Rahvusvahelised projektid - Tallinna Tehnikakõrgkool

Rahvusvahelised projektid

Rahvusvahelised projektid

INVENTHEI – INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs (2021–2022)
European Institute of Innovation and Technology (EIT) rahastatava projekti eesmärk on edendada kõrgkoolides ettevõtlikust ja koostööd ettevõtetega, sh korraldatakse konverentse ja häkatone. Projektis osalevad lisaks Tallinna Tehnikakõrgkoolile Porto ülikool ja Porto ülikooli teaduse ja tehnoloogiakeskus (Portugal), Pardubice ülikool (Tšehhi), Sheffieldi ülikool (Suurbritannia), INOVA+ innovatsioonikeskus (Belgia), Santiago de Compostela ülikool (Hispaania), Valahia Targoviste ülikool (Rumeenia).

INTREPID-HEI International Capacity Building in Innovation, Transfer and Entrepreneurship with a focus on Shared Expertise in Higher Education Institutions (2022-2024)
TTK on assotsieerunud partner 7 projektipartneriga ja 6 assotsieerunud partneriga konsortsiumis, mis keskendub innovatsioonile, ettevõtlikkusele ja start-up’dele. Koordineerib Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Saksamaa).

BSRWood Accelerating wood construction across the Baltic Sea Region (2022-2023)
Projekt toetab puitehituse sektori koostööd Läänemere piirkonnas. Koordineerib Nordregio (Rootsi). Projekt viiakse ellu Rootsi Instituudi toetusel.

TTK koordineeritavad Erasmus+ projektid

Mikrokraad kaasaegse harmoneeritud elektritehnika erialal (2023-2026)

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtimisel on projekti eesmärk mikrokraadi loomisega aastatel 2023-2026 kaasajastada ja ühtlustada elektritehnika koolitusprogramme  bakalaureuse- ja magistriõppekavade tasemetel, et vastata elektriettevõtete tegelikele vajadustele, põhinedes elektriettevõtete eeluuringute hinnangul ja üliõpilaste tagasisidemel. Mikrokraad keskendub elektriprojekteerimisele aidates kaasa energiasäästu saavutamisele tulenevalt EL olulistest eesmärkidest “Fit for 55” lähtuvate kohustustega partnerriikides järgmisteks aastakümneteks

Mikrokraad koos õppematerjalide juurutamisega aitab kaasa elektrikute kvalifikatsiooni tõstmisele, samuti õppurite teadmiste ja oskuste hindamisele enne elektriinseneri eriala lõpetamist ning avab võimaluse üliõpilaste ja lektorite vahetamiseks partnerülikoolide Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) ja Tampere Tehnikakõrgkooli (TAMK) ning Brno Tehnikaülikooli (BUT) vahel ja ka laiemalt.

Elektriettevõtete tegelikest vajadustest lähtuvalt luuakse elektriinseneride erialaste teadmiste ja oskuste kaasajastamiseks kolm mikrokraadi moodulit:

– Elektriala normdokumendid ja projekteerimisprotsessi põhimõtted ning oskused kasutada 2- ja 3-mõõtmelisi aruka hoone elektripaigaldiste projekteerimise tarkvarasid – juhib TTK;

– Taastuvenergia arukas kasutamine hoonetes – juhib TAMK;

– Kaasaegne ökonoomne valgustus – juhib BUT.

Rahvusvahelises koostöös loodud mikrokraad uuendab ja ühtlustab üliõpilaste elektritehnikaõpingud ja spetsiaalsed koolituskursused vajaliku kvalifikatsioonita praktiseerivatele elektriprojekteerijatele. Koostöös luuakse avatud õppevarana mikrokraad 29-32 EAP koos kaasaegsete ja uuenduslike õppematerjalidega 1200 slaidi/lehekülge ja 60 videot pikkusega 10 minutit inglise keeles või partnerriigi keeles ingliskeelsete subtiitritega kaasaegse elektritehnikahariduse omandamiseks.

