Prindi

Nõukogu kinnitas TTK uue arengukava22.02.2016

Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) nõukogu võttis 17. veebruaril vastu kõrgkooli arengukava aastani 2020, mis seab eesmärgiks konkurentsivõime kasvu ja toimimise efektiivsuse suurendamise, rakendades muu hulgas Lean Higher Education (LEAN) põhimõtteid.

„TTK on arengukavas seadnud eesmärgiks vähendada õpingud katkestanud tudengite arvu, investeerida nüüdisaegsesse õpikeskkonda ja muuta seeläbi õppeprotsessi paindlikumaks,“ ütles TTK rektor Enno Lend. TTK vastuvõtt on arengukava kohaselt 600 üliõpilast aastas ning lõpetajate arv aastaks 2020 vähemalt 340 tudengit aastas. Lõpetajate tööhõive ja edasiõppimise määr peab säilima vähemalt 95 protsendini. Kavas on luua ka üliõpilaste tugiteenuseid koondav üksus, kus pearõhk on üliõpilaste õpitulemuste analüüsil ja nõustamisel.

Selle eesmärgi saavutamiseks peab kõrgkool Lendi sõnul muutuma senisest paindlikumaks ja dünaamilisemaks. „TTK väljund ja maine kujundajad on lõpetajad, seega on meie peamine eesmärk tagada tasemeõppe ja täienduskoolituse lõpetanute konkurentsivõime tööturul. Käies kaasas töömaailma vajadustega ja arvestades õppija muutunud profiili, tahame juurutada LEAN mudelit, mis käsitleb tervikuna nii kooli liikmeskonda, ressursse, õpi- ja töökeskkonda ning põhiprotsesse,“ selgitas Lend.

Koos juhtimisstruktuuriga on plaanis kaasajastada ka TTK laborimaja, et laiendada ettevõtluskoostöö ja täienduskoolituse võimalusi. „TTK tugevuseks on ettevõtetele ja institutsioonidele tehtavad rakendusuuringud ja arendusprojektid, mille mahtu ja kvaliteeti tahame veelgi tõsta. See on kooskõlas ka TTK sidustamiseks töömaailma muutuvate vajadustega,“ märkis Enno Lend.

Lend märkis, et taristu uuendamisel peab kool käima ajaga kaasas ning tulema vastu ka üliõpilaste ootustele. Nii on plaanis renoveerida TTK peahoone, arvestades uut sisearhitektuurset kontseptsiooni. Samuti peab suurenema maja energiatõhusus ja ruumide parem kasutamine erivajadustega inimestele.

Arengukava kohaselt arvestab kõrgkooli personalipoliitika muutuvate vajaduste ja võimalustega ning tagab optimaalse suurusega töötajate arvu. „Toetame õppejõudude enesetäiendamist ja ettevõtetes stažeerimist ning tagame alustavatele õppejõududele süstemaatilise mentorluse,“ ütles Enno Lend. „Õppija muutunud profiili arvestades muudame paindlikumaks ka töökorralduse, võimaldades erinevaid töövorme, keskendudes põhitegevuse tulemuslikkusele,“ lisas Lend. Palgapoliitika arendamisel juhindutakse konkurentsivõimelistest töötasudest ning tagatiste ja hüvitiste süsteemist, seisab arengukavas.

“Nüüdsest ei ole see dokument pelgalt arengukava, vaid liikmeskonna ühine kokkulepe liikuda seatud eesmärkide poole, pidades silmas ka kõrgkooli põhiväärtusi: innovatiivsus, ettevõtlikkus, efektiivsus”, võttis Lend kokku.

Arengukavaga saab tutvuda lähemalt siin:  Arengukava aastateks 2016–2020


  • Jaga: