Prindi

Vastuvõtt

Üldtingimused

 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.
 2. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse ja lävendi alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest.
 3. Kui kandidaadi keskharidust tõendaval dokumendil märgitud keskmine hinne on madalam kui kõrgkooli sisseastumiseks nõutav lõputunnistuse keskmise hinde lävend, on kandidaadil võimalus laia matemaatika riigieksami tulemuse alusel taotleda lävendi täitmist. Lävendi täitmiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 40 punkti.
 4. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
 5. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja kaugõppes, sõltuvalt õppekavast 3-4 aastat. TTK teenusmajanduse instituudi õppekavade ning tootmise ja tootmiskorralduse õppekava kaugõppe õppetöö toimub Lääne-Virumaal, Mõdrikul.
 6. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami või eesti keele B-2 taseme eksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Sisseastujad, kes ei ole omandanud eestikeelset haridust või kelle eesti keele kui teise keele B2 taseme eksami tulemus on alla 70 punkti, saavad sooritada vastuvõtuperioodil TTK eesti keele testi.
 7. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis, kui oled rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalaja õppekulusid hüvitamata või soovid alustada õpinguid TTKs samal erialal, kus oled õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.
 8. Abituriendid on kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ning riigieksamite tulemuste selgumiseni vastu võetud tinglikult. Avalduse saab esitada SAISis, lõpudokumente kooli vastuvõtule esitada ei ole vaja, haridusandmed avaldusel uuendatakse automaatselt.

Täiendavad konkursipunktid:

 1. Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti. TTK akadeemilist testi ei saa sooritada rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkurssidel.
 2. Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid – ühe lisapunkti;
 3. TTK füüsika ning rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud kandidaadid – 0,5 punkti. Vaata lisaks: Ettevalmistuskursused.
 4. TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaadid – kursuse lõpueksami tulemuse alusel kuni 1 lisapunkti. Vaata lisaks: Matemaatika ettevalmistuskursus.
 5. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies mahus läbinud ja katsetel positiivse (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil ning tulemused lisatakse peale katsete toimumist pingeridadele. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.
 6. Ehitusvaldkonnas vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga või sama valdkonna kutsekeskharidusega üliõpilaskandidaatidele kandideerimisel hoonete ehituse või teedeehituse sessioonõppe õppekohale lisatakse 0,5 lisapunkti.
 7. Töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga või sama valdkonna kutsekeskharidusega üliõpilaskandidaatidele kandideerimisel tootmiskorralduse sessioonõppe õppekohale lisatakse 0,5 lisapunkti.
 8. Autotehnika ja masinaehituse sessioonõppesse kandideerijatele, kes on vahetult enne sisseastumist samal erialal vähemalt kaks viimast aastat töötanud, saavad 0,5 lisapunkti.

Soodustused kutsekeskharidusega kandidaatidele:

Kandidaadid, kes on saanud kutsekeskhariduse põhihariduse baasil, saavad kandideerida sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppes ja pingereas lisatakse saadud punktisummale 0,5 lisapunkti.

Kandidaadid, kes on saanud keskhariduse baasil kutsekeskhariduse, kandideerivad keskhariduse lõputunnistuse keskmise hinde alusel ja pingereas lisatakse saadud punktisummale 0,5 lisapunkti.

Lisapunktid lisatakse hoonete ehituse, teedeehituse, kinnisvara korrashoiu, rakendusgeodeesia, tootmise ja tootmiskorralduse ning transpordi ja logistika õppekavade konkurssidel.

Avaldus tuleb esitada SAISis ja vajadusel (kui avaldusele ei tule registritest haridusandmeid) laadida avaldusele ka vajalikud dokumendid. E-postiga saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Avaldused jäävad staatusesse „ülevaatamisel“, kuni vastuvõtutöötaja lisab puuduvad andmed ja kinnitab avalduse.

Küsimused saab saata e-posti aadressile vastuvott[ät]tktk.ee või helistada 666 4521.

TTK vastuvõtutingimused ja -kord 2022/2023.õa

TTK 2022/2023.õa vastuvõtutingimuste lisa 1

Küsimused/vastused:

Lõpetan kooli tänavu. Kuidas saan kandideerida?

Kandidaadid, kes ei ole veel saanud kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistust, saavad avalduse esitada, aga peale vastuvõtutöötaja kinnitust  jääb avaldus  staatusesse „tingimuslikult kandideeriv“, seni kuni SAIS saab andmebaasidest lõputunnistuse ja hinnetelehe andmed. Gümnaasiumi lõputunnistus ja hinnete keskmine tulevad esitatud avaldustele automaatselt. Kutsekeskharidusega kandideerijate avaldustele tuleb info lõpetatud kooli kohta aga hinneteleht tuleb avaldusele laadida, et vastuvõtutöötaja saaks sisestada hinded. Andmeid avaldustele lisatakse kuni avalduste vastuvõtuperioodi lõpuni.

Mis on TTK akadeemiline test?
TTK akadeemiline test on vabatahtlik kriteerium, mille sooritamine annab kuni ühe lisapunkti. Testi saab teha kõikidel konkurssidel, välja arvatud rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkursid.

Ma ei ole teinud eesti keele kui teise keele riigieksamit aga mul on eesti keele B2 tasemetunnistus. Kas ma saan selle alusel kandideerida?
Eesti keele tasemeeksami tulemuse väljavõte tuleb oma avaldusele laadida. Kui tasemeeksami tulemus jääb alla 70 punkti, tuleb kooli õpingutele kandideerimiseks sooritada kooli eesti keele test. Test korraldatakse vastuvõtuperioodil.

Mulle ei sobi vastuvõtutestiks või -katseks määratud aeg. Kas ma saan sellel osaleda muul ajal?
Vastuvõtutestid ja -katsed toimuvad kõrgkooli poolt kinnitatud perioodil. Vastuvõtukomisjon lubab mõjuvatel põhjustel sooritada katse või testi mõnel teisel ajal vastuvõtuperioodi jooksul kandidaadi vastuvõtukomisjonile esitatud kirjaliku avalduse ja vastavate tõendite alusel (Kaitsevägi, haigestumine).

Kui pikk on õppeaeg ja millise haridustunnistuse saan lõpetamisel?

Õpiaeg on õppekavadel erinev, kas 3, 3,5 või 4 aastat. Vaata täpsemalt vastuvõtutingimuste lisa 1 tabelist. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureuse kraad.

Mida tähendab õppevorm päevaõpe/sessioonõpe (kombineeritud) elektritehnika erialal?

Õpingud kahel esimesel õppeaastal toimuvad päevaõppes, kolmas ja neljas kursus õpitakse sessioonõppe õppevormis.

Kas Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi õppetöö toimub Mõdrikul või toimub osa õppetööst Tallinnas?

2022/2023.õa kavandatav õppetöö toimub Mõdrikul.

Kas Töötukassa toetust saab taotleda õpingutel Tallinna Tehnikakõrgkoolis?
Tallinna Tehnikakõrgkooli 14 õppekaval õpinguid alustavad üliõpilased saavad taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Kogu info on leitav aadressilt www.töötajaõpi.ee


 • Jaga: