet osaliselt mõistetud

1 punkt

tööst on suurem osa tegemata või ei ole ülesannet põhimõtteliselt mõistetud.


AUTOTEHNIKA

Eriala sobivuse test  toimub   11. juulil 2018 algusega kell 9.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Testi toimumise kellaaeg  saadetakse kandideerijatele e-kirjaga.

Testi eesmärk on saada ülevaade kandidaadi teadmistest, oskusest luua seoseid ja võimekusest antud erialal õppimiseks.

Testi põhivaldkonnad on füüsika, matemaatika, loogika ja liiklusohutus.

Testi koostamisel on arvestatud asjaoluga, et see sobiks nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajale.

Testis on 30 küsimust valikvastustega, millele vastamiseks on aega 60 minutit.

Iga õige vastus annab 0,2 punkti, maksimaalne punktide arv on 6.


TRANSPORT JA LOGISTIKA

Eriala  sobivuse test toimub 9. ja 10. juulil 2018 algusega kell  9.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt. 62.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Testi eesmärgiks on selgitada välja kandidaadi:

 1. faktiteadmised ja seoste loomise võime, mis on eriala õppimise eelduseks;
 2. motivatsioon õppekava õpiväljundite omandamiseks;
 3. nägemus erialast ja tulevasest karjäärist.

Test sisaldab küsimusi:

 1. eelneval haridustasemel omandatud faktiteadmiste kontrollimiseks (nt matemaatika, geograafia, jms);
 2. kandidaadi valdkonnapõhiste eelteadmiste väljaselgitamiseks (nt transport, majandus, jms);
 3. kõrgkoolis ning erialal õppimise motivatsiooni hindamiseks.

Testis on 40 nelja valikvastusega küsimust. Vastamiseks on aega 60 minutit.

Iga õige vastus annab 0,1 punkti. Maksimaalne punktide arv on 4.


 • Jaga: