Vastuvõtt - Tallinna Tehnikakõrgkool

Vastuvõtt

Vastuvõtt

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, kus õpib ligi 3000 üliõpilast. Õppida saab kuues instituudis tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas; teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal; ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal ning tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal. Õppetöö toimub eesti keeles päeva- ja sessioonõppes ning kestab kolm kuni kolm ja pool aastat. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureusekraad.

Kui Sul on soov tulla tudengivarjuks, et kogeda, kuidas kõrgkoolis asjad käivad ja milline näeb välja tudengielu, anna oma huvist teada siin.

Kui sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid rohkem teada kõrgkoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

Vastuvõtu info
vastuvott@tktk.ee
5683 0069
TLN-A110
Reet Niilus
õppekorralduse spetsialist
reet.niilus@tktk.ee
329 5956
MDR-A106; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

Ajakava

17.04 – 30.06 kell 12.00Avalduste esitamine sisseastumise infosüsteemis SAIS
16.05 – 07.07Sisseastumiskatsed ja testid
11.07Vastuvõetavate esmase nimekirja avalikustamine
14.07 kell 23.59Õppima tuleku kinnitamise esmatähtaeg SAISis
15.07 – 31.07Vabade õppekohtade täitmine
01.08Õppekoha kinnitanud kandidaatidele info saatmine SAISis 
14. – 15.08Immatrikuleerimine 
29.08 – 02.09Eelnädal, instituutide üritused esmakursuslastele 
04.092023/24. õa sügissemestri algus

Vastuvõtuinfo

 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.
 2. Kandideerida saab, kui lõputunnistuse keskmine hinne (v.a. eksamid) on vähemalt 3,4.
 3. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse ja lävendi alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest. 
 4. Kui kandidaadi keskharidust tõendaval dokumendil märgitud keskmine hinne on madalam kui kõrgkooli sisseastumiseks nõutav lõputunnistuse keskmise hinde lävend, on kandidaadil võimalus laia matemaatika riigieksami tulemuse alusel taotleda lävendi täitmist. Lävendi täitmiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 40 punkti.
 5. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
 6. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja sessioonõppes, sõltuvalt õppekavast 3 kuni 3,5 aastat. TTK Teenusmajanduse instituudi õppekavade ning tootmise ja tootmiskorralduse õppekava sessioonõppe õppetöö toimub Lääne-Virumaal Mõdrikul.
 7. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul, kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Sisseastujad, kes ei ole omandanud eestikeelset haridust või kelle eesti keele kui teise keele B2-taseme eksami tulemus on alla 70 punkti, saavad sooritada vastuvõtuperioodil TTK eesti keele testi.
 8. Välisriigis omandatud haridust tunnustab kõrgkool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest.
 9. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis, kui kandidaat on – rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalajast õppekulusid hüvitamata või – õpingud lõpetanud ning tema immatrikuleerimisest on möödas vähem kui kolm õppekava nominaalkestust või soovib alustada õpinguid TTKs samal erialal, kus on õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.
 10. Abituriendid on gümnaasiumi lõpetamiseni ja riigieksamite tulemuste selgumiseni vastu võetud tinglikult. Avalduse saab esitada SAISis, lõpudokumente kooli vastuvõtule esitada ei ole vaja, haridusandmed avaldusel uuendatakse automaatselt.
 11. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

