Erasmuse lühiajaline õpiränne - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse programm toetab ka lühiajalisi õpirändeid, mille füüsiline osa peab kestma 5-30 järjestikkust päeva. Lühiajaline õpiränne saab toimuda vaid põimitud vormis, mis tähendab, et füüsilisele õpirändele lisanduma enne ja/või pärast kohustuslik virtuaalne osa ilma kestusnõudeta. Lühiajaliselt võib suunduda nii õppima kui praktikale.

Nõutud dokumendid

Lühiajalises õpirändes osalemiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus õpirände infosüsteemis SoleMove.

Õppimise eesmärgil toimuva lühiajalise õpirände puhul vali teine taotlusvorm: Application form for short student mobility
*Õige vorm on ingliskeelne.

Praktika eesmärgil toimuva lühiajalise õpirände puhul esimene taotlusvorm: Application form for outgoing student mobility
*Õige vorm on eestikeelne. Praktikaettevõtte andmed tuleb ise lisada.


**SoleMove meiliteavitused saabuvad aadressilt noreply[at]solenovo.fi
NB! Sisse logimiseks vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences ning logi sisse TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, küsi abi it@tktk.ee.

Erasmuse programmiga seonduvalt on vaja vormistada ja esitada järgmised dokumendid:

Lühiajalised vahetusõpingud:

 • Erasmuse e-õppeleping ehk OLA
 • Õppeperioodi kinnituskiri pärast õpingute lõppu
 • õpisoorituse tõend (Transcript of Records) väliskõrgkoolilt pärast õpingute lõppu
 • Erasmuse tagasisidearuanne Participant Report pärast õpingute lõppu

Lühiajaline praktika:

 • Erasmuse praktikaleping
 • Õnnetusjuhtumi ja vastutuskindlustus
 • Praktikaperioodi kinnituskiri pärast praktika lõppu
 • Erasmuse tagasisidearuanne Participant Report pärast praktika lõppu

Lühiajalise õpirände jooksul peab üliõpilane sooritama õppetegevuse vähemalt 3 ECTS mahus.

Enne füüsiliselt lühiajalisele pirändele suundumist tuleb üliõpilasel esitada Tahvlis avaldus välisõppesse vormistamiseks.

Välisõpingute tunnustamine toimub läbi VÕTA taotluse, millele tuleb juurde lisada õpirände tõendusdokumendid. Taotluse esitaja kontrollib õppeinfosüsteemis, kas kõik tema sooritatud õppeainete tulemused on õiged. Ebaõigete või puudulike andmete korral tuleb pöörduda kvaliteedi ja analüüsiosakonda täienduste ja/või paranduste tegemiseks. VÕTA vormistamise juhendi leiab siit.

Toetused

Erasmuse toetus on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib. Arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega, mis lühiajalise õpirände puhul on 5 päeva. Maksimaalselt saab lühiajaline õpiränne kesta 30 päeva.

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

Lühiajalise õpirände toetust makstakse vastavalt selle kestusele päevades.
Põhistipendiumi summad on järgmised *:

1.–14. päev – 79€/päev;
15.–30. päev – 56€/päev.
Vajadusel lisanduvad 2 reisipäeva (1+1) koos täiendava elamistoetusega.

*Toetused vastavalt 2023. aasta projektile. Kehtivad alates 2023/24 õa õppimise eesmärgil õpirändesse suundujatele.

Sellele summale võib taotleda lisatoetust, kui valitakse roheline reisiviis või osaleja kuulub vähemate võimalustega osalejate hulka.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja lisaks nn tavareisipäevadele kuni 4 (2+2) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane (st kokku on võimalik saada toetust kuni 6 reisipäeva eest).

Rohelist reisiviisi peab kinnitama digiallkirjastatud kinnituskirjaga.
NB! Bussi või rongiga reisimisel tuleb säilitada ja pärast õpirände lõppu esitada Erasmuse koordinaatorile sõidupiletid.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes kuuluvad mõnda järgmisesse vähemate võimalustega osaleja gruppi:

 • saavad õpirände semestril või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust riigilt või eritoetust Tallinna Tehnikakõrgkoolilt;
 • on alaealise lapse/laste vanemad;
 • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 • on vähenenud töövõimega;
 • on tervislike erivajadustega või krooniliste haigustega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks edasta Erasmuse koordinaatorile sellekohane digiallkirjastatud kinnitus.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse määrad:

 • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.
 • reisitoetus vähemate võimalustega üliõpilastele sõltuvalt lähte- ja sihtkoha vahemaast ning reisimisviisist. Vahemaa kalkulaator on leitav siit.
VahemaaTavaline reisiviisRoheline reisiviis
10-99 km23 €
100-499 km180 €210 €  
500-1999 km275 €320 €  
2000-2999 km360 €410 €  
3000-3999 km530 €610 €  
4000-7999 km820 €
8000 km või enam1500 €

Reisitoetus lisandub ka programmiriigist partnerriiki toimuva õpirände korral.

Eesti Vabariigi lisatoetus

Erasmuse õpirände toetusele lisandub Eesti Vabariigi lisatoetus summas 135 eurot.

NB! 2023/24 õa lühiajalisele praktikale suundujatele makstakse toetus 2022. projektiaasta määrade järgi. Lisainfot leiad siit.

Õpirände toetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Õpirände lõppedes tuleb esitada vastuvõtva asutuse esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega kinnitakse õpirände periood.

Kui kõik õpirände lõpetamisega seotud dokumendid on esitatud ja toimingud on tehtud, on õpirände protsess lõpetatud. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb kogu stipendiumi kõrgkoolile tagastada.

Võimalused

Avanevatest Erasmuse lühiajalistest õpirände võimalustest õppimise eesmärgil teavitatakse üliõpilasi jooksvalt TTK kodulehe ja meiliteavituste kaudu.

Praktikakoht tuleb leida üliõpilasel endal.