Prindi

Stipendiumid, õppetoetused ja õppelaen

Tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ja maksmise kord (jõustunud 30.09.2020)

Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord

Stipendiumid

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid TTK üliõpilasi. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus, see määratakse kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks. Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. 

Tulemusstipendiumit on õigus taotleda TTK üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 100%. Taotluse esitamise tähtaeg on 25. september (stipendiumi saamiseks septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja 25. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks). Tulemusstipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel (eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne) hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada TTK üliõpilasi, kes on silma paistnud Tallinna Tehnikakõrgkooli jaoks oluliste saavutustega õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse, spordi ja kogukonna teenimise valdkondades. Stipendium eraldatakse konkursi korras. Stipendiumile saavad kandideerida kõik TTK üliõpilased, kes on stipendiumikonkursi väljakuulutamise õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi eelpool nimetatud valdkondades. Stipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 1. juuni ja 10. detsember.

Stipendium on personaalne. Stipendiaadi nimi avalikustatakse TTK veebileheküljel.

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut
Muutmise käskkiri nr 1-4/5-K

Alates 2014/.15 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda erialastipendiumi. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetesetes valdkondades. Vastava valiku on teinud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Arengufondiga. Tallinna Tehnikakõrgkoolis makstakse erialastipendiumi hoonete ehituse õppekava üliõpilastele. Üliõpilane esitab taotluse erialastipendiumi saamiseks kaks korda õppeaastas: 24. septembriks viieks õppekuuks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar) ja 25. veebruariks viieks õppekuuks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni). Taotlus esitatakse õppeinfosüsteemi kaudu. Erialastipendiumi saamiseks taotluse esitanud üliõpilaste kohta koostatakse paremusjärjestus õppekava täitmise mahu ja eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmise hinde alusel. Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

Õppetoetused

Vähekindlustatud peredest pärit üliõpilased saavad  taotleda vajaduspõhist õppetoetust. Vajaduspõhist toetust saab taotleda üliõpilane, kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 569 eurot, kes õpib täiskoormusega. Vajaduspõhist õppetoetust ei saa taotleda viibides akadeemilisel puhkusel. Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda haridusportaali haridusportaal.edu.ee vahendusel.

Taotlusi saab esitada sügissemestril alates 1. septembrist ja kevadsemestril alates 1. veebruarist.

Vt Täiendav teave

Alates 1. veebruarist 2015 on üliõpilastel võimalus taotleda TTK kaudu vajadusepõhist eritoetust. Vajadusepõhist eritoetust on õigus taotleda täiskoormusega õppivatel üliõpilastel, kes on majanduslikel põhjustel vastaval semestril ilma jäänud vajaduspõhisest õppetoetusest, s.t. nende sissetulekud ületasid Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registri andmetel toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri pereliikme kohta. Eritoetust saab taotleda ainult siis, kui vajaduspõhise õppetoetuse negatiivse otsuse ainsaks põhjuseks on pereliikme keskmise sissetuleku ülempiiri ületamine. Õppimisega seotud tingimused peavad olema täidetud. Sooviavaldust toetuse saamiseks on õigus esitada üliõpilasel, kes vastab eelnimetatud tingimustele ning kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri. Vajaduspõhise eritoetuse saamiseks esitab üliõpilane taotluse läbi Tahvli. Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise aeg on sügissemestril 15. septembrist 30. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarist 28. veebruarini.
Taotlust on ootamatu majandusliku olukorra halvenemisel võimalik esitada ka väljaspool toetuse taotlemise põhiperioodi. Rahaliste vahendite olemasolu korral avatakse taotlemine täiendavalt iga kuu 11. kuupäevast.

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumite kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 5696 3790

Õppelaen

Õppelaen on üliõpilasele antav riigi tagatud laen haridusega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu on õigus saada täiskoormusega õppivatel üliõpilastel nominaalse õppeaja jooksul.

Vt Õppetoetuste ja õppelaenu seadus


  • Jaga: