Prindi

Infopäev – “Kas Eesti riigil on vaja rakenduskõrgharidusega insenere?21.02.2008

TTK korraldas koostöös Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga infopäeva „Kas Eesti riigil on vaja rakenduskõrgharidusega insenere?“. TTK rektor Arvi Altmäe tutvustas rakenduskõrghariduse
suundumusi Euroopas ja Eestis. 1991. aastal Eestis alguse saanud rakenduskõrgharidus on suunatud tööturule. Samal ajal kui Euroopas omandab 45% üliõpilastest rakenduskõrgharidust, siis Eestis on see vaid 28%. TTK lõpetanute seas ei ole töötuid, lõpetanutest on 40% juhid ja 53% spetsialistid. Tulevikuvaates on vaja jõuda magistriõppeni rakenduskõrgkoolis, mis kestaks aasta ja viiks oma töökohas kerkinud probleemide lahendamisele. Et magistriõppesse astuda, on vaja aga aastast töökogemust. TTK eesmärk on, et üliõpilased oleks kompetentsed oma valitud erialal. Tööandjate hinnangul on see saavutatud, kuid samas toimub areng kogu aeg edasi.TTK professorite kogu vanem Jaan Rohusaar rõhutas, et aastakümneid kehtinud stereotüüp füüsikud-lüürikud ei pea paika, andekus on universaalne. Oluline on töökus, kas noor oskab ja tahab tööd teha. Rohusaare sõnul on tähtis intellektuaalne pingutus. Insener on tehnilise intelligentsi esindaja ning arvestades Eesti majandusolukorda, on kasvanud oluliselt nõudmine inseneride järele. Aili Sakkeus Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskusest tõdes, et noored ei tea, kes on insener. Ta tõstatas küsimuse ka matemaatika ja teiste reaalainete õppimise tasemest koolis, mis viib selleni, et õpilased eemalduvad reaalainetest. Altmäe tõi esile, et praegu on vaja 6-8 korda rohkem insenere ja riigi prioriteedid on suunatud tehnikavaldkonnale. Õppetalituse juhataja Anne Rooste rääkis sellest, mida ja kuidas õppida TTKs. Võimalustest elukestvaks õppeks TTKs kõneles avatud kõrgkooli direktor Agnes Udumäe. Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis tutvustas vastuvõtutingimusi TTKsse kandideerimisel.

Seejärel külastati esimesena vastvalminud raamatukogu. Tutvumisringkäiku jätkati laborites ja teaduskondades koos dekaanidega. Kõne all olid laborite kaasaegne tehniline komplekteeritus ja võimalused õppe- ning teadusarendustegevuseks. Lõpetuseks arutleti ühiselt kohvilauas, kuidas muuta tulemuslikumaks kõrgkooli ja karjäärinõustaja koostöö tehnikahariduse väärtustamisel. Infopäeval osalenud karjäärinõustajad tänasid kõrgkooli huvitava päeva eest ja kinnitasid, et vanasõna „oma silm on kuningas“, kehtib ka tänapäeval.


  • Jaga: