Prindi

Covid-19 ja käitumisjuhised

Iganädalase Covid ülevaate leiab SIIT

18.11.2020 
Rektor Enno Lendi käskkiri õppetöö ja kõrgkooli tugiteenuste korraldamise kohta Covid 19 nakkusohu vältimiseks

18.11.2020
TTK liikmeskonna käitumisjuhised viirushaiguste leviku tingimustes
Õppetöö korraldamisel lähtub Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) Vabariigi Valitsuse korraldustest koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest.

Eesmärk on tagada kõigi koolis viibijate tervise kaitse ning võimalikult tavapärane õppetöö ja töökorraldus, vältides kõrgkooli täielikku distantsõppele viimist, sealhulgas olla nakkusohu kasvades valmis paindlikeks õppetöö vormideks.

Nakkusohu vältimiseks ja viiruse leviku vähendamiseks on oluline:

 • järgida käte- ja hingamisteede hügieeni;
 • vähendada lähikontaktide hulka;
 • haigustunnustega või lähikontaktsena püsida kodus;
 • kasutada isikukaitsevahendeid (maske, visiire);
 • teavitada kõrgkooli positiivsest koroonatesti tulemusest või lähikontaktist Covid-19 positiivse isikuga.

Isikukaitsevahendite kasutamine kooliruumides on rangelt soovituslik ning nende olemasolu TTK töötajatele tagab kõrgkool. Õppuritel tuleb kaitsemask kooli tulles endal kaasa võtta ning olla valmis maski kandma, kui auditooriumis/laboris ei ole võimalik inimesi hajutada. Kõikidel Tallinna, Pärnu mnt 62 õppehoonesse sisenejatel mõõdetakse automaatselt kehatemperatuuri. Kehatemperatuuri on võimalik mõõta ka instituutides.

Õppetöö ja tugiteenuste korraldamine

Roheline stsenaarium: Tavapärane auditoorne õppetöö ja tugiteenuste töökorraldus.

 1. Auditoorsel õppetööl osalejate arvule piiranguid ei rakendata.
 2. Võimalusel kasutada õppetööks suuremaid auditooriume, et istuda hajutatult.
 3. Õppetöös osalejate registreerimine on vajalik lähikontaktsete tuvastamiseks kinnitatud COVID-19 haigusjuhtumi korral. Õppurite kontaktandmed hoida ajakohased.
 4. Raamatukogu on avatud tavapäraselt.
 5. Puhkepausid võib veeta ilusa ilma korral kooli sisehoovis ning võimalusel hoida distantsi kohvikus.
 6. Üritused ja töökoosolekud korraldada väiksemates gruppides ja hajutatult ning haigusjuhtumi puhul olla valmis tuvastama lähikontaktseid, arvestades sh isikute andmekaitse nõuetega.
 7. Võimalusel vältida välisreise ja -lähetusi. Riskiriikidest saabunutele kehtib liikumispiirang vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele. Eneseisolatsiooni vajadusest tuleb teavitada oma otsest juhti, õppuril instituudi juhiabi, et leppida kokku töö- või õppekorraldus distantsilt.

Kollane stsenaarium: Osaline distantsõpe, valikuline kaugtöö.

 1. Õppetöö viiakse distantsõppele juhtumipõhiselt instituudi/keskuse juhi ja õppeprorektori otsusega, võttes arvesse ka auditooriumi täituvust ja hajutamise võimalusi.
 2. Kui õpperühmas on kinnitatud haigusjuhtum, suunatakse haigestunu ja haigestunuga kokku puutunud õppurid 14 päevaks distantsõppele.
 3. COVID-19 diagnoosiga inimestel on karantiinikohustus. COVID-19 diagnoosi saanud isikuga lähikontaktis olnud TTK töötajal või õppuril on 14-päevane eneseisolatsioonikohustus, jäädes kaugtööle või distantsõppele. Eneseisolatsiooni on võimalik lühendada, tehes koroonatesti mitte varem kui 10. päeval pärast viimast kokkupuudet koroonasse nakatunud inimesega.
 4. Tunniplaanis näidata, millises vormis õppetöö toimub (auditoorne, distants- või hübriidõpe).
 5. Õppematerjalid ja juhised peavad olema õppijatele kättesaadavad.
 6. Tudengitele pakutavate IT-teenuste ja infosüsteemide kohta on info ja juhised kooli veebilehel.
 7. Ürituste korraldamisel kaaluda nende vajalikkust, võimalusel lükata edasi või korraldada veebis, sealhulgas töökoosolekud.
 8. Struktuuriüksuste juhtidel korraldada igapäevane töö selliselt, et mitmekesi ühes ruumis
  töötavad inimesed oleksid hajutatud.
 9. Riskigruppi kuuluvatele töötajatele ja õppuritele võimaldada töötamist ja õppetöös osalemist distantsilt.
 10. Kui haigustunnused tekivad tööl või koolis viibides, isoleeritakse vajadusel haigestunu teistest. Sõltuvalt tervislikust seisundist saadetakse haigestunu koju või helistatakse 112. Haigestunuga tegelev isik peab kandma maski ja järgima terviseohutuse nõudeid.

Punane stsenaarium: Täielik distantsõpe ja kaugtöö

 1. Kui TTK liikmeskonna hulgas tuvastatakse laiaulatuslik haiguskolle, siis õppetöö täielikult distantsõppes jätkamist hindab Terviseamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kaaludes tarvitusele võetavaid meetmeid, arvestades ka piirkonna epidemioloogilist olukorda.
 2. Tugistruktuuriüksuste töötajad suunatakse võimalusel kaugtööle.
 3. Regulaarsed töökoosolekud ja kohtumised viiakse läbi virtuaalselt.
 4. Avalikud üritused jäetakse ära või lükatakse edasi, võimalusel korraldatakse veebis.
 5. Riskijuhtimise töörühm järgib Terviseameti suuniseid, koguneb regulaarselt ja teeb süsteemselt ülevaate olukorrast kõrgkoolis.

Kommunikatsioon

 1. Töötaja teavitab enda positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma otsest juhti ja personaliosakonda, et leppida kokku edasine töökorraldus.
 2. Õppur teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma instituudi juhiabi, kes informeerib juhtumist õppeprorektorit ja instituudi direktorit.
 3. Kõrgkool teavitab töötaja või õppuri kinnitatud COVID-19 diagnoosist TTK liikmeskonda, mainimata haigestunu nime ja muid andmeid.
 4. Tunniplaani muudatustest tuleb teavitada õppeosakonda.
 5. Üliõpilastele ametliku ja õppetööd puudutava info edastamiseks kasutatakse õppeinfosüsteemis Tahvel märgitud e-posti aadressi.

Ruumide korrashoid ja desinfitseerimine

 1. Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid.
 2. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt.

Riskijuhtimise töörühm

Enno Lend, rektor
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Jaana Vatsar, rektori abi
Elo Viljus, personaliosakonna juhataja

Küsimuste puhul pöörduda tel 666 4500 või e-post tktk@tktk.ee

***
08.09.2020
Lugupeetud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased ja töötajad!

Koroonaviiruse levik Eestis ja mujal maailmas jätkub. Seetõttu on tähtis järgida kokkuleppeid ja käitumisreegleid, mis aitavad viiruse levikut tõkestada ja vähendada teadmatusest tulenevat infomüra ja segadust.
Üliõpilased, palun olge valmis maski kaasas kandma, juhuks, kui auditoorium on ülerahvastatud ja õppejõud palub maske kanda. Maski kaasavõtmine on üliõpilase kohustus. 

Kõrgkool julgustab nakatumisest teatama

Kui keegi töötajatest või üliõpilastest on osutunud viirusekandjaks või viirusekandja lähikontaktseks, tuleks sellest kindlasti teada anda. Kuna tegu on inimese tervist puudutava, s.t delikaatse teabega, teeb kõrgkool kõik, et nakatunu konfidentsiaalsust hoida.

Kui koroonaviirusesse nakatub või lähikontaktseks osutub kõrgkooli töötaja, palume kohese teavitada oma vahetut juhti, kes edastab teabe õppeprorektorile ning personaliosakonda.

Kui koroonaviirusesse nakatub või lähikontaktseks osutub üliõpilane, palume kohe teavitada oma instituudi juhiabi.

Kõrgkool koostöös Terviseametiga otsustab edasiste meetmete rakendamise osas.

Vaata siit tegevusjuhiseid viirushaiguse ennetamiseks ja vähendamiseks!

Mida peab tegema, kui oled viirusekandja, lähikontaktne või lähikontaktsega kontaktis olnud inimene?

Viirusekandja on inimene, kelle viiruseproov on positiivne. COVID-19 diagnoosiga inimestel on karantiinikohustus ja nende lähikontaktsetel piirangud liikumisel.

Viirusekandja lähikontaktne on inimene, kes on viibinud viirusekandjaga ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui kahe meetri kaugusel. Lähikontaktsed peavad viibima 14 päeva eneseisolatsioonis, isegi kui neil ei ole ühtegi haigustunnust. Lähikontaktseid selgitab välja ja teavitab Terviseamet.

Lähikontaktsega kontaktis olnud inimesele Terviseamet eraldi piiranguid ei kehtesta. Võimalik on töötada kodukontoris.

Haigusnähtudega kooli ei tule

Üliõpilane ega töötaja ei tohi tulla kooli viirushaiguse tunnustega. Õppejõud teavitavad üliõpilasi, millised on aine läbimise nõuded puudumise korral. Abiks on aegsasti ette valmistatud ülesanded või võimalus, et loengutes saab osaleda veebi teel. Asendusülesanded peavad toetama õpiväljundite saavutamist.  Koroonaviirusega seotud olukord võib kiiresti muutuda ja nõuab pidevat kohanemist. Küsimuste korral kirjutage palun aadressil tktk@tktk.ee

Jälgi pidevalt uuenevat infot kõrgkooli kodulehel ning teavet lehel https://www.terviseamet.ee/et

Soovitame kasutada sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse, terviseameti ning ettevõtete koostöös valminud HOIA äppi: https://hoia.me/

Turvalist õppeaasta jätku!
Martti Kiisa
õppeprorektor

 

 

 


 • Jaga: