Õppimine ja praktika välismaal - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Õppimine ja praktika välismaal

Õppimine ja praktika välismaal


Erasmus+ programmis on üliõpilastel võimalik õppida ja/või osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Norra, Island, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia).

Erasmuse õpirändes saab osaleda nii pikaajaliselt (kestus vähemalt 2 kuud füüsiliselt välisriigis) kui lühiajaliselt (kestus 5-30 päeva füüsiliselt välisriigis + kohustuslik virtuaalne osa). Periood peab olema mõlemal juhul järjestikkune. Mõlemad võimaldavad nii välisõpinguid kui välispraktikat.

Välisõpingutele saab suunduda Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmus+ partnerkõrgkoolidesse. Välispraktikaks sobivad välisettevõtted või organisatsioonid (sh kõrgkoolid), mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase praktikale seatud nõuetega.

Erasmus+ üleilmses õpirändes on võimalik õppida väljaspool eespool mainitud riike vastavalt sõlmitud partnerluslepingutele.

Kõrgkooli lõpetajatele pakub programm võimalust 12 kuu jooksul pärast lõpetamist läbida äsjalõpetanu praktika välismaal.

Programmis osalemise tingimused

Erasmus+ õpirändes saavad osaleda kõik Tallinna Tehnikakõrgkooli päeva- ja kaugõppe üliõpilased (v.a eksternid ja külalisüliõpilased). 

Avaldust esitades pea silmas järgmist:

  • Arvesta, et välisõppe periood mahuks sinu Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaja sisse. Väliskõrgkoolide semestrid ei lange TTK semestriaegadega valdavalt kokku.
  • Välisõpingutele suundumiseks peab olema läbitud esimene õppeaasta (avalduse saad esitada varem).
  • Omad piisavat võõrkeeleoskust (inglise keel või riigi kohalik keel). Üldjuhul nõuavad väliskõrgkoolid keeleoskust inglise keele puhul B2 tasemel ning teiste keelte puhul A2 või B1 tasemel. Täpsema info leiad huvipakkuva partnerkõrgkooli kodulehelt. Keeletaseme kontrolliks läbivad kõik programmis osalejad enne välisõppe algust OLSi keeletesti.
  • Erasmuse välisõpinguid ja -praktikat tunnustatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli õpingute osana. Enne õppe- või praktikaperioodi algust välismaal tuleb koostada Erasmuse õppe- või praktikaleping ning see oma õppekava juhiga kooskõlastada. Selle lepingu alusel toimub hiljem välisõpingute või -praktika tulemuste ülekandmine.

Õpirände kestus

Erasmuse toetust saab kasutada mitu korda, näiteks kombineerides õpinguid ja praktikat, kui kogukestus ei ületa ühes õppeastmes 12 kuud.

Erasmuse pikaajaliste välisõpingute või välispraktika kestus on 2–12 kuud, mille jooksul viibitakse füüsiliselt välisriigis.

Viimasel semestril pikaajalisse õpirändesse suunduda soovijad peavad arvestama, et välismaal viibimise aeg peab võimaldama läbida õppetöö ja lõputöö kaitsmine Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Lühiajaline õpiränne saab toimuda vaid põimitud vormis. See tähendab, et see koosneb füüsilisest õpirändest välisriiki kestusega 5-30 järjestikkust päeva, millele lisandub enne ja/või pärast kohustuslik virtuaalne osa ilma kestusnõudeta.

Kandideerimine ja tähtajad

Kandideerimine Erasmuse pikaajalistele välisõpingutele suundumiseks toimub kaks korda aastas.
Tähtaeg kandideerimaks välisõpingutele järgmisel õppeaastal on 25. märts.
*Avaldusi saab esitada õpinguteks kas järgmise õppeaasta sügis- või kevadsemestril või kogu õppeaastal.
Kevadsemestri välisõpingute lisatähtaeg taotluste esitamiseks on 25. september.

Välispraktikale suundumise avaldusi saab esitada kogu õppeaasta jooksul hiljemalt kolm (3) nädalat enne välispraktika eeldatavat algust (hiljemalt iga õppeaasta 15. juuniks).

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisperioodil elektrooniline avaldus õpirände kandideerimissüsteemis SoleMove.
NB! Pikaajaliselt välisriiki suundumisel vali esimene avalduse liik: Application form for outgoing student mobility
*Oled valinud õige vormi, kui vorm on eestikeelne.

Lühiajalise õpirände võimaluste ja kandideerimistähtaegade kohta avaldatakse info jooksvalt.

Õpingute toetused ja maksumus

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda Erasmuse elamistoetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmuse stipendium ei pruugi katta kõiki välismaal õppimisega või praktiseerimisega seonduvaid kulusid. Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele, elamisloale ning sõidupiletitele. Elukallidus, sõidukulu jt sarnased kulud võivad riigiti oluliselt erineda, seetõttu tuleb kuluarvestus teha iga kord eraldi.

Vastuvõttev kõrgkool ei tohi nõuda Erasmuse üliõpilaselt õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest. Vastuvõtval organisatsioonil on õigus kohalike üliõpilastega võrdsetel alustel küsida väikest tasu näiteks kindlustuse ja üliõpilasliitudega seotud kulude ning õpimaterjalide või -seadmete kasutamisega seonduvate kulutuste eest.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka stipendiumita.

Lühiajalise õpirände toetuste kohta leiad infot siit.

Olulised dokumendid ja lisainfo Erasmus+ programmi kohta

Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmuse kood on EE TALLINN06.

Välismaale õppima ja praktikale suunduvatel üliõpilastel on kohustus tutvuda järgmiste dokumentidega:

Erasmus+ tudengiharta – õigused ja kohustused

Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmus+ programmi õpirännete haldamise kord

Vajalikku lisainfot leiab:

ISCED valdkonnakoodid

Erasmuspluss agentuur

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht

Reisi targalt

Tutvu õpirännet planeerides eelnevalt kindlasti välisriiki sisenemise tingimuste ja muu reisimisega seotud infoga välisministeeriumi Reisi Targalt portaalis.

Enne välismaale suundumist on rangelt soovituslik sõlmida õpirände perioodi kattev reisi- ja tervisekindlustuse leping. Euroopa Liidus või Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis toimuva õpirände puhul tuleb Tervisekassast taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Praktikale suundudes on kohustuslik omada lisaks tervisekindlustusele ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust.

Üldinfo:

Erasmuse koordinaator: Liisa Konsap erasmus@tktk.ee

Kontaktisikud instituutides:

Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla@tktk.ee

Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep@tktk.ee

Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann@tktk.ee; Rene Maas rene.maas@tktk.ee

Teenusmajanduse instituut: Jaana Siik jaana.siik@tktk.ee

Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints@tktk.ee

Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu@tktk.ee

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?