Prindi

Uuring rakenduskõrgharidusest Euroopa kõrgharidusruumis27.03.2014

Valminud on Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eestvedamisel koostatud uuringu „Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020“ lõpparuanne. Rakenduskõrgkoolide arengustsenaariume käsitleva uuringuprojekti peamine eesmärk oli koostada rakenduskõrgkoolide koostööd ning arengumudeleid käsitlev raamdokument, mille fookuses on õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning kõrgkoolide vahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Uuringu raames analüüsiti Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liikmeskõrgkoolide põhiandmete muutuste dünaamikat aastatel 2008–2012 neljas kategoorias: 1) üldised efektiivsuse näitajad (üldkulud, üldpind üliõpilaste kohta), 2) õppurid (õppurite arv ja muutus, hõive tööturul), 3) akadeemiline ja tugipersonal ning 4) TAL tegevus. Lisaks antakse ülevaade õppekavadest, õppeprotsessist, rahvusvahelistumisest, rakendusuuringutest.

Uuringu põhiküsimuseks on: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis. Lisaks Eesti rakenduskõrgkoolide tegevusnäitajate analüüsile koguti andmeid õppereisidelt mitmete riikide rakenduskõrgkoolidesse ja viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud Euroopa Liidu riikide rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogude liikmete ja kõrgharidusekspertidega. Intervjuudega selgitati välja rakenduskõrgkoolide peamised arengud ja neid esile kutsuvad põhjused kõrgharidussüsteemi kui terviku kontekstis.

Võttes arvesse nii Eesti kõrgharidussüsteemi arengulaineid kui ka ELi riikide kõrghariduse suundumusi ning vältides teiste riikide mehaanilist jäljendamist, määratletakse ja kirjeldatakse uuringus mõned rakenduskõrgkoolide võimalikud arengustsenaariumid. Uuringu tulemused loovad platvormi, millelt saab paremini planeerida ja koordineerida rakenduskõrgkoolide koostööd, töötada välja ettepanekuid sobilike koostööprojektide käivitamiseks ning arvestada neid suundumusi kõrgkoolide arengu- ja tegevuskavade koostamisel.

Rakenduskõrgkoolide koostööprojekt on rahastatud programmi „Primus” tegevuste elluviimise raames.

Uuringu “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020” lõpparuanne

 

 


  • Jaga: