Prindi

Eriolukorra info

Siia lisame jooksvalt täiendavat infot ning vastused korduvatele küsimustele.

Soovitame jälgida jooksvalt Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi infot.

12.05.2020
Soovitused õppetöö korraldamiseks siseruumides alates 15. maist

Olukord võib kiiresti muutuda. Jälgige pidevalt nii riiklikke infokanaleid kui ka kõrgkooli kodulehte. Tallinna Tehnikakõrgkool ootab kõikidelt oma töötajatelt ning üliõpilastelt erakorralises olukorras vastutustundlikku käitumist ja kõikide üleriigiliste juhiste järgimist.

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust. Käesolevaga edastame soovitused:

Samuti info:

Üldised soovitused riigiasutustele viiruse levimise tõkestamiseks:

Soovitused asendavad üldiseid suuniseid riigiasutuste toimepidevuse tagamiseks viiruse levimisel, mis saadeti 17. märtsil 2020. a.

 1. Kõrgkooli toimimine ja avalikud teenused peavad olema tagatud. Avalike teenuste ja funktsioonide koha ja kanalite üle otsustab riigiasutuse juht, andes vastavad kirjalikud korraldused ja informeerides avalikkust.
 2. Ametiruume võivad kasutada vaid haigussümptomiteta (köha, nohu, palavik) inimesed.
 3. Ametiruumides tuleb tagada tavapärased hügieeni- ja desovahendid. Korraldada tuleb tööpindade ja –ruumide regulaarne puhastamine. Koosolekuruume tuleb tuulutada või tagada neis muul viisil õhuvahetus ja puhastada neid ruume päeva jooksul regulaarselt.
 4. Lubada kaugtööle kõik töötajad, kelle tööiseloom seda võimaldab. Korraldada töökohad selliselt, et töötajad oleksid teineteisest vähemalt 2 m kaugusel. Vahetut kontakti teiste isikutega võimalusel välditakse.
 5. Kõik välislähetused ja üritused lükatakse võimalusel edasi või jäetakse ära. Välisministeerium soovitab vältida reisimist, kui see ei ole tungivalt vajalik.
 6. Külalisi vastu ei võeta, v.a vältimatu vajaduse korral, ja ekskursioone vms ei korraldata.
 7. Koosolekuid ja kohtumisi peetakse sidevahendite kaudu. Kui see pole võimalik, siis korraldatakse koosolek või kohtumine ruumis, kus on inimeste vahel võimalik hoida 2m distantsi. Vältida tuleb kätlemist jmt otseseid kontakte. Koosolekul või kohtumisel viibijad peavad järgima head respiratoorset ja kätehügieeni. Koosoleku või kohtumise kestvus peab olema võimalikult lühike.
 8. Koolitused korraldatakse võimalusel interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara, või lükatakse edasi. Kui see pole võimalik, siis järgitakse eelmises punktid kirjeldatud koosolekute korraldamise reegleid.
 9. Sotsiaalsete ürituste korraldamist tuleb vältida.
 10. Kõik eeltoodud soovitused kehtivad kuni uute soovituste andmiseni.

Täiendav info:

1) Terviseameti juhendmaterjalid:

2) Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale:

3) Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info:

4) Välisministeeriumi reisiinfo ja piirangud:

5.05.2020
Pärast 15. maid
soovitame üliõpilastel kasutada õppeaasta lõpuni maksimaalselt distantsõppe võimalusi. Vajadusel saab alates 15. maist korraldada kõigi osapoolte (õppejõud, üliõpilane, kõrgkool) kokkuleppel kontaktõpet, sh seminare, praktikume, eksameid, kuni kümneliikmelistes gruppides. Praktikate, eksamite ja lõputööde kaitsmise korraldamisel tuleb järgida nakkuse leviku tõkestamiseks kõiki tervisekaitse reegleid, soovitusi ja kehtivaid piiranguid. Desinfitseerimisvahendid ja ühekordsed maskid on koolis kohapeal saadaval. Juhul, kui kontaktõppe läbiviimisel ei ole võimalik tagada kehtestatud reeglite järgimist, tuleb leida võimalused nende korraldamiseks distantsilt.
Detailsema info õppetöö korraldamisest pärast 15. maid saavad üliõpilased instituutidest.
Üliõpilasel on õigus (nt pereliikme kuulumine riskirühma) keelduda kontaktõppest. Sel juhul tuleks leida kõigile osapooltele sobiv lahendus, näiteks jätkata õppetööd distantsilt. Sellistel juhtudel palume teavitada õppejõudu ja kokku leppida edasised tegevused.
Õppurid, kes on kontaktõppe ajaks või ajal nakatunud koroonaviirusesse, peavad täitma oma kodanikukohust ja andma sellest koolile teada. Teate edastab koolile ka Terviseamet hetkest, kui info nendeni jõuab.

20.04.2020
Distantsõpe jätkub kuni 15. maini.
Alates 15. maist kuni 24. augustini võib läbi viia osalist kontaktõpet kuni kümneliikmelistes rühmades, kui olukord riigis võimaldab ja selleks on vajadus (laboritööd, konsultatsioonid vm). Täita tuleb kõiki terviseameti nõuded. Täpsemat infot palume uurida oma instituutidest.

9.04.2020
Kõrgkoolide ühispöördumine õpingute lõpetamisest ja vastuvõtust käesoleval aastal
Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. 
Loe pikemalt: https://bit.ly/3e6Ip4B

24.03.2020
Rektor Enno Lend annab ülevaate distantsõppe esimesest nädalast ja kinnitab, et hoolimata eriolukorrast jätkub Tallinna Tehnikakõrgkoolis kvaliteetne õppe- ja uurimistöö ja kõrgkool on valmis pakkuma üliõpilaste ja liikmeskonnale lahendusi ning eriolukorra tõttu õppetöö ei kannata.

Alates eriolukorra kehtestamisest  on igapäevaselt lisandunud uusi haigestumisi koroonaviirusse. Leviku peatamiseks tuleb vähendada kontakte ning õppida ja töötada isoleeritult. Seega distantsõpe jätkub ja tuleb olla valmis ka selleks, et see kestab semestri lõpuni. Seetõttu oleme küsinud üliõpilastelt ja õppejõududelt esimest tagasisidet õppetöö korralduse kohta. On kordaminekuid ja innovaatilisi lähenemisi  ning  on probleeme, mis vajavad lahendamist. Kindlasti jätkub järgmisel kahel nädalal distantsõpe, edaspidised otsused sõltuvad kujunenud olukorrast. Õppetöö läbiviimisel  juhindume järgnevast:

 • Sõltumata Eestis kehtestatud eriolukorrast jätkab TTK õppetööd distantsõppes kuni olukord seda nõuab. TTK õppehooned on liikmeskonnale avatud, kuid  tingimusel, et viirushaiguse COVID-19 tõkestamiseks järgitakse  rangelt Terviseameti soovitusi. Avalikkusele on hooned suletud.
 • Teeme kõik endast oleneva, et eriolukord ei takistaks üliõpilastel õppetöös osaleda ja viimase kursuse üliõpilastel kõrgkooli õpinguid lõpetada.
 • Distantsõppe korraldamisel lähtume kinnitatud õppetöögraafikust. Teisi variante kaalume juhtumipõhiselt ja tulenevalt saadud tagasisidest õppejõududelt ja üliõpilastelt.
 • Eriolukorras kaugtööd rakendades juhib rektoraat tähelepanu igakülgse suhtlemise vajalikkusele liikmeskonnas ja loovale koostoimele TTK põhitegevuste korraldamisel.
 • Haridustehnoloogi ja IT-talituse kaasabil on viimase nädala jooksul rakendatud palju innovaatilisi lahendusi distantsõppe läbiviimiseks. Veebikonverentside tegemiseks soovitame:
  – Google Meet (ligipääs kooli kontoga),
  – MS Teams (ligipääs kooli kontoga),
  – BigBlueButton (Moodle’is – videojuhend kuidas BBB oma kursusele lisada). BBB (saab kasutada eraldiseisvalt Moodlest). Konto ja juhendite saamiseks palume õppejõududel pöörduda villu.maoma@tktk.ee, tel 5391 2544.
  – Google Classroom (ligipääs kooli kontoga), 
  – Zoom (tasuta versioon),
  – Skype.
  Veebikonverentsi tarkvaraga on võimalus suhelda tudengitega, jagada ekraani (nt slaide) ja salvestada toiminguid. Lisavõimalused on järgmised: failide jagamine (MS Teams ja Skype), peale joonistamine/kirjutamine (Zoom, BigBlueButton), valge tahvli kasutamine (Zoom, BigBlueButton, MS Teams).
  Lisaks on pakutud võimalust teha echo360 loengusalvestusi, kas koolimajas või kodus, kasutades echo360 universal capture tarkvara.

20.03.2020

Raamatukogu lugemisala on alates 16.03.2020 suletud.
Võimaldame raamatukogudes kontaktivaba teavikute laenutust alates 23.03.2020.
Laenutustingimused Tallinnas
Laenutustingimused Mõdrikul

Pärnu mnt: telefon 666 4529, raamatukogu@tktk.ee 
Mõdriku: telefon 329 5972, modrikuraamatukogu@tktk.ee

13.03.2020 rektor Enno Lendi korraldus kõrgkooli liikmeskonnale

OLULISED KONTAKTID
Õppekorraldus
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor (5650 4567, lauri.peetrimagi@tktk.ee)
Anne Rooste, õppeosakonna juhataja (5345 8379, anne.rooste@tktk.ee)
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja (513 5857, merle.varendi@tktk.ee)
Reet Niilus, õppekorralduse juhtivspetsialist (5348 7075, reet.niilus@tktk.ee)
John-Louis Rodriquez, haridustehnoloog (551 6965, john.rodriquez@tktk.ee)

Elukestev õpe ja TAL
Anne Kraav, arendusprorektor (523 6064, anne.kraav@tktk.ee)
Kaire Eerik, innovatsiooni- ja koolituskeskuse juhataja (507 0852, kaire.eerik@tktk.ee)
Jaana Siik, kommunikatsioonispetsialist (5557 5307, jaana.siik@tktk.ee)

Finants, IT ja haldus
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor (511 8171, tarmo.sildeberg@tktk.ee)
Tea Luks, finantsosakonna juhataja (5597 7666, tea.luks@tktk.ee)
Argo Ilves, IT-talituse juht (509 2196, argo.ilves@tktk.ee)
Mati Noorväli, haldusspetsialist (5340 9403, mati.noorvali@tktk.ee)

Kommunikatsioon ja üldinfo
Marek Simulman, kommunikatsiooni- ja turundusosak juhataja (502 4843, marek.simulman@tktk.ee)
Jaana Vatsar, rektori abi (5615 2000, tktk@tktk.ee)


 • Jaga: