Välisõpingud - Tallinna Tehnikakõrgkool

Välisõpingud

Välisõpingud

Taotlusi 2023/24 õppeaastaks Erasmuse õpingutele suunduda saab esitada SoleMove taotluskeskkonnas ajavahemikus 1.03-25.03.2023.


KANDIDEERIJALE

Põhikonkurss vahetusõpingutele suundumiseks järgmisel õppeaastal toimub märtsikuus (kandideerida saab nii sügis- kui kevadsemestriks või kogu õppeaastaks). Kohtade mittetäitumisel toimub septembris lisakonkurss vahetusõpingutele suundumiseks kevadsemestril. Kandideerimisperioodi avamisest teavitatakse kodulehel ja teistes TTK infokanalites.

Enne kandideerimist võta ühendust oma õppekava juhi või Erasmuse kontaktisikuga oma instituudis, et uurida kas ja kuidas on sul võimalik minna välismaale õppima.

Kandideerimisavaldus esita õpirände infosüsteemis SoleMove.
NB! Vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences ning logi sisse TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, küsi abi it@tktk.ee.
Vali esimene taotlusvorm: Application form for outgoing student mobility
*Õige vorm on eestikeelne.
** SoleMove meiliteavitused saabuvad aadressilt noreply[at]solenovo.fi

ENNE KANDIDEERIMIST MÕTLE LÄBI:

Väliskõrgkooli valik

Välisõpingutele saab suunduda Erasmuse partnerkõrgkooli vastavalt oma erialale.

  • Tutvu kindlasti vahetusüliõpilastele suunatud infoga huvipakkuva väliskõrgkooli kooli kodulehel, et kandideeriksid oma õpingukavaga parimini sobivasse kooli. Uuri järgi, kas huvipakkuv kool pakub välisõppe tingimuste täitmiseks piisavas mahus sulle sobivaid õppeaineid ja mis keeles neid õpetatakse. Vahetusüliõpilastele suunatud info leiab tavaliselt Erasmus incoming student rubriigist.
  • Taotlusesse saab lisada kuni kolm partnerkõrgkooli eelistuse järjekorras.
  • Soovi korral saad kandideerida ka üheks semestriks ühte ja teiseks semestriks teise välisülikooli, st sooritada kaks eraldiseisvat õpirännet. Sellisel juhul on oluline jälgida, et välisülikoolide semestrid ei kattuks.

Kui vajad abi sobiva partnerkooli leidmisel, küsi nõu ka oma õppekava juhilt või Erasmuse kontaktisikult oma instituudis.

Õppekorralduslikud tingimused
  • Välisõppes on tuleb sooritada ühe semestri kohta vähemalt 15 kuni 30 ainepunkti (EAP) mahus õppeaineid, mida arvestatakse õppekava täitmisel. 
  • Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra.
  • Õppima saab suunduda alates teisest õppeaastast.
  • Õpingute minimaalne kestus on vähemalt 3 kuud. Kokku on võimalik Erasmus+ programmis osaleda 12 kuud ja võib kombineerida õppimist ja praktikat.

Tutvu Erasmus+ tudengi õiguste ja kohustustega siin

Erasmuse elamistoetus

Erasmus+ õpirändes osalejatel võimalus saada elamistoetust, mis aitab (osaliselt) välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi. See on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib (arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega). Kui väliskõrgkooli õppetöös osaletakse distantsilt (st veebiõppes ise oma koduriiki jäädes või välisriigist naastes), siis selle perioodi eest toetust ei maksta. 

Elamistoetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Esialgse arvutuse aluseks on väliskõrgkooli poolt väljastatud vastuvõtukiri enne õpirände algust. Õpirände lõppedes tuleb esitada väliskõrgkooli esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega välisülikool kinnitab õpirände perioodi. Kinnituskirja alusel määratakse pärast aruandlusdokumentide esitamise lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse üliõpilasele jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue.

Erasmuse elamistoetustest saad täpsemalt lugeda siit.

Erasmuse tudengi privileege on võimalik kasutada ka elamistoetuseta.


Erasmuse välisõpingute protsess hõlmab mitmeid samme enne ja pärast välisõpinguid ning vajadusel ka välisõpingute jooksul. Lähemalt saad vajaliku infoga tuvuda alapealkirjad lahti klõpsates.

Erasmus välisõpingute meelespea aitab välisõpingutega seotud samme järgida.

Tutvu Erasmuse tudengi õiguste ja kohustustega siin.


ENNE MINEKUT

Kui Tallinna Tehnikakõrgkool on sinu soovi välisõpingutele suunduda heaks kiitnud, teavitatakse sinu soovist partnerkooli, kes saadab omapoolsed juhendid nõutavate dokumentide ja tähtaegade kohta. 

See info on leiab tavaliselt ka väliskõrgkooli kodulehelt vahetusüliõpilastele suunatud info alt. Tavaliselt tuleb täita sealne avaldusvorm ning esitada õppetulemuste väljavõte (kirjuta ope@tktk.ee) ning keeleoskuse tõend. Lõpliku otsuse sinu õpirändesse vastuvõtmiseks teeb väliskõrgkool. 

Vastuvõtukiri

Kui oled vahetusõpingutele vastu võetud, väljastab partnerkõrgkool otsuse kohta ametliku vastuvõtukirja (Acceptance Letter), mis tuleb kohe edastada Erasmuse koordinaatorile (erasmus@tktk.ee)

Õppeleping

Enne välisülikooli siirdumist tuleb sõlmida Erasmuse õppeleping (Learning Agreement), milles lepid kodu- ja väliskõrgkooliga kokku välisõpingute ajal võetavad õppeained. See tuleb kolmepoolselt allkirjastada enne välisõpingute alguskuupäeva. Õppelepingu koostamiseks võta varakult ühendust oma õppekava juhiga, kes selle ka hiljem TTK poolt allkirjastab.

Erasmus+ programmi raames välisriiki õppima suunduvad üliõpilased peavad täitma veebis e-õppelepinguna (OLA ehk Online Learning Agreement). E-õppelepingu saad vormistada SoleMove keskkonnas oma heaks kiidetud välisõpingute avalduse juures.

Keeletest

Enne minekut on kohustuslik sooritada keeletest selles võõrkeeles, mis on praktika töökeeleks. Keeletaset saab sooritada EU Academy lehel. Täpsem info keeletesti läbimise ja tulemuse tõendamise kohta edastatakse peale kandideerimist meilile.

Välisõppe avaldus TAHVLIs

Enne välisõpingute algust tuleb õppeinfosüsteemis TAHVEL esitada avaldus välisõpingutele vormistamiseks TAHVEL. Avalduse juurde tuleb lisada õppelepingu PDF koopia.

Avalduse koostamisel pea silmas järgmist:
 – Planeeritav õppeaine on väliskõrgkoolis sooritatav õppeaine inglise keeles, võimalik asendatav õppeaine on hiljem TTKsse ülekantav õppeaine koos koodi ja täisnimega. Küsimuste korral aitab Mari Põdra mari.podra@tktk.ee.
– Välisõppe perioodil eemaldatakse vastava semestri ained õpingukavast Tahvlis. Kui on plaanis välismaal viibides mõni aine TTKs läbida veebiõppes, palume sellest eraldi teavitada välisõpingute Tahvli koordinaatorit: mari.podra@tktk.ee

Majutus ja kindlustus

Majutus

Enne minekut uuri väliskõrgkoolist, kas nad pakuvad majutust ühiselamus või tuleb majutus leida ise. Majutuse eest tuleb ise maksta. Ühiselamus koha broneerimiseks on tavaliselt vaja kindlaks tähtajaks esitada väliskõrgkoolile vastav avaldus ning võidakse küsida ka broneerimistasu. Paljud kõrgkoolid ei vahenda majutusvõimalusi, aga vajadusel võib nõu saamiseks siiski nende poole pöörduda.

Kindlustus

Euroopa-sisese õpirände korral tuleb omada Euroopa ravikindlustuskaarti, aga soovituslik on lisaks teha tasuline tervisekindlustus. Euroopa ravikindlustuskaart katab esmaabi, kuid see ei pruugi olla piisav igas olukorras. Näiteks ei ole see piisav, kui on vaja meditsiinilist transporti koduriiki või ka rahvusvahelise õpirände korral. Lisaks on soovituslik võtta juurde kindlustus dokumentide, reisipiletite ja pagasi kaotuse või varguse vastu. Soovitame ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust, mida on vaja, et katta juhtumid, mille põhjustab osaleja või mida põhjustatakse temale.

Muu info

Tutvu välisministeeriumi Reisi Targalt portaalis, millised on riiki sisenemise tingimused. Vajadusel saab infot küsida ka konkreetse riigi välisesinduselt Eestis. Soovituslik on Reisi Targalt lehel oma välisriigis viibimine registreerida, et hädaolukorras saaksid Eesti konsulid sinuga kontakti.

Toetusleping

Erasmus+ toetuslepingus määratletakse õpirändes osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh hilisem aruandlus), välisõpingute periood ning toetuse maksmise põhimõtted. Toetusleping sõlmitakse üldjuhul 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust eeldusel, et õppeleping on allkirjastatud. Õppeleping on toetuslepingu ametlik lisa, toetus antakse õppelepingus kokku lepitud õppetöö sooritamiseks. 

Erasmuse elamistoetus makstakse välja kahes osas: 90% enne minekut ja 10% pärast tagasipöördumist, kui kõik nõutavad toimingud on tehtud. Erasmuse elamistoetuse esimene väljamakse kantakse lepingus määratud pangakontole  üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Erasmuse elamistoetuse kohta leiad täpsema info siit.

NB! Kui otsustad mingil põhjusel õpirändes osalemisest loobuda, anna sellest kohe teada erasmus@tktk.ee Loobumisest tuleb teavitada ka väliskõrgkooli ning Erasmuse kontaktisikut oma instituudis.

VÄLISÕPINGUTE AJAL

Õppelepingu muutmine

Kui õpingute ajal selgub, et esialgset õppelepingut peab muutma, kooskõlasta muudatused oma õppekava juhiga ning vastuvõtva kõrgkooliga. Kõik muudatused tuleb kirjalikult sisse viia ka õppelepingusse ning kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu muudatusdokument edasta Erasmuse koordinaatorile. Õppelepingu muudatusi on lubatud teha ühe kuu jooksul alates välisõpingute algusest. Tagantjärgi enam õppelepingut muuta ei saa, kuna tegemist on toetuslepingu lisaga.

Õppeperioodi muutmine

Välisõpingute periood lepitakse kokku toetuslepingus vastuvõtukirja alusel. Toetuslepingus kokku lepitud õppeperioodi muutustest tuleb Erasmuse koordinaatorit soovist teavitada hiljemalt 1 kuu enne lepingus kokku lepitud õppeperioodi lõppu. Silmas tuleb pidada füüsilise õpirände minimaalse kestuse nõuet.

PÄRAST VÄLISÕPINGUTE LÕPPU

Aruandlus

Õpirände lõppedes tuleb viie nädala jooksul esitada:

  • Väliskõrgkooli poolt allkirjastatud kinnituskiri õppimise kohta partnerkõrgkoolis. Kinnituskiri võib olla allkirjastatud kuni 5 päeva enne välisõpingute lõppu. Erasmuse stipendiumi lõplik summa arvestatakse vastavalt kinnituskirjale. 
  • õppetulemuste tõendi (Transcript of Records);

Mõlemad dokumendid tuleb lisada VÕTA taotluse juurde Tahvlis.

Lisaks tuleb täita tagasisidearuanne (Participant Report), mille link saadetakse meilile.

Ainete ülekandmine

Ainepunktide ülekandmiseks tuleb vormistada ja esitada formaalne VÕTA taotlus läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL. Ainete ülekandmise kinnitab õppekava juht. Lisa juurde Transcript of Records, esialgne õppeleping ning vajadusel ka selle muudatused.

VÕTA vormistamise juhendi leiad siit.

Kui kõik välisõpingute lõpetamisega seotud dokumendid on esitatud ja toimingud on tehtud, kantakse üle toetuse jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb kogu stipendiumi kõrgkoolile tagastada.

ERASMUSE VEEBIRAKENDUS

Välisõpingute suundujatele on Euroopa Komisjon loonud mobiilirakenduse ERASMUS+ App, kust leiab juhiseid, kuidas kandideerida Erasmus programmi. Samuti leiab sealt eripakkumisi, saab suhelda teiste erasmuslastega ning lugeda kogemuslugusid. Võimalik on ka oma Erasmuse kogemus digitaliseerida, jagades pilte kohtadest, leida sõpru, mobiliseerida, saada ja jagada nippe ning väga palju muud. Erasmus+ App on alla laaditav Google Playst ja App Store’ist.


KONTAKT

Erasmuse koordinaator: Liisa Konsap erasmus@tktk.ee

Kontaktisikud instituutides:
Teenusmajanduse instituut: 
Jaana Siik jaana.siik@tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla@tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep@tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann@tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut: Helina Prints helina.prints@tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu@tktk.ee

Välisõpingute TAHVEL koordinaator: Mari Põdra mari.podra@tktk.ee