Mikrokraadid - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Mikrokraadid

Mikrokraadid

Mikrokraad on tasemeõppe ainetest eraldi loodud enesetäiendusprogramm. Mikrokraadiprogrammidel osalejad õpivad koos tasemeõppe üliõpilastega. Reeglina kestab õppetöö 1-4 semestrit. 

Õpe on tasuline ja selle hind kujuneb õppekava ainepunktide summaarsest maksumusest Tallinna Tehnikakõrgkooli hinnakirja alusel. Tasutakse semestripõhiselt ja tasu arvutatakse vastavalt semestris valitud õppeainete ainepunktide mahule.

Kuidas kandideerida?

 • Õppija valib endale sobiva mikrokraadi ja registreerib ennast õppele.
 • Õppijaga sõlmitakse leping.
 • Õppija saab endale TTK kasutajakonto ning õppija e-posti.
 • Õppija kuulab loenguid ning osaleb aktiivselt õppetegevuses.
 • Kui õppija läbib edukalt programmi, siis väljastatakse talle tunnistus.

Registreerimine 2024/25. õppeaasta sügissemestril algavatele mikrokraadiprogrammidele avatakse hiljemalt 3. juunil 2024.

2023/2024. õppeaastal alanud mikrokraadiprogrammid:

Humanitaar- ja majandusainete keskus

 • Andmepõhine ettevõtlus insenerile (12 EAP), 372€

Mikrokraad annab inseneeria valdkonnas töötavale tippspetsialistile, esmatasandi või keskastme juhile ülevaate ettevõttest kui tervikust, samuti baasteadmised ja oskused ettevõtte andmete korrastamiseks ning pädevuse nende põhjal vajalike juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppe üliõpilastega koos kontaktõppes. NB! Auditoorse ja iseseisva töö maht sõltub sellest, kas üliõpilane valib õppeainete läbimiseks päeva- või sessioonõppe vormi. Sessioonõppe puhul on auditoorse töö maht väiksem ja iseseisva töö maht suurem.

Tutvu programmiga Juhanis


 • Meeskondade juhtimine (12EAP), 372€

Mikrokraadi eesmärk on anda õppijale ülevaade juhi erinevatest rollidest, sh juhtimise funktsioonidest organisatsioonis ning teadmised ja oskused meeskondade loomiseks, motiveerimiseks ja juhtimiseks. Õppetöö toimub koos päevaõppe või sessioonõppe üliõpilastega kontaktõppes. Vajadusel rakendatakse distantsõpet, kasutades sobivaid veebikeskkondi, mis toetavad õppetöös rakendatavaid aktiivõppemeetodeid (Zoom, MS Teams, Meet, Moodle BBB). Veebipõhisel õppel on õppijatel tagatud igakülgne õppejõu poolne tugi e-õppe keskkonnas.

Tutvu programmiga Juhanis


Reaalainete keskus

 • Veebirakenduste arendamise alused (15EAP), 465€

Veebirakenduse arendamise aluste mikrokraadi õppija kujundab ja arendab kaasaegseid veebirakendusi, mis moodustavad aluse rakendustele ja veebisaitidele, mida inimesed ja ettevõtted iga päev kasutavad. Õppetöö toimub veebipõhiselt.

Tutvu programmiga Juhanis


Teenusmajanduse instituut

 • Digilahendused personalitöös (21EAP), 651€

Mikrokraad annab võimaluse omandada personalijuhtimise alased teadmised ja oskused digilahendusi kasutades. Osaleja mõistab juhtimise ning personalijuhtimise alaseid põhimõisteid ja seoseid ning rakendab neid, analüüsib tööd ja töö korraldamist ning töötaja kui kliendi ja kasutaja teekonda, teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja töötajakogemuse parendamiseks, kasutades digitaalseid tööriistu, rakendab personali värbamise ja valiku meetodeid digilahendusi kasutades, demonstreerib personali koolituse ja arendamisega seonduvaid tegevusi sh digilahendustega. 

Tutvu programmiga Juhanis


 • Finantsaruandlus ja -juhtimine ettevõttes (24EAP), 744€

Mikrokraad annab võimaluse omandada finantsaruandluse, kulu- ja juhtimisarvestuse ning finantsanalüüsi ja -juhtimise alased põhiteadmised ja -oskused. Mikrokraadil osaleja oskab kirjeldada majandusaasta aruande koostist ja koostamise käiku ning analüüsib selle vastavust kehtivatele nõuetele ja juhendmaterjalidele; oskab kirjeldab kulude liigitamise aluseid, selgitab ja analüüsib kulude, tulude ja kasumi vahelisi seoseid; rakendab iseseisvalt kulu- ja juhtimisarvestuse põhimõtteid erialaste situatsioonide lahendamisel; analüüsib ettevõtete põhilisi finantsaruandeid ja ettevõtte finantstegevuse erinevaid valdkondi (maksevõimet, efektiivsust, sh tootlikkust, tasuvust), kasutades sobivat infobaasi, analüüsivõtteid, meetodeid ja valemeid, põhjendab tehtud valikut; analüüsib ja hindab ettevõtte rahaliste vahendite juhtimist lähtuvalt finantseesmärkidest ning sõnastab analüüsist tulenevad juhtimisotsused.

Tutvu programmiga Juhanis


 • Sissevaade tänasesse sotsiaaltöösse (15EAP), 465€

Mikrokraad annab osalejatele ülevaate tänase sotsiaaltöö alustest ja seadusandlikust raamistikust. Mikrokraad sobib neile, kes on sotsiaaltöö hariduse omandanud enam kui kümme aastat tagasi, aga ka valdkonna huvilistele, kes tahaksid enne õpingute alustamist sotsiaaltööst rohkem teada saada. Lähiõpe toimub õppe läbiviimiseks sobivates ruumides TTK Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppetöös kasutatakse ka VR lahendust 3SpinDream. Distantsõpe toimub vajadusel selleks sobivates veebikeskkondades (Zoom või Google Meet). Õppijatel on võimalus kasutada Heaolutehnoloogiate labori teenuseid oma tervise toetamiseks.

Tutvu programmiga Juhanis


 • Teabehalduse alused (18EAP), 558€

Teabehalduse aluste mikrokraadi õppijal on võimalus omandada infojuhtimise, teabehalduse aluste ja äriprotsesside teabeanalüüsi alased põhiteadmised ja -oskused, mis loovad aluse ettevõtete teabehalduse korraldamiseks. Õppetöö toimub koos teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekava sessioonõppe üliõpilastega kontaktõppes kaasaegse sisustusega auditooriumites. Vajadusel rakendatakse distantsõpet, kasutades sobivaid veebikeskkondi, mis toetavad õppetöös rakendatavaid aktiivõppemeetodeid (Zoom, MS Teams, Meet, Moodle BBB).

Tutvu programmiga Juhanis


 • Vaimse tervise toetamine ja konfliktijuhtimine muutuvas psühhosotsiaalses keskkonnas (9EAP), 279€

Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele ülevaade vaimse tervisega seonduvatest olulistest põhimõtetest, ennetusest ja taastumise võimalustest ning psühhiaatrilise abi korraldusest. Anda teadmised ja oskused toimetulekuks konfliktisituatsioonides ning tööks traumakogemusega klientidega. Lähiõpe toimub õppe läbiviimiseks sobivates ruumides TTK Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppetöös kasutatakse ka VR lahendust 3SpinDream. Distantsõpe toimub vajadusel selleks sobivates veebikeskkondades (Zoom või Google Meet). Õppijatel on võimalus kasutada Heaolutehnoloogiate labori teenuseid oma tervise toetamiseks.

Tutvu programmiga Juhanis


Tehnikainstituut

 • Robotkeevituse alused (9EAP), 279€

Mikrokraadi eesmärk on tehnoloogilistes protsessides kasutatavate materjalide omaduste tundmaõppimine, keevitustehnoloogiate ja keevitusvõtete praktiline kasutamine ja tööstusroboti programmeerimine ja rakendamine keevitustehnoloogias. Teoreetiline ja praktiline õpe toimub TTK auditooriumis ja vastavates laborites lähiõppe vormis. Lähiõpe toimub õppe läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja laboriseadmetega.

Tutvu programmiga Juhanis


 • Tööstusautomaatika alused (18EAP), 558€

Mikrokraad annab võimaluse omandada alusteadmised automaatikasüsteemide liigitusest, projekteerimisest ja hooldamisest ning omandada oskused ja teadmised tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisest ning selleks kasutatavatest tehnilistest vahenditest. Õppetöö viiakse läbi TTK laborites ja auditooriumites.

Tutvu programmiga Juhanis


 • Tööstusrobootika alustajale, (12EAP), 372€

Mikrokraad annab ülevaate programmeerimise põhiolemusest ja terminoloogiast ning oskuse luua lihtsamaid rakendusi; ülevaate robootika alustest, eetikast ja kasutusvaldkondadest; teadmisi mehaanikast, elektroonikast ja programmeerimisest; oskusi luua lihtsamaid programme tööstusrobotile.

Tutvu programmiga Juhanis

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?