Prindi

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimehena alustab Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel31.08.2021

1. septembrist alustab Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) esimehena Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.

„Rakenduskõrghariduse võrdsustamine bakalaureusetasemega kaks aastat tagasi on andnud sisule õige vormi ja tõstnud rakenduskõrghariduse õigesse staatusse. RKRN kavatseb jätkuvalt populariseerida rakenduskõrghariduse rolli ühiskonnas, samuti jätkata aktiivset koostööd haridus- ja teadusministeeriumiga, et arendada täiend- ja ümberõppe võimalusi, aidata kaasa tasemeharidusega ühilduva mikrokraadide süsteemi kujunemisele ning kehtiva koalitsioonilepingu haridusvaldkonnaga seotud eesmärkide täitmisele. Veel on RKRNi plaanis kindlustada rakenduskõrgkoolidele piisav rahastamine nii teadus- ja arendustegevusteks kui investeeringuteks ning parimate praktikate rakendamine õppekvaliteedi tagamiseks keerulistes olukordades, nagu pikaajaline distantsõpe pandeemia tingimustes,“ ütles Koit Kaskel.

Kaskel selgitas, et näiteks rakendusuuringute rahastamise võimekus on rakenduskõrgkoolidel ülimalt piiratud. Teadusrahastusele pääsevad Eestis ligi vaid positiivselt evalveeritud kõrgkoolid, ühelegi rakenduskõrgkoolile praegu kehtivate evalveerimistingimuste täitmine jõukohane ei ole. Sellepärast tuleks neile kiirelt välja töötada muu lahendus. Ebapiisav teadustöö rahastamine või rahastamise projektipõhiseks jätmine ei võimalda rakenduskõrgkoolidel oma potentsiaalile vastavalt ühiskonna arengusse panustada, kuigi Eesti tervikliku konkurentsivõime kasvatamiseks oleks kõigi kõrgharidusasutuste ja ettevõtete koostööd hädasti tarvis tihendada.

Kaskeli sõnul põhineb Eesti rakenduskõrgkoolide tugevus ja lõpetajate edu asjaolul, et neil on praktiline side ettevõtete ja organisatsioonidega, mis kindlustab õppijatele töökohad juba õppetöö vältel, sest heade kaasaegsete teadmiste ja oskustega spetsialistide nõudlus Eestis ületab selgelt pakkumist, eriti tehniliste alade puhul. 

Kaskel lisas, et olukorras, kus riigil on äsja valminud haridusvaldkonna arengukava aastani 2035, on vajalik rakenduskõrgharidusasutuste ühine jõupingutus, et nende arengukava eesmärke täita ning tugevdada rakenduskõrghariduse rolli ja avardada ühiskonna teenimise võimalusi. Rakenduskõrgkoolid on selleks käesoleva aasta 19. oktoobril korraldamas oma iga-aastast visioonipäeva, mis tänavu kannab nime „Tuleviku elukeskkond“, et rääkida tehnoloogilistest ja praktilistest arendustest, mis toimiksid tuleviku ühiskonnale kasutoovalt ja aitaksid oma lahendustega kaasa rohe- ja digipöördele ning inimeste heaolule.


  • Jaga: