Finantsinfo - Tallinna Tehnikakõrgkool

Finantsinfo

Õppekulude hüvitamine

Üliõpilaselt ei nõuta õppekulude hüvitamist, kui ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud õppekava nii, et tal ei ole õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses (v.a. keskmise või raske puudega üliõpilane või alla 7-aastase lapse vanem/hooldaja).

TTK-l on õigus nõuda õppekulude hüvitamist:

 1. üliõpilaselt, kes õpib täiskoormusega, kuid kellel on algavaks semestriks kogunenud õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses;
 2. üliõpilaselt, kes õpib osakoormusega;
 3. üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud;
 4. üliõpilaselt, kes on varem rakenduskõrgharidusastmel riigieelarvelisel õppekohal õppinud vähemalt poole nominaalaja ulatuses.

Õppetasu maksetähtaeg fikseeritakse arvel.

Stipendiumid ja toetused

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid TTK üliõpilasi. 

Sihtrühm: kõikide õppekavade üliõpilased

Suurus: 100 eurot kuus 

Taotlemise perioodid: 

 • 10. september  25. september (stipendiumi saamiseks septembrist jaanuarini) 
 • 10. veebruar  25. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruarist juunini)

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilane õpib täiskoormusega; 
 • üliõpilane täidab õppekava 100% (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestri kohta);
 • üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilase õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. 

Taotlus esitatakse Tahvlis.

Tulemusstipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste ja stipendiumide komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel (eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne) hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks fondi vahendite piires.

Reguleerivad dokumendid:

Tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ja maksmise kord (jõustunud 30.09.2020)

Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumide kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 5696 3790

Erialastipendium

Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. 

Sihtrühm: hoonete ehituse õppekava üliõpilased (enne 2020/2021. õa immatrikuleeritud üliõpilased)

Suurus: 160 eurot kuus

Taotlemise perioodid: 

 • 10. september  25. september (stipendiumi saamiseks septembrist jaanuarini) 
 • 10. veebruar  25. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruarist juunini)

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilane õpib täiskoormusega; 
 • üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilase õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Taotlus esitatakse Tahvlis.

Erialastipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste ja stipendiumide komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel (eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne ja õppekava täitmise maht) hiljemalt 25. oktoobriks ja 25. märtsiks fondi vahendite piires.

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

Reguleerivad dokumendid:

Tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ja maksmise kord (jõustunud 30.09.2020)

Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumide kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 5696 3790

Aasta tegusa üliõpilase stipendium

Aasta tegusa üliõpilase stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada nende TTK üliõpilaste edaspidiste eesmärkide saavutamist ja arengut, kes on silma paistnud väga heade saavutustega TTK jaoks olulistes valdkondades.

Stipendiumi kategooriad:

 • tulemuslik osalemine teadus-, arendus-, innovatsioonitegevuses või ettevõtluses;
 • tulemuslik osalemine ja TTK esindamine rahvusvahelistes projektides, konkurssidel, võistlustel;
 • tulemuslik osalemine ja TTK esindamine Eesti-sisestes projektides, konkurssidel, võistlustel;
 • üliõpilasesinduse esimehe poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
 • instituudi direktori poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
 • spordikeskuse administraatori poolt esile tõstetud spordivõistlusel auhinnalise koha saavutanud ja TTKd esindanud üliõpilane.

Suurus: määratakse igal õppeaastal TTK rektori käskkirjaga 

Taotluste esitamise tähtajad: 1. juuni ja 10. detsember

Taotlus esitatakse rektori nimele e-posti aadressil tktk@tktk.ee

Stipendium eraldatakse konkursi korras. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut

Erivajadusega üliõpilase stipendium

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilase kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest (60-510 eurot).

Taotluste esitamise tähtajad: sügissemestril 20. september ja kevadsemestril 21. veebruar.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda haridusportaali www.edu.ee  vahendusel.

Vt Täiendav teave 

Asenduskodulaste stipendium

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Suurus: 160 eurot kuus.

Taotluse esitamise tähtaeg: 25. oktoober.

Asenduskodulaste kõrgharidussstipendiumi saab taotleda haridusportaali www.edu.ee vahendusel.

Stipendiumi on võimalik taotleda kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

Akadeemilisel puhkusel viibiva ja õppekava täitvale õppijale makstakse erivajadusega üliõpilaste stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide (EAP) hulgale. Arvestuslikult loetakse ühe semestri õppe mahuks 30 EAP. Näiteks kui õppija täidab 30 EAPst 15 EAP, siis on ühe kuu stipendiumi suuruseks 50 protsenti (15/30=50%) stipendiumi määrast. Ümardamine täisarvuks toimub alati ülespoole. 

Vajaduspõhine õppetoetus

Vähekindlustatud peredest pärit üliõpilased saavad taotleda vajaduspõhist õppetoetust. 

Õppetoetuse suurus sõltub üliõpilase ja tema perekonnaliikmete kuusissetulekust pereliikme kohta:

Üliõpilase keskmine kuusissetulek pereliikme kohtaÕppetoetuse suurus
kuni 157,75 eurot220 eurot kuus
157,75 – 315,51 eurot135 eurot kuus
315,51 – 631 eurot75 eurot kuus

Taotlemise perioodid: 

sügissemestril alates 1. septembrist ja kevadsemestril alates 1. veebruarist, taotlusi saab esitada kogu semestri vältel.

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilase perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 631 eurot;
 • üliõpilane õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 75% ulatuses, sealjuures arvestatakse õppekava täitmise mahtu semestrite lõikes kumulatiivselt;
 • üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda haridusportaali www.edu.ee vahendusel.

Taotluste menetlusaeg on kuni 15 tööpäeva.

Vt Täiendav teave

Vajaduspõhine eritoetus

Sihtrühm: üliõpilased, kes ei saanud vajaduspõhist õppetoetust, kuna üliõpilase ja tema perekonnaliikmete varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. 

Suurus: 135 eurot kuus.

Taotlemise perioodid: 

 • 15. september  30. september (stipendiumi saamiseks septembrist jaanuarini);
 • 15. veebruar  28. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruarist juunini). 

Rahaliste vahendite olemasolu korral avatakse taotlemine täiendavalt iga kuu 11. kuupäevast viieks päevaks.

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilane õpib täiskoormusega; 
 • tema vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on asjaomasel semestril jäetud rahuldamata põhjusel, et üliõpilase ja tema perekonnaliikme keskmise sissetuleku ülemmäär on ületatud;
 • tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige, kui nimetatud sissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80-100%.

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist:

 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – taotluse esitamise kuu kuupäevaga);
 • perekonnaliikmete koosseis koos palgaandmetega (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – “Taotlus”. Leitav samast kohast, kust negatiivne otsus, taotluse esitamise kuu kuupäevaga);
 • vajaduspõhise eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu sissetulekute tõendid (väljatrükk e-maksuametist – www.emta.ee – Registrid ja päringud – Minu päringud – Tõendite koostamine – Uus tõend – Maksuandmete tõend (jäta kõik 7 „linnukest“ kastidesse alles – koosta tõend – lae alla PDF). Iga täisealine pereliige võtab tõendi enda kohta ise ja edastab taotlejale üles laadimiseks. Pereliikmete koosseis on kirjas „Taotluse“ punktis 4.

Taotlus esitatakse Tahvlis. 

Vajaduspõhise eritoetuse saajad määrab TTK õppetoetuste ja stipendiumide komisjon taotlejate pingerea alusel (perekonnaliikmete sissetuleku suurus) hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks. Väljaspool üldist taotlemisperioodi määrab komisjon eritoetuse 10 päeva jooksul alates kõrgkoolile sooviavalduse esitamisele järgnevast päevast. 

Vt Täiendav teave

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumide kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 5696 3790

Töötukassa toetus

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Sihtrühm: Autotehnika, Elektritehnika, Hoonete ehitus, Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine, Kinnisvara korrashoid, Masinaehitus, Moetööstus, Rakendusarhitektuur, Robotitehnika, Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine, Teedeehitus, Tootmine ja tootmiskorraldus, Transport ja logistika, Transpordi- ja liikluskorraldus õppekavade üliõpilased.

Avaldus esitatakse e-töötukassas.

Vt Täiendav teave

Õppelaen

Vt Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

Õppelaen on üliõpilasele antav riigi tagatud laen haridusega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu on õigus saada täiskoormusega õppivatel üliõpilastel nominaalse õppeaja jooksul.

KKK

Kas iga semester on kohustuslik läbida 30 EAP, et taotleda tulemusstipendiumi?

Tulemusstipendiumi taotlemisel vaadatakse õppemahu täitmist kumulatiivselt. 

Kui üliõpilane saab esimesel semestril 24 EAP, siis ei saa ta kevadsemestril stipendiumi taotleda (õppekava täitmise protsent on 24/30=80%). 

Kui see sama esmakursuslane saab kevadsemestril 36 EAP, tuleb õppemahu täitmise protsent kahe semestri peale 100% (arvutuskäik: ainepunkte kahe semestri peale kokku on 24+36=60 EAP, nominaalne õppemaht on 2*30=60 EAP, õppemahu täitmise protsent on 60/60=100%). Sellisel juhul saab õppija järgmisel sügissemestril stipendiumi taotleda.

Kas tulemus- ja erialastipendiumi taotlemisel lisadokumentide lisamine on kohustuslik?

Tulemus- ja erialastipendiumi taotlemisel faili lisamine ei ole vajalik.

Kas võin taotleda tulemusstipendiumi, kui minu eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne on vähem kui 4.0?

Tulemusstipendiumi saavad taotleda ainult need üliõpilased, kelle eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4.0.

Kuidas koostatakse paremusjärjestus tulemusstipendiumi määramisel?

Tulemusstipendiumi määramisel koostatakse paremusjärjestus eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmise hinde alusel iga instituudi taotlejate kohta eraldi.

Kas kaalutud keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ka negatiivsed sooritused?

Tulemus- ja erialastipendiumi korral KKH arvutamisel negatiivseid sooritusi ei arvestata.

Mis vahe on keskmisel hindel ja kaalutud keskmisel hindel?

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel võetakse arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid. Suurema mahuga aine hindel on suurem kaal. 

Näide:

Ott ja Kertu läbivad õppeaine “Rakendusfüüsika”, mis annab 6 EAP. Ott saab eksamil 5 ja Kertu saab 3. Mõlemad osalevad ka ainel “Keskkonnaeetika”, mis annab 3 EAP. Ott saab eksamil 3 ja Kertu saab 5.

Keskmine hinne oleks mõlemal 4,0: (5+3)/2 = 4.

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel võetakse arvesse ainepunktide arv: (hinne * ainepunktid) / ainepunktide koguarv.

Ott: (5*6+3*3)/9 = 4,33

Kertu (3*6+5*3)/9 =  3,67

Kes saab taotleda erialastipendiumi?

Õppekavade loetelu, millel erialastipendiumi makstakse, kinnitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad erialastipendiumi taotleda ainult hoonete ehituse eriala enne 2020/2021. õa immatrikuleeritud üliõpilased.  

Kui suures mahus peab õppekava vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks olema täidetud?

Vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel peab õppekava mahu täitmise protsent olema vähemalt 75% (100% on 30 EAP semestri kohta).

Mida teha, kui edu.ee portaalis on kuvatud vale õppekava täitmise protsent?

Sellisel juhul tuleb pöörduda kvaliteedi- ja analüüsiosakonda e-posti aadressil ope@tktk.ee.

Mis dokumendid on vaja lisada vajaduspõhise eritoetuse taotlusele?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist:

 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee);
 • perekonnaliikmete koosseis koos palgaandmetega (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – “Taotlus”);
 • vajaduspõhise eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu sissetulekute tõendid (väljatrükk e-maksuametist www.emta.ee).
Olen taotlenud vajaduspõhist toetust, aga sain jaatava vastuse, mille summaks on 75€ mitte 135€. Kas sellisel juhul saab taotleda kooli poolt toetust juurde, kui oli jaatav vastus?

Vajaduspõhist eritoetust on võimalus taotleda ainult nendel üliõpilastel, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest (www.edu.ee) ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri.

Kas stipendiume ja toetusi võib koos saada?

Jah, stipendiumi ja toetust võib koos saada. Näiteks võib õppija saada vajaduspõhist eritoetust, tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi koos. Ei ole võimalik ühtaegu saada vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Mis on õppekava nominaalkestus?

Õppekava nominaalkestus on õppekava läbimiseks kehtestatud aeg. Akadeemilise puhkuse ajaks nominaalkestuse arvestamine peatub.

Ma olen sessioonõppe tudeng, kas võin tulemusstipendiumi taotleda?

Tulemus- ja erialastipendiumi võivad taotleda ka sessioonõppe tudengid.