Õppimine ja praktika välismaal - Tallinna Tehnikakõrgkool

Õppimine ja praktika välismaal

Õppimine ja praktika välismaal


Erasmus+ programmis on üliõpilastel võimalik õppida ja/või osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Norra, Island, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia).

Välisõpingutele saab suunduda Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmus+ partnerkõrgkoolidesse. Välispraktikaks sobivad välisettevõtted või organisatsioonid (sh kõrgkoolid), mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase praktikale seatud nõuetega.

Erasmus+ üleilmses õpirändes on võimalik õppida väljaspool eespool mainitud riike vastavalt sõlmitud partnerluslepingutele.

Kõrgkooli lõpetajatele pakub programm võimalust 12 kuu jooksul pärast lõpetamist läbida äsjalõpetanu praktika välismaal.

Programmis osalemise tingimused

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda kõik Tallinna Tehnikakõrgkooli päeva- ja kaugõppe üliõpilased (v.a eksternid ja külalisüliõpilased). 

Avaldust esitades pea silmas järgmist:

  • Arvesta, et välisõppe periood mahuks sinu Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaja sisse. Väliskõrgkoolide semestrid ei lange TTK semestriaegadega valdavalt kokku.
  • Välisõpingutele suundumiseks peab olema läbitud esimene õppeaasta (avalduse saad esitada varem).
  • Omad piisavat võõrkeeleoskust (inglise keel või riigi kohalik keel). Üldjuhul nõuavad väliskõrgkoolid keeleoskust B1- või B2-tasemel. Keeletaseme kontrolliks läbivad kõik programmis osalejad enne välisõppe algust OLSi keeletesti.
  • Erasmuse välisõpinguid ja -praktikat tunnustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli õpingute osana. Enne õppe- või praktikaperioodi algust välismaal tuleb koostada Erasmuse õppe- või praktikaleping ning see oma õppekava juhiga kooskõlastada. Selle lepingu alusel toimub hiljem välisõpingute või -praktika tulemuste ülekandmine.

Õpirände kestus

Erasmuse välisõpingute või -praktika kestus on 2–12 kuud. Erasmuse toetust saab kasutada mitu korda, näiteks kombineerides õpinguid ja praktikat, kui kogukestus ei ületa 12 kuud.

Viimasel semestril õpirändesse suunduda soovijad peavad arvestama, et välismaal viibimise aeg peab võimaldama läbida õppetöö ja lõputöö kaitsmine Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Kandideerimine ja tähtajad

Kandideerimine Erasmuse välisõpingutele suundumiseks toimub kaks korda aastas.
Tähtaeg kandideerimaks välisõpingutele järgmisel õppeaastal on 25. märts.
Kevadsemestri välisõpingute lisatähtaeg taotluste esitamiseks on 25. september.

Välispraktikale suundumise avaldusi saab esitada kogu õppeaasta jooksul hiljemalt kolm (3) nädalat enne välispraktika eeldatavat algust (hiljemalt iga õppeaasta 15. juuniks).

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisperioodil elektrooniline avaldus õpirände kandideerimissüsteemis SoleMove.
NB! Vali esimene avalduse liik: Application form for outgoing student mobility
*Oled valinud õige vormi, kui vorm on eestikeelne.

Õpingute toetused ja maksumus

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda Erasmuse elamistoetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmuse stipendium ei pruugi katta kõiki välismaal õppimisega või praktiseerimisega seonduvaid kulusid. Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele, elamisloale ning sõidupiletitele. Elukallidus, sõidukulu jt sarnased kulud võivad riigiti oluliselt erineda, seetõttu tuleb kuluarvestus teha iga kord eraldi.

Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmuse üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest. Vastuvõtval organisatsioonil on õigus kohalike üliõpilastega võrdsetel alustel küsida väikest tasu näiteks kindlustuse ja üliõpilasliitudega seotud kulude ning õpimaterjalide või -seadmete kasutamisega seonduvate kulutuste eest.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka stipendiumita. 

Olulised dokumendid ja lisainfo Erasmus+ programmi kohta

Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmuse kood on EE TALLINN06.

Välismaale õppima ja praktikale suunduvatel üliõpilastel on kohustus tutvuda järgmiste dokumentidega:

Erasmus+ tudengiharta – õigused ja kohustused

Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmus+ programmi õpirännete haldamise kord

Vajalikku lisainfot leiab:

ISCED valdkonnakoodid

Erasmuspluss agentuur

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht

Reisi targalt

Tutvu õpirännet planeerides eelnevalt kindlasti välisriiki sisenemise tingimuste ja muu reisimisega seotud infoga välisministeeriumi Reisi Targalt portaalis.

Enne välismaale suundumist on rangelt soovituslik sõlmida õpirände perioodi kattev reisi- ja tervisekindlustuse leping.

Praktikale suundudes on kohustuslik omada lisaks tervisekindlustusele ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust.

Üldinfo:

Erasmuse koordinaator: Liisa Konsap erasmus@tktk.ee

Kontaktisikud instituutides:

Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla@tktk.ee

Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep@tktk.ee

Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann@tktk.ee; Rene Maas rene.maas@tktk.ee

Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik@tktk.ee

Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints@tktk.ee

Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu@tktk.ee