Erasmuse lühiajaline õpiränne - Tallinna Tehnikakõrgkool

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse programm toetab ka lühiajalisi õpirändeid, mille füüsiline osa peab kestma 5-30 päeva. Lühiajaline õpiränne on põimitud ehk sellele peab lisanduma virtuaalne osa.

Nõutud dokumendid

Lühiajalise õpirände jooksul peab üliõpilane sooritama õppetegevuse vähemalt 3 ECTS mahus.

Enne füüsilisse välisõppesse suundumist tuleb üliõpilasel esitada Tahvlis avaldus välisõppesse suundumiseks. Välisõpingute tunnustamine toimub läbi VÕTA taotluse.

Toetused

Erasmuse toetus on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib. Arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega, mis lühiajalise õpirände puhul on 5 päeva.

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

1.–14. päev – 70€/päev;

15.–30.päev – 50€/päev.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 4 (2+2) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kellele on õpirändele eelneval või õpirändele langeval semestril määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus.  Lisatoetuse määramiseks on vajalik esitada seda tõendavad dokumendid. Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus välisõppele eelnenud semestriks, esitab Erasmuse koordinaatorile tõendi toetuse saamise kohta ning avalduse enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab digiallkirjastatult alla laadida riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab Erasmuse koordinaator kontrollida ise.

Lisatoetuse summad:

  • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.
  • reisitoetus vähemate võimalustega üliõpilastele sõltuvalt lähte- ja sihtkoha vahemaast ning reisimisviisist. Vahemaa kalkulaator on leitav siit.
VahemaaTavaline reisiviisRoheline reisiviis
10-99 km23 €
100-499 km180 €210 €  
500-1999 km275 €320 €  
2000-2999 km360 €410 €  
3000-3999 km530 €610 €  
4000-7999 km820 €
8000 km või enam1500 €