TTK vastuvõtutingimused ja -kord 2023/2024. õa

TTK 2023/2024. õa vastuvõtutingimuste lisa 1

TTK 2023/2024. õa vastuvõtuarvud

Täiendavad konkursipunktid

 1. Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti. TTK akadeemilist testi ei saa sooritada rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkurssidel.
 2. Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedali või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid saavad 1 lisapunkti.
 3. TTK füüsika ja rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud kandidaadid saavad kuni 0,5 punkti. Vaata lisaks: Ettevalmistuskursused.
 4. TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaadid saavad kursuse lõpueksami tulemuse alusel kuni 1 lisapunkti. Vaata lisaks: Matemaatika ettevalmistuskursus.
 5. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies mahus läbinud ja katsetel positiivse (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil ning tulemused lisatakse peale katsete toimumist pingeridadele. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.
 6. Ehitusvaldkonnas vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga või sama valdkonna kutsekeskharidusega üliõpilaskandidaatidele kandideerimisel hoonete ehituse või teedeehituse sessioonõppe õppekohale lisatakse 0,5 lisapunkti.
 7. Töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemuse ja sama ettevõtte soovituskirjaga või sama valdkonna kutsekeskharidusega üliõpilaskandidaatidele kandideerimisel tootmiskorralduse sessioonõppe õppekohale lisatakse 0,5 lisapunkti.
 8. Autotehnika ja masinaehituse sessioonõppesse kandideerijatele, kes on vahetult enne sisseastumist samal erialal vähemalt kaks viimast aastat töötanud, saavad 0,5 lisapunkti.

Lisapunktid kutsekeskharidusega kandidaatidele

Hoonete ehituse, teedeehituse, tootmise ja tootmiskorralduse ning transpordi ja logistika õppekavade konkurssidel lisatakse kutsekeskharidusega kandidaatidele pingereas saadud punktisummale 0,5 lisapunkti juhul, kui kandidaat

 • on saanud kutsekeskhariduse põhihariduse baasil ja kandideerib sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppes;
 • on saanud keskhariduse baasil kutsekeskhariduse ning kandideerib keskhariduse lõputunnistuse keskmise hinde alusel.

Sisseastumiskatsed

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimuvad 2023/2024 õa. sisseastumiskatsed järgmistel õppekavadel:

1. Autotehnika – eriala sobivuse katse
2. Rakendusarhitektuur – joonistamine ja kompositsioon

3. Transpordi- ja liikluskorraldusgrupivestlus

4. Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine grupivestlus

5. Moetööstus. Peaeriala: Rõivaste tehniline disaingrupivestlus

6. Moetööstus. Peaeriala: Tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearendusgrupivestlus

7. Tootmine ja tootmiskorraldus, päevaõpegrupivestlus

8. Tootmine ja tootmiskorraldus, sessioonõpegrupivestlus


TTK akadeemiline test

Tallinna Tehnikakõrgkool korraldab akadeemilise testi, mis ei ole kohustuslik, kuid annab kandideerimisel kuni ühe lisapunkti. Nii on testi edukal sooritamisel on võimalik konkursi punktisummat oluliselt kasvatada.

Testi saavad teha kandideerijad, kes esitavad avalduse vastuvõtu perioodil 17.04.-30.06.2023 kell 12:00 TTK akadeemilise testi katsele sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata Sinu valmisolekut kõrgkooliõpinguteks, andes ülevaate Sinu teadmistest. Küsimustes on esindatud järgmised valdkonnad: sotsiaal-poliitika, ühiskonnakorraldus, loogika, matemaatika ja keeleoskus. Testis on 14 valikvastustega ja erineva raskusastmega küsimust, millele vastamiseks on aega 30 minutit. Õigete vastuste skaala on vahemikus 0,02 – 0,12 punkti, maksimaalne testi tulemus on 1.

Testitulemus kuni 1 lisapunkt lisatakse Sinu punktisummale konkursi pingereas.
Näide: Kandidaadi lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5. Sellele lisandub akadeemilise testi tulemus 0,78 punkti. Kokku saab kandidaat konkursil 4,28 punkti.

Kui oled esitanud avalduse kahele TTK konkursile, siis ei pea akadeemilist testi teist korda tegema – tulemust on võimalik arvestada mõlema konkursi juures.

Testi tegema tulles ära unusta isikut tõendavat dokumenti. Testi sooritatakse arvutis testikeskkonnas EIS. Arvutusülesannete lahendamiseks võid abivahenditeks kaasa võtta paberi ja pliiatsi ning taskukalkulaatori. Nutiseadmete kasutamine ei ole lubatud.

TTK akadeemilist testi on võimalik sooritada ainult eelnevalt SAIS-keskkonnas registreerunud kandidaatidel 4. ja 5. juulil Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt 62 või TTK Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul, Tiigivahe tee 2. Testi toimumise kuupäeva, kellaaja ja ruumi saad teada peale oma avalduse kinnitamist SAISis.

NB! Akadeemilist testi ei saa sooritada autotehnika ja rakendusarhitektuuri õppekava konkurssidel, kus on eraldi vastuvõtutestid või -katsed.


TTK eesti keele test

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kellel puudub eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle eesti keele B2 tasemeeksami tulemus on alla 70 punkti, saavad sooritada eesti keele testi.

Test koosneb kirjalikust osast Moodle’i keskkonnas ning suulisest vestlusest intervjueerijaga. Kestus kokku 1 tund ja 10 minutit.

Testi saab sooritada Tallinna Tehnikakõrgkoolis Tallinnas, Pärnu mnt 62. Testi toimumise kuupäev, kellaaeg ja ruum saadetakse kandideerijatele e-kirjaga. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Avalduse esitamine SAIS-is

Sisseastumisavaldus tuleb esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS

Kandidaaditel, kellel on kutsekeskharidus keskhariduse baasil, arvestab SAIS gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.

SAIS näitab hariduskäiku kuni aastani 2004. Kui avaldusele ei tule kandideerimise aluseks oleva kooli lõputunnistust, tuleb avaldusele laadida lõputunnistuse hinnete kõrval ka lõputunnistus. Dokumendid peavad olema loetavad täies ulatuses. E-postiga saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Vastuvõtutöötaja sisestab hinded ja vajadusel ka lõpetatud kooli andmed SAIS-i ning muudab avalduse staatust „Ülevaatamisel“ olenevalt õppekavast, kas „Kandideeriv“ (kui sisseastuja ei soorita sisseastumiskatseid või teste) või „Lubatud sisseastumiskatsetele” (kui kandidaat osaleb katsetel või testil).

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik SAIS-i siseneda, saab vajalikud dokumendid esitada vastuvõtuperioodil vastuvõttu Tallinna Tehnikakõrgkooli Tallinnas, Pärnu mnt 62 või TTK Teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul tööpäevadel kell 10.00–14.00.

Päevaõpe ja sessioonõpe

TTK-s toimub õppetöö päevaõppes või sessioonõppes.

◆ Päevaõppes toimuvad loengud ja praktikumid tööpäeviti (E–R) õpperühma tunniplaani järgi. 

◆ Sessioonõppes toimuvad loengusessioonid vastavalt õppetöö graafikule kas viiepäevaste (loengud E-R), kolmepäevaste (loengud N-L) või iganädalaste õppekogunemistena (loengud N-R).  

Õppetöö TTK sessioonõppes toimub eesti keeles, täiskoormusega ja õppimine on tasuta. Õppekavade nominaalkestus on nii päeva- kui sessioonõppes sama.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis saab sessioonõppes õppida järgmistel õppekavadel:

Hoonete ehitus
Teedeehitus
Kinnisvara korrashoid
Masinaehitus
Autotehnika
Transpordi- ja liikluskorraldus
Transport ja logistika

Raudteetransport
Moetööstus

Järgmiste õppekavade õppetöö toimub Lääne-Virumaal Mõdriku õppekeskuses:
Tootmine ja tootmiskorraldus

Ärijuhtimine
Majandusarvestus
Sotsiaaltöö
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

Tutvu 2023/2024. õa vastuvõtutingimustega

Oluline on teada, et sessioonõppes toimub õppimine valdavalt iseseisevalt. Kontaktõpe on korraldatud õppekogunemistena, mille vältel toimuvad loengud, seminarid ja praktikumid. Õppekogunemiste kaudu juhendatakse ja toetatakse üliõpilaste iseseisvat tööd. Enamikus ainetes on õppijatele toeks e-õpe ja õppejõudude konsultatsioonid. Õppekogunemistele järgnevad eksamisessioonid jaanuaris ja maikuus.

Õppekogunemiste sagedusÕppesessiooni kestusÕppekavad
3 korda semestris5 päeva 
E-R
Hoonete ehitus
Kinnisvara korrashoid
Teedeehitus
Masinaehitus

Õppetöö toimub Mõdrikul:
Tootmine ja tootmiskorraldus
Majandusarvestus
Sotsiaaltöö
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine
Ärijuhtimine
5 korda semestris3 päeva 
N-L
Transport ja logistika
Transpordi- ja liikluskorraldus
Raudteetransport
Autotehnika
Iganädalaselt2 päeva 
N-R
Moetööstus (tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearenduse õppesuund)

Õppekogunemiste ajad on määratud õppetöö graafikuga. Vaata 2023/2024. õa-l Tallinnas õpetatavate õppekavade sessioonõppe õppekogunemiste aegu siit ja Teenusmajanduse instituudi õppekavade sessioonõppe õppekogunemiste aegu siit.

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võib töötav üliõpilane taotleda tööandjalt õppepuhkust loengusessiooniks, lõputöö kirjutamiseks või muuks õppetöö iseseisvaks tegevuseks. Õppepuhkuse taotlemiseks on vaja tööandjale esitada õppimise tõend, mida saab tellida Tahvlist või haridusportaal.edu.ee-st. Loe lähemalt siit.

Vastuvõtu info
vastuvott@tktk.ee
5683 0069
TLN-A110

Avatud õpe

Avatud õppe kaudu saad täiendada oma teadmisi, õppides üksikuid tasemeõppeaineid või jätkata pooleli jäänud õpinguid eksternina. Loe avatud õppe võimaluste kohta lähemalt siit.

KKK

Lõpetan kooli tänavu. Kuidas saan kandideerida?

Kandidaadid, kes ei ole veel saanud kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistust, saavad avalduse esitada, aga peale vastuvõtutöötaja kinnitust  jääb avaldus staatusesse „Tingimuslikult kandideeriv“ seni, kuni SAIS saab andmebaasidest lõputunnistuse ja hinnetelehe andmed. Gümnaasiumi lõputunnistus ja hinnete keskmine tulevad esitatud avaldustele automaatselt. Kutsekeskharidusega kandideerijate avaldustele tuleb info lõpetatud kooli kohta, aga hinneteleht tuleb avaldusele laadida, et vastuvõtutöötaja saaks hinded sisestada. Andmeid avaldustele lisatakse kuni avalduste vastuvõtuperioodi lõpuni.

Mis on TTK akadeemiline test?

TTK akadeemiline test on vabatahtlik kriteerium, mille sooritamine annab kuni ühe lisapunkti. Testi saab teha kõikidel konkurssidel, välja arvatud rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkursid, kus korraldatakse erialakatsed.

Ma ei ole teinud eesti keele kui teise keele riigieksamit, aga mul on eesti keele B2-tasemetunnistus. Kas ma saan selle alusel kandideerida?

Eesti keele tasemeeksami tulemuse väljavõte tuleb oma avaldusele laadida. Kui tasemeeksami tulemus jääb alla 70 punkti, tuleb kooli õpingutele kandideerimiseks sooritada kooli eesti keele test. Test korraldatakse vastuvõtuperioodil.

Mulle ei sobi vastuvõtutestiks või -katseks määratud aeg. Kas ma saan sellel osaleda muul ajal?

Vastuvõtutestid ja -katsed toimuvad kõrgkooli kinnitatud perioodil. Vastuvõtukomisjon lubab mõjuvatel põhjustel sooritada katse või testi mõnel teisel ajal vastuvõtuperioodi jooksul kandidaadi vastuvõtukomisjonile esitatud kirjaliku avalduse ja vastavate tõendite alusel (kaitsevägi, haigestumine).

Kui pikk on õppeaeg ja millise haridustunnistuse saan lõpetamisel?

Õpiaeg on õppekavadel erinev, kas 3 või 3,5 aastat. Vaata täpsemalt vastuvõtutingimuste lisa 1 tabelist. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureusekraad.

Mida tähendab õppevorm päeva-/sessioonõpe (kombineeritud) elektritehnika ja majandusarvestuse erialadel?

Elektritehnika õppekaval toimuvad õpingud kahel esimesel õppeaastal päevaõppes, kolmandal ja neljandal kursusel õpitakse sessioonõppevormis. Majandusarvestuse õppekaval poolteist aastat päevaõppes ning seejärel poolteist aastat sessioonõppes.

Kas Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudi õppetöö toimub Mõdrikul või toimub osa õppetööst Tallinnas?

2023/2024. õa-l kavandatav õppetöö toimub Mõdrikul.

Olen varasemalt juba õppinud, kas õpingud on mulle tasuta või tasulised?

Tasuta õppimine võib olla piiratud teist korda samal kõrgharidustasemel õppides ja/või samal õppekaval õppides. 

Teist korda samal kõrgharidustasemel tasuta õppimise piirang kehtib neile, kes on samal kõrgharidusastmel õppinud ilma õppetasu maksmata ning õpingud lõpetanud õppekava täitmisega või õppinud rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest. Piirang kehtib alates immatrikuleerimisest õppekava kolmekordse (integreeritud õppes kahekordse) nominaalkestuse jooksul.

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe on erinevad kõrgharidustasemed ja nii võivad rakenduskõrghariduse õppekaval tasuta õppinud ja lõpetanud üliõpilased asuda õppima bakalaureuseõppes tasuta õppekohale ning vastupidi. Samadeks kõrgharidustaseme õpeteks loetakse aga magistriõpet ja integreeritud õpet (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpet). Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel.

Teist korda samal õppekaval õppimine

Tasuta õppima asumise piirang kehtib neile, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale. Siin ei eristata tasulisi ja tasuta õppivaid üliõpilasi – piirang kehtib kõigile võrdselt. Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel. 

Kas Töötukassa toetust saab taotleda õpingutel Tallinna Tehnikakõrgkoolis?

Tallinna Tehnikakõrgkooli 14 õppekaval õpinguid alustavad üliõpilased saavad taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Kogu info on leitav Töötukassa kodulehelt.

Loe lisaks toetuste kohta www.töötajaõpi.ee

Mida teha, kui avaldusele ei tule lõpetatud koolide, lõputunnistuse andmeid jms?

On kolm teed: laadida oma avaldusele vajalikud dokumendid, saata digiallkirjaga lõpudokument ja hinneteleht avaldusel kirjas olevale vastuvõtutöötajale või tulla kooli vastuvõttu ja kaasa võtta lõpetatud kooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal). Vastuvõtt on avatud nii Tallinnas, Pärnu mnt 62 kui ka TTK Teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul vastuvõtuperioodil tööpäevadel kell 10.00–14.00.

Soovin kandideerida kutsekeskhariduse alusel. Kas ma saan esitada avalduse SAIS-is?

Avaldus tuleb esitada SAIS-is ja kui süsteem sinu haridusandmeid ei leia, laadida avaldusele vajalike dokumentide failid.

Mida teha, kui avaldust täites tekivad küsimused?

Võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga, tema aitab ja annab nõu, vastuvõtutöötaja kontaktid on sinu avaldusel.

Kontaktid: +372 5683 0069, vastuvott@tktk.ee, tööpäevadel kell 10.00–14.00.

Kui kandidaat on kinnitanud ühte kooli oma sisseastumissoovi – vajutades linki “Jah, soovin sisse astuda”, kas ta siis enam teistesse, kuhu ta võiks oma tulemuste poolest samuti vastuvõetud saada, ei saa sisse astuda või saab kõigisse nõusoleku anda ja siis kunagi hiljem otsustada, kuhu ta tegelikult läheb?

Igal koolil on vastuvõetavate tudengite väljakuulutamise ja õppetööle registreerimise ajad erinevad. Kandidaat peab arvestama koolide registreerimisperioodide lõppkuupäevi. Registreerimistähtaja möödalaskmine tähendab õppekohast loobumist. Korraga saab kinnitada ühe õppekoha, uut valikut ei saa kinnitada enne, kui varasem on tühistatud.