Projekt „Praktika toob tööle“

Pakume pikka aega tööturult eemal olnud inimestel võimaluse õppida selgeks uus amet.

Osaleda võivad kõik, kelle tööotsingud on kestnud aasta või kauem ning kes pole selle aja jooksul olnud hõivatud tööga või sellega võrdsustatud tegevusega rohkem kui kaks kuud. Samuti on oodatud noored, kes 2016 lõpetasid kooli või kaitseväeteenistuse ja pole tööle saanud.

Pakume Sulle 4 koolitusprogrammi, kus erialakoolitused on kombineeritud tööklubide, nõustamiste, isiksuse arengut toetavate koolituste (60 tundi), ettevõtluskoolituse ning tööpraktikatega ettevõtetes. Koolitusprogrammide maht on 120 akadeemilist tundi.

Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

Koolitusprogrammid on osalejatele TASUTA! Koolitustel ja tööpraktikal osalemise ajal makstakse osalejatele stipendiumi 3.84 eurot päevas ning vajadusel kaetakse sõidukulud 10 senti/km ja majutuskulud kuni 26 eurot päevas.

Registreerimise tähtaeg on 02.01.2017

Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust ja kutsutakse vestlusele.

NB! Need, kes on mõnes “Praktika toob tööle” koolitusprogrammis juba osalenud, saavad teist korda osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.

Õppetöö algab 9. jaanuaril 2017. Lisainfo: Agnes Udumäe agnes@tktk.ee

Projekti info

VALI ENDALE SOBIV KOOLITUS

cad

CAD-projekteerija

CAD-projekteerimise ehk tehnik-joonestajate õppekava koostamisel on arvestatud kaasaegse tööturu nõudmiste ja vajadustega.

Erialakoolituse lõpetanu omandab AutoCAD programmi baasil jooniste ja mudelite valmistamise oskuse, jooniste kasutamise oskuse andmete töötlemiseks Excel programmiga.

Õppima oodatakse CAD-projekteerimise huvilisi, kes soovivad omandatud teadmisi tehnikavaldkonnas rakendada. CAD-projekteerimisega seotud erialad on loovad ja huvitavad, võimaldavad tehnilistes valdkondades olla konkurentsivõimelised.

Õppija omandab teadmised arvutiprogrammiga jooniste vormistamiseks, lugemiseks, edastamiseks ja printimiseks, oskab valmistada ruumilisi mudeleid, neid muuta.  Oskab mudeleid kasutada joonise koostamiseks, oskab kasutada teatmematerjali, andmeid töödelda, koostada hinnakalkulatsioone ja tehtud töödest videoesitlusi.

Koolituse edukaks läbimiseks eeldatakse, et koolitataval on mõningased eelteadmised joonestamisest ja arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel ning valmisolek iseseisvaks tööks.

Koolitus on jagatud teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Iseseisev töö kinnistab saadud teadmisi ja tõstab CAD-projekteerimise oskuste taset.

Õppekava

Nõuded osalejatele:

 • arvutikasutamise oskus algtasemel
 • eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil
 • soovitatavalt eelteadmised joonestamisest
 • valmisolek iseseisvaks tööks
Registreerun…

veos

Maanteevedude spetsiifikast tulenevalt on Eestis suur vajadus veokorralduse spetsialistide järele. Seetõttu on koolituse õppekava koostamisel lähtutud eelkõige Eesti tööturuvajadustest ning see tugineb autoveoseadusele  ja MKM määrusele nr. 19 29.02.2012.a. Veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava.

Veoseveo veokorraldaja koolituse edukal läbimisel väljastatakse lõpetajale  pädevustunnistus, mis tõendab tema piisavaid teadmisi koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes ning annab lõpetajale õiguse töötada veokorraldaja ametikohal kõigis Euroopa Liidu liikmesmaades.

Koolitusele on oodatud eeskätt vähemalt keskharidust omavad noored, kes huvituvad  logistiliste lahenduste leidmisest tarneahelas. Lisaks eesti keele oskusele tuleb veokorraldajale kasuks võõrkeelte, eelkõige inglise keele valdamine (ei ole eelduseks koolitusel osalemiseks).

Kursuse lõpetamisel  on  veoseveo veokorraldaja  pädev korraldama veosevedu ning ta on suuteline vastutama ettevõttes veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Veoseveo veokorraldaja koolituse läbinule väljastatakse vastav tunnistus 

Õppekava
Õppekava vene keeles

Nõuded osalejatele:

 • Vähemalt keskharidus
Registreerun eestikeelsesse rühma
Registreerun venekeelsesse rühma

keevitaja

Kursus on mõeldud nii algajatele kui  teemaga juba kursis olevatele õppijatele. Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) keevitaja 3. taseme kutsestandardi pädevusnõuded.

Koolituse ajaline kogumaht on 120 akadeemilist tundi. See koosneb teoreetilisest kursusest (40 tundi) ja praktilistest harjutustest (80 tundi).

Keevituskursuse läbinu omandab elektroodkeevituse (MMA), keevituse kaitsegaaside keskkonnas (MIG/MAG) ja keevituse sulamatu volframelektroodiga (TIG) praktilised algkogemused ja teoreetilised pädevused. Praktiliste tööde käigus tutvutakse vastavate keevitusagregaatidega ja teostatakse praktiliselt madala süsinikusisaldusega terase ja alumiiniumi keevitamist.

Teooriaõpingute käigus tutvuvad õppijad keevitamise teoreetiliste aspektidega alates töökoha organiseerimisest kuni metallide keevitatavuse määramise põhimõteteni ja keevitusalaste tehniliste jooniste tundmaõppimiseni. Tähtsal kohal on keevitusprotsessis ohutustehnika ja sellega seonduvalt erinevate kaitsevahendite kasutamine.

Keevitaja kutse-eeldused: keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt planeerida ja  olema valmis meeskonnatööks. Töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon, normaalne füüsiline vorm ja nägemine.

Keevitaja töötab nii sise- kui välistingimustes, peab olema valmis töötama ebamugavas asendis, taluma kõrgusi ja müra.
Kursuse läbinud saavad eksami sooritamisel teraste sulakeevituse eurosertifikaat vastavalt EVS-EN ISO 9606

Õppekava

Nõuded osalejatele:

 • Täpsus
 • Hea silmanägemine
 • Pingetaluvus
 • Meeskonnatööoskus
Registreerun…

tehno

Kursusele on oodatud kõik erialase kogemusega kui ka algajad, kes plaanivad tööle minna masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna ettevõtetesse, metalli töötlemispinkide töötajana.

Koolitus eeldab, et koolitataval on mõningased eelteadmised lõiketöötlusest, masinaehituses kasutatavatest materjalidest ja arvuti kasutamise oskused. Kursuse õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) metalli töötlemispinkidel töötaja 3. taseme kutsestandardi pädevusnõuded.

Koolitus on jagatud teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilise osa käigus omandab õpilane baasteadmised materjaliõpetusest, metallilõikepinkidest, nende rakistest ja lõikeriistadest. Lõikeriistade juures pööratakse suurt tähelepanu lõikerežiimide valikule ja nende optimeerimisele.  Lisaks eelnevale selgitatakse veel tehnilist mõõtmestamist, tolereerimist ning jooniste lugemise põhitõdesid.

Koolituse praktilise osa käigus õpitakse tundma tööpinkidel töötamise ohutustehnika reegleid ning erinevaid töövõtteid detailide valmistamiseks.

Vaata kohe Õppekava

Nõuded osalejatele:

 • Soovitatavalt keskharidus
 • Arvutikasutamise oskus
 • Soovitatavalt eelteadmised lõiketöötlusest ning masinaehituses kasutatavatest materjalidest
Registreerun…