Gate2Math (bit.ly/gate2math): Open multilingual smart library for mathematical resources supporting efficient learning (2022-2025)

Projektiga luuakse rahvusvaheline matemaatikaalaste kõrgekvaliteetsete avatud õppematerjalide digikogu, mis sisaldab nii teoreetilisi, rakenduslikke kui ka hindamiseks kasutatavaid algebra, diferentsiaal- ja integraalarvutuse, geomeetria, statistika ja tõenäosusteooria õppematerjale.
Projekti sihtrühmad on:

  • kõrg-, kutse- ja keskkoolide matemaatikaõpetajad ning esimeste aastate õppijad (sh STEM erialad), sealhulgas vaegnägijad ja värvipimedad ning nende õpetajad;
  • tehnoloogia- ja veebipõhise õppe ning  STEM-pedagoogika teadlased ja uurijad.

Projekti partneriteks on Tallinna Ülikool (Eesti), Instituto Politecnico do Porto (Portugal), Universitat Politecnica de Catalunya (Hispaania), Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (Rumeenia), CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft (Austria).

PRODIMOD- “Process-based Business Management module” (2022-2024)

Projekti eesmärk on tuginedes kaasaegse ärikeskkonna vajadustele välja töötada kõrghariduse õppekavadesse sobiv moodul „Ettevõtete protsessipõhine juhtimine“, mis hõlmaks ka äriprotsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise teemasid. Digitaliseeritud moodulit luuakse sellisena, et seda oleks võimalik õpetada õppekavade üleselt. Mooduli sisu loomisel kaardistatakse partnerkõrgkoolide senist kogemust äriprotsesside valdkonna teemade õpetamisel ning vajaduste eripärasid, ning kaasatakse valdkonna õppejõude ja praktilise kogemusega äriprotsesside juhtimise valdkonna eksperte. Tähtis aspekt mooduli sisust on ettevõtte äriprotsesse toetavate majandusinfosüsteemide (ERP) kasutamine ja arendamine. Loodud õppekava sisule töötatakse välja seda toetav didaktiline raamistik.

DigiSmartTech – Jäätkusuutlikud digitaaltehnoloogiad sensorite ja nutikate funktsioonide printimiseks tekstiilidele (2022–2024)

Projekti käigus töötatakse ühiselt välja nutifunktsionaalse tekstiili digitehnoloogiate hariduskontseptsiooni mudel, millel on 3 moodulit erinevatele õppeeesmärkide tasemetele: kõrghariduse esimese astme moodul, rakendusuuringute taseme moodul ja magistriõppe taseme moodul. Projekti partneriteks on Högskolan i Borås Rootsist, Saxioni rakenduskõrgkool Hollandist ja Tallinna Tehnikakõrgkool ning ettevõtted Disainitekstiil OÜ ja SPGPrints B.V. Hollandist. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

DIGSCM 4.0 – Digital skills for future Supply Chain Management 4.0 (2020–2023)
Projekti eesmärgiks on kaasajastada tarneahela juhtimise õppekava ja täienduskoolitust digitaliseerimise valdkonnas, luues uue õppemooduli, mis koosneb 15 ainest ja integreerida need olemasolevatesse õppekavadesse. TTK on projekti koordinaator ja projekti partneriteks on Vytautas Magnus University (Leedu) ja Rezekne Academy of Technologies (Läti). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

VirSTEM – Virtuaalsed tehnoloogiad STEMis (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kasutamiseks (2020–2023)
Projekti käigus luuakse e-kursus Insenerigraafika alused 3 EAP (80 t), mis innovatiivselt integreerub BIMiga (Building Information Model – ehitusinformatsiooni mudel). E-kursuse tagab kaasaegse ning kvaliteetse interaktiivse õppematerjali ehituserialade bakalaureuseõpe esimese kursuse tudengitele nii päeva- kui kaugõppe iseseisvaks tööks, samuti spetsialistide täiendkoolituseks. TTK on projekti koordinaator ja projekti partneriteks on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu), Riga Technical University (Läti), Metropolia UAS ning TAMK (Soome). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

EngiMathMatemaatika veebipõhise õppe mudel insenerihariduses (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua matemaatika veebipõhiseks hindamiseks sobilike materjalide keskkond erinevate insenerihariduse õppekavade jaoks. Projektipartneriteks on Letterkenny Institute of Technology (Iirimaa), Polytechnic University of Catalonia BarcelonaTech (Hispaania), Technical University of Cluj-Napoca (Rumeenia), Koszalin University of Technology (Poola) ja Polytechnic Institute of Porto (Portugal). Projekt kestab 35 kuud (2018–2021). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

VirTec – Virtuaalse õppekeskkonna arendamine tehnilises kõrghariduses (2018–2021)
Projekti käigus luuakse virtuaalse maja simulaator ehituseriala tudengite õppetööks. Projekti partnerid on Vilnius Gediminas Technical University (Leedu) ja Kocaeli Provincial Directorate of National Education (Türgi). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

DIGILOG – Digitaalselt toetatud ja virtuaalsed õppimise praktikad tänapäevaste logistikasüsteemide jaoks (2018–2021)
Projekti eesmärgiks on harmoniseerida regiooni kõrgkoolide transpordi ja logistika õppekavade sisu ning luua avatud, sujuvalt toimiv liikmesriikide ülene õppekava partnerülikoolide vahel. Digilog projekti koordinaator on Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), partnerid on HAMK (Soome), Swedish National Road and Transport Research Institute (Rootsi) and Transport and Telecommunication Institute (Läti). Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

Erasmus+ projektid, milles TTK osaleb partnerina

SusTexEdu  – Education Partnership of TCS (Textile and Clothing Sector) Materials & Sustainability (2022 – 2024)

SusTexEdu Erasmus Plus projektis uuritakse kõrg- ja kutsehariduse vajadusi tekstiili- ning rõivasektoris jätkusuutlikkuse aspektist ja töötatakse välja kuus mikrokraadi moodulit lähtudes ettevõtete ootustest ja vajadustest. Projekti koordineerib Metropolia kõrgkool Soomest. Partnerid on Tallinna Tehnikakõrgkool, Borås ülikool Rootsist, MOME ülikool Ungarist, HoGent kõrgkool Belgiast, Tallinna Tööstushariduskeskus ja Omnia kutsekool Soomest. Projekti üheks paljudest koostööpartneriteks on kaasatud ka Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit (ERTL).

What about then – Preventing drop out  (2022-2024) Projekti eesmärk on luua uuenduslikke viise, kuidas kasutada digitaalseid tööriistu ja süsteeme väljalangemise ennustamiseks ja ennetamiseks. Koordineerib Ylä-Savo Municipal Federation of Education.

HiHTC – Sustainable High-Performance Hybrid Timber Building Construction (2020–2023)
Projekti eesmärgiks on välja töötada innovatiivne ja multidistsiplinaarne puit-hübriid hoonete õppemoodul, mis kasutab projektipõhist ning põimõpet. Projekti raames toimub 7 töötuba ning üks rahvusvaheline konverents. Projekti viivad läbi 5 kõrgkooli Prantsusmaalt, Leedust, Portugalist, Eestist ja Poolast. Projekti koordineerib Claude Bernard Lyon 1 University Prantsusmaalt ning kaasrahastab Erasmus+ programm.


KAZDUAL – Implementing Dual System in Kazakhstan (2021–2024)
Projekti koordineerib M. Auezov South Kazakhstan State University. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm


UASiMAP Mapping the regional engagement activities of European Universities of Applied Sciences (2020–2023).
Projekti koordineerib EURASHE. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


QuaRSU – Qualifications recognition support for Ukrainian universities (2019–2023)
Projekti koordineerib Poola ülikool Uniwersytet Jagiellonski. Eestist osalevad TTK ja Kutsekoda. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.


MENTORTRAIN Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships (2018–2021)
Projekti eesmärk on luua pedagoogliste oskuste platvorm praktikajuhendajatele, kes töötavad ettevõtetes. Projektis osaleb 8 partnerit 6 riigist. Projekti kaasrahastab Erasmus+ programm.

Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)

Wood for Youth (2023-2026)

Wood for Youth eesmärk on tõsta noorte inimeste konkurentsivõimet puitmajatööstuses interaktiivsete koolitusprogrammide ja praktilise juhendamise kaudu. Puidu valik fookuspunktiks tuleneb madala süsinikujalajäljega lahendusi otsiva ehitussektori muutuvatest vajadustest. Selle ümberkujundamise hõlbustamiseks kasvab nõudlus motiveeritud ja kvalifitseeritud tööjõu järele, mis on võimeline juhtima muutusi tööstuses.

Projekti esmane eesmärk on välja töötada koolitusprogrammid, mis on kohandatud sihtrühma omadustele, sealhulgas nende motivatsioonile, püüdlustele ja eelistatud õppemeetoditele. Selle väärtusliku ülevaate kaasamisega on projekti eesmärk luua kaasaegne ja kaasahaarav koolitusprogramm, suurendades õpilaste motivatsiooni koolitusprogrammidesse registreerumiseks ja puidutööstuses tasuva karjääri poole. Lõppeesmärk on koolitada välja 150 noort, andes neile konkurentsivõimelised oskused, mida saab kasutada mitte ainult puitmajasektoris, vaid ka kogu ehitussektoris.

Õppeprogramm kasutab e-õppe ja praktiliste tundide kombinatsiooni, võimaldades praktikantidel õppida omas tempos ja valida endale sobivaimad õppeajad. Iga programm koosneb kohustuslikust üldmoodulist, mis annab teadmiste aluse, ning spetsiaalseid mooduleid, mis pakuvad praktilisi tunde. Praktilised sessioonid toimuvad olenevalt valitud erialast tootmisruumides või ehitusplatsidel. Eelkõige on CB piirkonna õpilastel võimalus osaleda praktilistes tundides välismaal, laiendades oma kokkupuudet ja kogemusi.

Lisaks on valikmoodulitena ettevalmistuskursused neile, kes soovivad jätkata õpinguid tehaseliselt valmistatud puitehitiste valdkonnas.

Kogueelarve: 2 259 591 €

Juhtpartner: Eesti Puitmajaliit

Teised partnerid: Satakunta University of Applied Sciences, Finnish Federation of Woodworking Industry, Vidzeme University of Applied Sciences

Projekti tulemused:

  • kolm koolitusprogrammi
  • 150 noort on puidutööstuses omandanud uued oskused

Projekti Wood for Youth kaasrahastab Euroopa Liit Interreg Central Balticu raames. Programmi eesmärk 6. Paremad tööhõivevõimalused tööturul.

IntelTrans – Intelligent Transport and Traffic Management Study Module (2020–2022)
Projekti käigus valmib kolme partneri koostöös õppemoodul “Joint Intelligent Transport and Traffic Management Study Module” (15 ECTS). Projekti koordineerib TTK. Projekti partnerid on Häme University of Applied Sciences (HAMK) ja Läti Transport and Telecommunication Institute (TTI). 

ActiveMoms Social inclusion of women staying at home with their pre-school children through employment, entrepreneurship, networking and volunteering in Latvia and Estonia (2019–2021)
Projekti eesmärgiks on luua terviklik mudel sihtrühma esindajate (eelkooliealiste lastega kodus olevad emad, kes kuuluvad etnilistesse vähemusrühmadesse) sotsiaalseks kaasamiseks läbi tööalase konkurentsivõime, ettevõtluse, vabatahtlik tegevuse ning võrgustiku loomise. Töötatakse välja interaktiivne IKT-platvorm mis pakub juhendamist ja iseõppimise võimalust. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 189 263,46 euroga. Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut osaleb projektis koos partneritega, Läti maaülikooli ning assotsiatsiooniga Līdere.

UNILOG Developing Central Baltic University Level Professional Logistics Education (2018–2020)
Projekti eesmärgiks on piiriüleses koostöös luua logistikaalane ühine õppemoodul, mis vastab Kesk-Läänemere ettevõtjate praegustele ja tulevastele vajadustele. Projekti juhtpartner on Rootsi Kuninglik Tehnikainstituut. Projekti partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lahti Rakenduskõrgkool Soomest ning Riia Tehnikaülikool Lätist. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 474 274,99 euroga.

EMP/NORRA projektid

E-CBA – elektrooniline töövihik piiriülestest ülesannetest (2020–2022)
Projektiga luuakse inseneeria erialade majandusvaldkonna õppetöö tarbeks korduvkasutatav elektrooniline töövihik Eesti ja Islandi ettevõtete piiriülestest ülesannetest. Projekti viivad ellu Tallinna Tehnikakõrgkool (koordinaator) ja Akureyri Ülikool (Island, partner). Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Balti teaduskoostööprogrammist.

Elektrooniline töövihik on leitav SIIT.

Eesti ja Norra kohalik lambavill – uuringu läbiviimine ja õppematerjalide loomine kõrgkooli tekstiilitudengitele (2020–2022)
Projekti eesmärgiks on luua õppematerjal Eesti ja Norra põlis- ja enamlevinud lambatõugude villa kvaliteedi ja omaduste kohta ning piloteerida tekstiilitudengitele mõeldud villa õppeprogramme. Projekti laiemaks eesmärgiks on suurendada kohaliku lambavilla eesmärgipärast kasutamist tekstiilide valmistamisel ning arendada ja väärtustada kohaliku villa kasutamist käsitööliste, disainerite ja ka tarbijate seas. Projekti koordinaator on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja projekti partneriteks on Tallinna Tehnikakõrgkool, Universitetet i Sørøst-Norge, Selbu Spinneri AS ja Muru villavabrik.

Nordplus projektid


GLOBUS: Gardening and Landscaping Opportunities for Building Urban Societies (2022 – 2024).
Projekti juhtpartneriks on Leedust MTÜ Versli mama (Entrepreneurial Mom) ja partneriteks
Tallinna Tehnikakõrgkool, Lätist Latvia University of Life Sciences and Technologies, Com&Train
Taanist ja Islandilt -Mobilsauna slf. Projekti eesmärk on aidata luua ja tugevdada kogukondi läbi
aianduse ja haljastusega seotud ühistegevuste. Ühine aiandus/haljastus on ideaalne lahendus
linna- ja/või eraldatud kogukondadele, võimalusega näiteks mahajäetud tööstustsoonide
elurajoonideks kujundamisel, eakatele mõeldud hooldekodudes, lastekodudes, lasteaedades ja
koolides , kontorites jne. Projekti raames toimuvad koostööseminarid ning valmib kogukondadele
elektrooniliselt allalaaditav käsiraamat (soovitused), sealhulgas tegevuste turundusplaan koos
praktilise tööriistakomplektiga, mis on saadaval inglise, taani, islandi, leedu, läti ja eesti keeles.

SusTexEdu – Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector (2021-2022)
Nordplus Horizontali rahastatavas projektis uuritakse Põhjamaade ja Baltikumi tekstiilmaterjalide kõrgharidust, vastutust ja ringmajandust ning seda, kuidas haridus vastab säästva arengu nõuetele tööelus ja ELi süsinikuneutraalsuse eesmärkidele. Igas osalevas riigis toimuvad töötoad, kus osalevad eksperdid, õppejõud, üliõpilased ja tööelu esindajad. Projekti koordineerib Metropolia Ammattikorkeakoulu / Clean and Sustainable Solutions Innovation Hub ja partnerid on TTK, Högskolan i Borås, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit (ERTL).

Entrepreneurial Mom HUB (2020–2023)Projekti juhtpartneriks on Leedust MTÜ Versli mama (Entrepreneurial Mom) ja partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Lätist Latvia University of Agriculture ja Islandilt MTÜ Sfs radgjof (Step by Step Consulting). Projekti eesmärk on edendada ettevõtlikkust naiste hulgas. Projekti raames viiakse läbi uuring naiste motivatsioonist ja vajadustest ettevõtlusega seoses. Koostöös töötatakse välja metodoloogia ja ettevõtluse õppekava (7EAP), mida ka piloteeritakse 10-liikmelise rühma peal. Projekti raames toimuvad koostööseminarid ja tulemusena valmib iga riigi jaoks omakeelne ühisele metodoloogiale tuginev õppekava.


VAKEN (2020–)
Projekti eesmärgiks on aidata õppejõududel integreerida oma ainetesse üldpädevuste õpetamist. Projekti raames töötatakse välja juhendid ja praktilised töövahendid tööturu jaoks oluliste üldpädevuste (nt kriitiline mõtlemine, loovus, jms) arendamiseks. Üldpädevuste õpetamist testitakse intensiivnädalatel, kus üliõpilased lahendavad erinevate ettevõtete reaalelul põhinevaid kaasuseid. Projekti partneriteks on kõrgkoolid Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Leedust ja Lätist.

DigiCare/2020 Technological innovation in social work and social care (2020–2022)
Projekti juhtpartneriks on Tallinna Tehnikakõrgkool  ja partneriteks Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences Leedust ning Häme University of Applied Sciences Soomest.DigiElderly võrgustiku raames luuakse kolme kõrgkooli koostöös õppemoodul „Uuenduslikud tehnoloogiad sotsiaaltöös“, mille sisuks on tehnoloogiline innovatsioon sotsiaaltöös.

Empowerment by innovation – a must for inclusion (2019–2023)
Projekt aitab kaasa majanduse ja sotsiaalsele sidususe kasvule läbi kaasava kogukonna ning toetab mobiilsuses osalevate tudengite ja õppejõudude ettevõtlikkuse, innovatiivsuse ja loovuse arengut. 

Healing Greenery (2017–2020)
Projekt loob sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustiku, mis aitab kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele ning tõhustab koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel. 

Eco Buildings Passive House (2017– )
Projekt annab ehitusüliõpilastele võimaluse õppida koos Leedu kõrgkooli Vilnius College of Technologies and Design üliõpilastega intensiivnädalatel Eestis ja Leedus.

Circular Economy Future (2017– )
Võrgustik on suunatud jätkusuutlikkuse edendamisele õppekavades piiriülese koostöö toel. Uuringud on suunatud ringmajanduse ja jätkusuutlikkusele arengule. 

NordLand (2013– )
Projekti raames toimub geodeesiaüliõpilaste lühiajaline praktikavahetus. Leedu kõrgkooli Vilnius College of Technologies and Design koordineeritud projekt tugineb 2007. aastast toimival õppejõudude vahetusel. 

EkoTekNord (2009– )
Võrgustik korraldab igal aastal intensiivkursusi (valdkonnad: Business, Information Technology, Engineering, Logistics and Media jne) ja toetab nii õppejõudude kui üliõpilaste individuaalmobiilsusi. 

NoNACEE (endine ANTEE) (2008– )
Võrgustik korraldab igal aastal Islandil, Soomes või Eestis intensiivkursuse, millel osalevad keskkonnatehnoloogia ja juhtimise eriala üliõpilased. 

Muud rahvusvahelised projektid

Formula Student (2006– )
TTK ja TTÜ tudengite ühisprojekt, millega osaletakse peamiselt tehnikateaduste (autotehnika, mehaanika) tudengitele suunatud tootearendusvõistluses Formula Student. Projekti rahastavad TTK, TTÜ ja sponsorid-ettevõtjad. 

Lisainfo

Marta Mugur
projektide koordinaator
marta.mugur@tktk.ee
+372 666 4515
TLN-A106
Jaana Siik
projektide koordinaator
jaana.siik@tktk.ee
329 5954, 5557 5307
MDR-A205; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa