Isikuandmete töötlemine - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest. Järgnevalt on selgitatud isikuandmete ja isikute eraelu puudutava teabe töötlemist Tallinna Tehnikakõrgkoolis (edaspidi TTK või kõrgkool) ning isiku õigusi enda andmetega tutvumiseks. Isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega pöörduge e-posti aadressil: andmekaitse@tktk.ee

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, millega teda saab otseselt või kaudselt tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, samuti füüsilised, vaimsed, geneetilised, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused või nende kombinatsioonid.

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas nende kogumine, dokumenteerimine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine ning päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine jne.
Isikuandmete töötlemisel lähtub kõrgkool EL isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.
TTK töötleb isikuandmeid talle põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks ja nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Kõrgkool hoiab oma käsutuses olevaid isikuandmeid lubamatu ja sihipäratu kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid.
Käesolev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist, samuti isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele viidatakse TTK veebilehel välislinkidena.
Elektrooniliste ja paberdokumentide töötlemist, sealhulgas säilitamistähtaegu ning juurdepääsuõigusi reguleerivad kõrgkooli õigusaktid:

 • teabehalduse kord,
 • dokumentide loetelu,
 • infosüsteemides kasutajaõiguste reguleerimise kord.

Üliõpilaskandidaatide isikuandmete töötlemine

Tallinna Tehnikakõrgkool vastutava töötlejana töötleb rakenduskõrgharidusõppesse kandideerinud isikute andmeid sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu esitatud nõusoleku alusel. SAIS-i kaudu esitatud andmekaitsetingimustega saab tutvuda siin.

SAIS kasutab kandidaadi kohta olemas olevaid andmeid Rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) ja Eksamite Infosüsteemist (EIS), samuti kandidaadi enda sisestatud või kõrgkooli töötaja poolt süsteemi sisestatud andmeid kandidaadi esitatud (paber)dokumentide alusel.
TTK töötleb vastutava töötlejana sisseastuja infosüsteemi SAIS kaudu järgmisi õppijate isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, kodakondsus, telefon, e-posti aadress.

Kõrgkoolil on õigus dokumentide õigsuse ja esitatud andmete kontrollimiseks kasutada TTK õppeinfosüsteemi, teha SAIS-is päringuid riiklikesse registritesse ja teistele õppeasutustele ning esitada haridust tõendavaid dokumente kvalifikatsiooni hindamiseks Eesti ENIC/NARIC keskusele. Registripäringuid võib korrata, et kontrollida avalduse esitamise hetkel kestnud õpingute lõpetamist või uuendada kandidaadi teatise alusel tema muutunud andmeid.

Vastuvõetute isikuandmed sisestab kõrgkool õppeinfosüsteemi Tahvel.

Üliõpilaste isikuandmete töötlemine

Üliõpilaste isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb riiklikest õigusaktidest (näiteks kõrgharidusseadus, õppetoetuste ja õppelaenu seadus), mille täitmist reguleeritakse määruste (näiteks riiklike stipendiumite määrus, kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord, EHIS-e põhimäärus) ning Tallinna Tehnikakõrgkooli õigusaktidega (näiteks vastuvõtutingimused ja kord, õppekorralduseeskiri, õppekulude hüvitamise tingimused ja kord, stipendiumite ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ja maksmise kord).

Kõrgkool töötleb isikuandmeid üliõpilase isikustamiseks, õppetöö korraldamiseks, üliõpilasele kõrgkooli arvutivõrgu kasutajakonto loomiseks ja akadeemiliste dokumentide väljastamiseks. Kontaktandmeid kasutab TTK õppekorraldusliku teabe ja kõrgkoolis toimuvate sündmuste edastamiseks.

TTK töötleb vastutava töötlejana õppeinfosüsteemi Tahvel ja teiste õppetööd toetavate infosüsteemide kaudu järgmisi õppijate isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress;
 • õppetöö korraldamiseks vajalikud haridusandmed, näiteks varasem haridus, omandatava rakenduskõrghariduse õppekava ja selles tehtavad valikud, õppevorm ja -koormus, õppe algus- ja lõpukuupäev, õppetöö tulemused;
 • toetuste, stipendiumite, õppekulude hüvitamisest vabastuse ning akadeemilise puhkuse taotlemiseks ja kontrollimiseks vajalikud andmed, sealhulgas finantsandmed, näiteks pangakonto number, andmed perekonnaliikmete kohta ning kaitseväeteenistuses olemise andmed;
 • eriliigilised isikuandmed esinevad näiteks eksamilt puudumise põhjendamiseks esitatavates arstitõendites ning akadeemilisele puhkusele lubamise avaldustes, akadeemilise puhkuse ajal õppimise õiguse taotlustes;
 • andmed õpi-, karjääri- ja psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumiseks.
 • TTK töötleb üliõpilase isikuandmeid mitmes infosüsteemis. Peamised infosüsteemid on: Tahvel, Office 365, dokumendihaldussüsteem, SoleMove ning e-õppe keskkonnad Moodle, Zoom, DSpace. E-­õppe keskkondade kasutajaprofiilile soovi korral andmeid lisades (näiteks foto jm) annab üliõpilane nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Kasutajal on õigus e-õppe keskkonda enda lisatud isikuandmeid igal ajal muuta ja kustutada.
 • Kui üliõpilane taotleb stipendiumit Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööpartneritelt või osaleb projektides, mida rahastavad ja kontrollivad kõrgkoolivälised isikud, edastab TTK üliõpilase andmed neile isikutele. Avalduse/taotluse esitamisega annab üliõpilane nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
 • Mõdriku üliõpilaskodu töötleb isikuandmeid üliõpilase nõusoleku alusel kohataotluste menetlemise, üürilepingute sõlmimise ja majutusteenusega seotud info edastamise eesmärgil.
 • Vilistlaste kontaktandmeid võib TTK õigustatud huvi alusel kasutada täienduskoolituste ja vilistlastegevuse tutvustamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele

Kõrgkool edastab isikuandmeid kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile ainult seaduse, lepingu või isiku nõusoleku alusel õigustatud huviga määratud eesmärgil ja ulatuses, järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid õigusakte.

Kui TTK-l tekib talle määratud ülesannete täitmiseks vajadus edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, järgitakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikleid 44-49, selgitades välja millisele andmekaitsetasemele riik vastab. Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse ja Euroopa Komisjonilt piisava andmekaitse taseme otsuse saanud riikidesse edastamise kord on analoogne EL-sisese edastusega. Piisava tasemega kolmandad riigid on loetletud Euroopa Komisjoni veebilehel.

Kui sihtriigi isikuandmete kaitse tase ei vasta EL andmekaitse tasemele, siis teavitatakse isikut vastavast asjaolust e-posti teel, et isik saaks anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastava kinnituse.

Isikuandmete töötlemine raamatukogus

Kõrgkooli raamatukogu töötleb isikuandmeid isiku nõusoleku alusel lugejaks registreerimiseks ja lugeja tuvastamiseks raamatukogu teenuste osutamisel ning teavikute tagastamistähtaja möödumisel meeldetuletuste ja muude teadete saatmisel.

Raamatukogu töötajad, kellel on juurdepääs lugejakirjete infosüsteemile, tagavad lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Lugejate isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a võlgnevuste menetlemiseks.

Seoses õppekava täitmisega eksmatrikuleeritud TTK üliõpilaste isikuandmeid (paberkandjal registreerimiskaardid, lugejakirjed raamatukogu infosüsteemis, digiallkirjastatud lepingud) säilitatakse üks aasta alates lõpetamise kuupäevast.

Õpingud katkestanud üliõpilaste ja õpingud lõpetanud külalisüliõpilaste isikuandmed kustutatakse vahetult pärast nende eksmatrikuleerimist või õpilepingu lõppemist.

TTK töötajate isikuandmed kustutatakse vahetult pärast töösuhte lõppemist.

Muude isikute isikuandmed kustutatakse nende sooviavaldusel või kolme aasta möödumisel viimasest raamatukogu teenuse kasutamisest.

TTK raamatukogu võlglaste isikuandmeid säilitatakse kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

TTK raamatukogus juhindutakse registreerunud lugejate isikuandmete töötlemisel TTK raamatukogu kasutuseeskirjast ja ELNET Konsortsiumi e-kataloog ESTER privaatsusteabest.

Täiendusõppijate isikuandmete töötlemine

Täiendusõppija isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb täiskasvanute koolituse seadusest, mille täitmist reguleeritakse määruste (näiteks EHIS-e põhimäärus) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli õigusaktidega (näiteks täienduskoolituse vormid, täienduskoolituse läbiviimise ja kvaliteedi tagamise kord). Tasulise koolituse korral võib isikuandmete töötlemise õiguslik alus olla ka täiendusõppijaga sõlmitud leping.

Tallinna Tehnikakõrgkool töötleb vastutava töötlejana täiendusõppes õppivate isikute andmeid täiendusõppe korraldamise, dokumentide koostamise ja aruandluse eesmärgil eelkõige järgmisi täiendusõppija isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, töökoht, hariduse ja töökogemuse andmed, maksja andmed;
 • täiendusõppija andmed, mis on esitatud registreerimislehel, ja tema õppetulemused täienduskoolituse läbimisel;
 • muud täiendusõppija isikuandmed õppija nõusoleku alusel ja täiendusõppe rahastaja nõudel olenevalt koolitustellimusest.

Täiendusõppija eraldi nõusoleku alusel kasutab TTK õppija e-posti aadressi koolituse korraldamisega seotud info või TTK teiste täienduskoolituste info saatmiseks, lisades ta infokirja saajate listi. Õppija saab kirjas oleva lingi kaudu igal ajal infolistist lahkuda.

TTK võib õigustatud huvi alusel edastada teabe täiendusõppija kohta kolmandale isikule, kes on täiendusõppe eest tasunud, näiteks täiendusõppija tööandjale.

Kõrgkool töötleb täiendusõppija isikuandmeid täienduskoolituste infosüsteemis Juhan, e-õppe keskkonnas Moodle ja dokumendihaldussüsteemis.

Kui täiendusõppija on registreerunud TTK koolitusele infosüsteemi Juhan kaudu, edastatakse tema andmed TTK-le kui volitatud töötlejale. Koolituse lõppedes saadab TTK õppija õppetulemused infosüsteemi Juhan nõusoleku alusel, mille täiendusõppija on andnud koolitusele registreerumisel ning kõrgkooli ja Juhani pidaja vahel sõlmitud lepingu alusel (vt ka täienduskoolituste infosüsteemi Juhan kasutustingimusi).

Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Tugitöötajate töölevõtmisel tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult töölevõtu protsessis osalevad töötajad.

Akadeemiliste töötajate ametikohad täidab kõrgkool üldjuhul avalikul konkursil. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad rektori käskkirjaga kinnitatud konkursikomisjoni liikmed ja kõrgkooli nõukogu liikmed. Konkursi korraldamisel lähtub TTK nõukogu otsusega kehtestatud akadeemiliste töötajate ametikohtade loomise ning täitmise tingimustest ja korrast.

Kõrgkool lähtub isiku kandideerimisel kandidaadi enda avaldatud infost ja avalikest allikatest ning eeldab, et kandideerija on nõus oma isikuandmete töötlemisega töölevõtmise eesmärgil. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kõrgkool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kõrgkooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kõrgkool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on CV-s nimetanud enda soovitajateks, võib ühendust võtta ilma nõusolekut küsimata.

 • Tallinna Tehnikakõrgkool töötleb vastutava töötlejana peamiselt järgmisi tööle kandideerija andmeid:
 • ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • e-posti aadress, telefoninumber;
 • töölevõtmiseks vajalikud andmed, näiteks hariduse, täienduskoolituse ja töökogemuse ning teadus- ja arendustegevuse andmed, sealhulgas teadustööde loetelu;
 • andmed kodakondsuse ning vajaduse korral Eestis elamise ja töötamise seaduslike aluste kohta.

TTK võib sobivuse korral äraütleva vastuse saanud kandideerijale eraldi nõusoleku alusel teha ettepaneku osaleda mõnel teisel kõrgkoolis välja kuulutatud konkursil. 

Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitab TTK tema kandideerimisdokumente ja kogutud andmeid õigustatud huvi alusel võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil 6 kuud alates äraütlevast otsusest.

Töötajate isikuandmete töötlemine

Tallinna Tehnikakõrgkool töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks järgmisi töötaja isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kodakondsus;
 • töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;
 • perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud puhkuste võimaldamiseks, tõend sünni- või matusetoetuse maksmiseks, tõend kaitseväeteenistuse või õppekogunemise kohustuse kohta;
 • kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;
 • finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ja pensioniinfo;
 • töösuhet puudutavad andmed, näiteks tulemusvestluste või atesteerimise dokumendid;
 • andmed töötaja terviseseisundi kohta seaduses ettenähtud ulatuses, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta.

Töötajate ametialased e-posti aadressid, telefoninumbrid ning tööruumide asukohad on avaldatud TTK veebilehel õigustatud huvi alusel selleks, et õppurid ja koostööpartnerid saaksid töötajatega ühendust võtta.

Töötajate isikuandmed edastatakse asutustele, kes vajavad andmeid oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, näiteks Maksu- ja Tolliametile seoses sotsiaal- ja tulumaksuga.

Isikuandmeid töötleb kõrgkool õigustatud huvi alusel ka oma haldusülesannete täitmiseks (näiteks tööruumide või parkla läbipääsusüsteemi kasutamiseks), turvalisuse tagamiseks ning andmete registreerimisel tööks vajalike infosüsteemide kasutamiseks.

Vajadusel töödeldakse isikuandmeid erandlikus olukorras töötaja või mõne teise isiku elu või tervise kaitseks, kui töötajalt pole võimalik nõusolekut saada.

Veebilehe kasutajaandmete töötlemine

Tallinna Tehnikakõrgkool kasutab oma veebilehel püsi- ja seansiküpsiseid kasutajakogemuse parendamiseks ning veebilehe arendamiseks või täiendava sisu pakkumiseks, näiteks videod, blogid ja kiirviited. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja muuta kasutusmugavust.

Välisveeb kasutab Google Analytics teenust.

Isikuandmete töötlemine valvekaamerate kasutamisel

Tallinna Tehnikakõrgkoolil on õigustatud huvi kasutada videojälgimissüsteemi kõrgkooli territooriumil viibivate isikute turvalisuse tagamiseks, vara kaitseks ning õigusrikkumiste tuvastamiseks.

Isikuandmete töötlemist valvekaamerate kasutamisel Tallinna Tehnikakõrgkoolis reguleerib videojälgimisseadmete kasutamise ja videosalvestiste töötlemise kord.
Videojälgimisseadmete paigaldamisega jälgitakse hoonete lähiümbrust, hoonete sissepääse, avalikke alasid ja laboriruume. Videojälgimissüsteemi kasutamisest hoonetes ja territooriumil teavitatakse vastavasisulise sildiga.

TTK edastab videosalvestised õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste olemasolu korral vaid digitaalselt allkirjastatud nõudekirja alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil tktk@tktk.ee.

Igal isikul on õigus tutvuda tema enda või tema alaealiste laste kohta kogutud andmetega videosalvestisel. Kuna videojälgimissüsteemil ei ole automaatset isikutuvastust ja süsteem ei võimalda muuta salvestistel isikuid tuvastamatuteks, siis saab salvestisega tutvuda ainult kohapeal, kui salvestisel ei esine teiste isikute huve kahjustavaid või terviseseisundit kujutavaid olukordi.

Videosalvestisega, kuhu on peale jäänud isiku või tema alaealise lapse kujutis, kohapeal tutvumiseks peab andmeid sooviv isik esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil tktk@tktk.ee, märkides põhjuse, kuupäeva ja ajavahemiku ning kirjeldama enda või lapse välimust, sh riietust, mille järgi on võimalik tuvastada salvestisele jäänud isikut.

Isikusamasuse tuvastamiseks ja salvestise vaatamiseks tuleb isikul esitada isikut tõendav dokument. Taotledes ligipääsu teise isiku (näiteks alaealise lapse) isikuandmetele, peab taotleja esitama lisaks enda isikut tõendavale dokumendile ka oma esindus- ja/või hooldusõigust tõendavad dokumendid.
Salvestisi ei ole võimalik väljastada, kui taotluses küsitud andmed on automaatselt kustutatud või juhul, kui videojälgimissüsteemis esines tehnilisi rikkeid. Tallinna õppehoonete videosalvestisi säilitatakse 30 päeva. Rakvere ja Mõdriku õppehoonete videosalvestisi säilitatakse 20 päeva.

Salvesteid kasutatakse ülekirjutamisrežiimis.

Kõrgkool võib jäädvustada oma tähtsamaid sündmusi, samuti õppe- ja teadustegevust (näiteks konverentsid ja loengud) ning võimaldada veebilehe või sotsiaalmeedia kaudu tutvuda avalikkusele huvipakkuva video- ja pildimaterjaliga ka kolmandatel isikutel.

Tallinna Tehnikakõrgkool säilitab foto- ja videomaterjali tähtajatult ajaloolis-kultuurilisel eesmärgil.

Avalikel üritustel tehtud fotosid võib kõrgkool kasutada oma veebilehel, sotsiaalmeedias ja reklaamikampaaniates ilma isiku nõusolekut küsimata.

E-poe kasutajate isikuandmete töötlemine

Tallinna Tehnikakõrgkool on e-poes kogutavate isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt (e-poe klient) kõrgkoolile õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata andmekaitsetingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

TTK töötleb kliendi poolt esitatud isikuandmeid ainult ostutellimuse täitmiseks, sealhulgas klienditoe pakkumiseks. TTK ei avalda ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Kõrgkool töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
 • arvelduskonto number;
 • maksekaardi detailid;
 • Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta.

Tallinna Tehnikakõrgkool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

E-poest tellitud toodete kohaletoimetamiseks edastab kõrgkool kliendi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi pakiteenust osutavale ettevõttele Omniva OÜ.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Olenevalt isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest on igaühel õigus:

– saada kinnitust, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ja tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega;
– nõuda enda kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus;
– nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui kõrgkoolil ei ole töötlemiseks enam õiguslikku alust;
– võtta oma nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta nõusoleku enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust;
– nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

 • andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Kõrgkool piirab töötlemise ajaks, mis võimaldab tal kontrollida isikuandmete õigsust;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist;
 • kõrgkoolil puudub vajadus isikuandmeid töödelda, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • andmesubjekt on isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite. Kõrgkool piirab töötlemise kontrollimaks, kas kõrgkooli õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;
 • saada oma isikuandmed ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Andmete ülekandmise õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille isik on ise kõrgkoolile edastanud ning mida kõrgkool töötleb automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu alusel. Andmete ülekandmise õigus ei kohaldu tööle kandideerijatele, sest nende andmeid ei töödelda automatiseeritult; 
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui andmete töötlemise alus on õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku huvi pärast.

Andmesubjekti muudel eesmärkidel esitatud taotlused võib TTK vastutava töötlejana tagasi lükata. Kõrgkool keeldub isikuandmetega tutvumise taotlusest, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on võimalik pöörduda Tallinna Tehnikakõrgkooli andmekaitsespetsialisti poole. TTK vastab päringule 30 päeva jooksul alates selle saamisest. Kui päringule vastamiseks kulub rohkem aega, võib kõrgkool vastamise tähtaega mõistliku aja võrra pikendada, teavitades sellest andmesubjekti. Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta, kuid lisakoopiate väljastamise eest võib kõrgkool küsida halduskulude katmiseks mõistlikku tasu.

Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (e-post info@aki.ee, tel 627 4135).

Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumised

Kui Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimub isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine, mis põhjustab tõenäolist ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele, esitab kõrgkool Andmekaitse Inspektsioonile selle kohta rikkumisteate 72 tunni jooksul teada saamisest ning rakendab meetmeid rikkumise lõpetamiseks.

Kui isikuandmetega seotud rikkumine ohustab suurel määral andmesubjekti õigusi ja vabadusi, teavitab kõrgkool koheselt ka andmesubjekti, et võimaldada tal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid ohu leevendamiseks.

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?