Prindi

Stipendiumid, õppetoetused ja õppelaen

Stipendiumid

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid TTK üliõpilasi. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus, see määratakse kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks. Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu.

Tulemusstipendiumit on õigus taotleda TTK üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 100%. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september (stipendiumi saamiseks septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja 1. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks). Tulemusstipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel (kaalutud keskhinne) hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

Tulemusstipendiumi määramise ja maksmise tingimused ja kord (27.09.2017) 

14.04.2014 kinnitas rektor Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuudi. Stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada TTK üliõpilasi, kes on silma paistnud Tallinna Tehnikakõrgkooli jaoks oluliste saavutustega õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse, spordi ja kogukonna teenimise valdkondades. Stipendium eraldatakse konkursi korras. Stipendiumile saavad kandideerida kõik TTK üliõpilased, kes on stipendiumikonkursi väljakuulutamise õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi eelpool nimetatud valdkondades. Stipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 1. juuni ja 10. detsember.

Stipendium on personaalne. Stipendiaadi nimi avalikustatakse TTK veebileheküljel.

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut
Muutmise käskkiri nr 1-4/5-K

2014/.15., 2015/16. ja 2016/17. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda erialastipendiumi. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetesetes valdkondades. Vastava valiku on teinud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Arengufondiga. Tallinna Tehnikakõrgkoolis makstakse erialastipendiumi hoonete ehituse õppekava üliõpilastele. Stipendium määratakse kuni 30%-le üliõpilastest. Üliõpilane esitab taotluse erialastipendiumi saamiseks kaks korda õppeaastas: 15. septembriks viieks õppekuuks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar) ja 1. veebruariks viieks õppekuuks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni). Taotlus esitatakse ÕISi kaudu. Erialastipendiumi saamiseks taotluse esitanud üliõpilaste kohta koostatakse paremusjärjestus õppekava täitmise mahu ja kaalutud keskhinde alusel. Immatrikuleerimise õppeaasta esimesel semestril on erialastipendiumite saajate määramise aluseks sisseastumistulemuste üldparemusjärjestus. Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Erialastipendiumi määramise ja maksmise tingimused ja kord

Erialastipendiumi määramise ja maksmise tingimused ja kord muutmine (08.10.2018)

NB! Erialastipendiumi määramise ja maksmise tingimused ja kord muutmine (19.12.2018)

Õppetoetused

Vähekindlustatud peredest pärit üliõpilased saavad  taotleda vajaduspõhist õppetoetust. Vajaduspõhist toetust saab taotleda üliõpilane, kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 394 eurot, kes õpib täiskoormusega. Vajaduspõhist õppetoetust ei saa taotleda viibides akadeemilisel puhkusel. Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda riigiportaali www.eesti.ee vahendusel.

Taotlusi saab esitada sügissemestril alates 1. septembrist ja kevadsemestril alates 1. veebruarist.

Vt Täiendav teave

Alates 1. veebruarist 2015 on üliõpilastel võimalus taotleda TTK kaudu vajadusepõhist eritoetust. Vajadusepõhist eritoetust on õigus taotleda täiskoormusega õppivatel üliõpilastel, kes on majanduslikel põhjustel vastaval semestril ilma jäänud vajaduspõhisest õppetoetusest, s.t. nende sissetulekud ületasid Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registri andmetel toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri pereliikme kohta. Eritoetust saab taotleda ainult siis, kui vajaduspõhise õppetoetuse negatiivse otsuse ainsaks põhjuseks on pereliikme keskmise sissetuleku ülempiiri ületamine. Õppimisega seotud tingimused peavad olema täidetud. Sooviavaldust toetuse saamiseks on õigus esitada üliõpilasel, kes vastab eelnimetatud tingimustele ning kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri. Vajaduspõhise eritoetuse saamiseks esitab üliõpilane taotluse läbi ÕISi. Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise aeg on sügissemestril 15. septembrist 30. septembrini ja kevadsemestril 1. veebruarist 15. veebruarini.
Taotlust on aga ootamatu majandusliku olukorra halvenemise korral võimalik esitada ka väljaspool toetuse taotlemise põhiperioodi.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Tallinna Tehnikakõrgkoolis

 

Õppelaen

Õppelaen on üliõpilasele antav riigi tagatud laen haridusega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu on õigus saada täiskoormusega õppivatel üliõpilastel nominaalse õppeaja jooksul.

Vt Õppetoetuste ja õppelaenu seadus


  • Jaga: