Praktika - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Praktika

Praktika

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus juhendaja juhendamisel töökeskkonnas. Praktika on kõigi TTK rakenduskõrghariduse õppe õppekavade kohustuslik osa. Praktikate maht ja asetus on määratud õppekavaga, st ajaliselt ja kestuselt reguleeritud ning korraldatakse kas õppetöö graafiku ja/või praktikabaasi loodud töögraafiku alusel. 

Praktikate eesmärk on praktiliste oskuste ja vilumuste omandamine erialase töö käigus reaalses töökeskkonnas. Praktikakohtade leidmine on üliõpilase kohustus. Praktikakohtade kinnitamisel arvestatakse nende vastavust õppekavas kirjeldatud õpiväljundite nõuetele.

Praktikat korraldab ja arvestab instituut. Koolipoolne praktika juhendaja on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale ja tegevusalale.

Üliõpilasel on TTKs õppimise ajal võimalik sooritada praktika Erasmus+ programmi raames välisettevõttes.


Mida peaksid enne praktikat teadma ja tegema?

Alusta ettevalmistusi varakult

 • Uuri, millised on instituudi poolt esitatud nõudmised praktikale.
 • Mõtle, kus ja mida tahaksid praktikal ise järele proovida. Praktika on Sinu kui tudengi võimalus omal käel proovida erinevaid võimalusi tulevaseks erialaseks tööks.
 • Arvesta ka ettevõtete vajadustega. Tavaliselt hoogustub praktikantide värbamine ettevõtetes kevadsuvel, samuti kasvab tudengite huvi praktikat sooritada just kevadel. Seega, mida varem alustad, seda tõenäolisemalt leiad just enda vajadustele vastava praktikakoha.
 • Praktika sisukus sõltub palju sinu eeltööst – mida rohkem saad praktika käigus teada ja läbi proovida, seda huvitavam ja kasutoovam see sinu jaoks on.

Püstita praktika eesmärk

Keskendu sellele, mida sa pead praktika käigus tegema ja mida sa tahad teha. Esita endale järgmised küsimused:

 • Mida sa tahad praktikal saavutada?
 • Milliseid teadmisi sa tahad kinnistada?
 • Milliseid oskusi sa tahad arendada? Milliseid vilumusi omandada?
 • Milliseid töökogemusi sa soovid omandada?
 • Milliseid tööülesandeid tahaksid meeleldi täita?

Kogu infot võimalike praktikakohtade kohta

 • Sobivaima praktikakoha leidmine on tudengi ülesanne. Võimalike kohtade teadvustamisel saavad Sulle abiks olla õppejõud, vanemate kursuste tudengid ning tuttavad ja sugulased.
 • Kõrgkooli kodulehelt leiad nii praktikapakkumisi kui ka võimalike praktikaettevõtete kontakte.
 • Instituudi praktikakoordinaatorid oskavad anda omapoolseid soovitusi praktikakoha valikul.
 • Samuti pea nõu oma eriala praktika juhendajaga, kes on kõrgkoolipoolne nõuandja — vajadusel soovitab ta praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale ja tegevusalale.
 • Väärtusliku kogemuse annab välispraktika, mille koordineerimise ja toetusega tegeleb kõrgkooli Erasmuse koordinaator.
 • Ettevõtete kodulehtedelt võid leida infot nii töö- kui ka praktikapakkumiste kohta.
 • Portaalis Infinder saad peale konto loomist esitada oma praktikasoovi ja vaadata oma soovile vastavaid praktikapakkumisi.

Koosta CV ja kaaskiri. Pane kirja praktika lähteülesanded, soovitav aeg ja kestus.

 • Oma CVs pööra enam tähelepanu õpingutele — millised ained on läbitud, millele oled spetsialiseerunud, millest oled enam huvitatud jms.
 • Kirjelda kaaskirjas oma praktika lähteüIesandeid ja pane kirja soovitav praktika algus ja lõpp. Miks mitte panna kirja ka oma tööalased unistused tulevikuks.

Kontakteeru ettevõttega

 • Kui ettevalmistused on tehtud, siis on aeg teha tutvust potentsiaalse praktikaettevõttega.
 • Uuri ettevõtte üldmeiliaadressilt või -telefonilt, kellega saaksid praktika teemal rääkida. Oma praktikasoovist ja võimalikest ülesannetest räägi lähemalt juba konkreetse inimesega, sest vastasel juhul võivad sinu paberid lihtsalt Iauanurgale seisma jääda.

Järjepidevus viib sihile

 • Võib juhtuda, et sinu praktikasoovi ei suhtuta kõige suurema entusiasmiga. Ära veel heitu! Vahel pead sa kontakteeruma mitme ettevõttega, et sobiv praktikakoht leida.
 • Sinu suhtumisest ja suhtlemisest sõltub palju. Mida paremini oled eeltöö teinud, seda Iihtsamad läbirääkimised on.
 • Praktikaülesannete osas on hea tööandjaga eelnevalt kokku leppida, võttes arvesse kõrgkooli poolt esitatud nõudmisi, sinu huve ja tööandja võimalusi. Võimalik, et praktikaks sõlmitakse sinuga ka leping ja sa saad praktika eest tasu.

Heast praktikakohast, juhendajast ja kogemusest tuleb tarvilikku täiendust sinu CVsse.

Mitmed tudengid on leidnud oma töö just praktika käigus. Õnnestunud praktika võib luua suurepäraseid võimalusi tulevikuks.

Loe lisaks siit, kuidas oma praktikast maksimumi võtta.

Soovitusi praktikaettevõttele

Üks reaalne ja hea moodus soovitud ja väärtusliku töötaja leidmiseks on pakkuda õppuritele võimalusi praktika sooritamiseks.

Head tulemused saavutatakse siis, kui praktikanti juhendab asutuse töötaja, kellel on selleks piisavalt aega ja huvi sellele tegevusele pühendumiseks. Parim eeldus vastastikuseks koostööks on praktikandi toetamine tema poolt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Enne õppuri praktikale võtmist on vajalik:

 • Tutvuda praktika dokumentidega.
 • Selgitada välja, mis on konkreetse praktika eesmärk.
 • Otsustada, kes on ettevõtte poolne praktikajuhendaja.
 • Rääkida läbi poolte õigused ja kohustused, vastastikused infovahetuse tingimused.
 • Planeerida praktikandi peamised tööülesanded.
 • Leppida kokku praktika sooritamise aeg.
 • Vajadusel informeerida ka teisi asutuse töötajaid, et praktikant on saabumas.

Ettevõtte roll praktika jooksul peaks olema praktikandi professionaalne ja süsteemne juhendamine. Võrdväärselt vajalik on ka firma tegevuse tutvustamine ja õige töössesuhtumise tähtsuse rõhutamine. Oluline on, et praktikakeskkond ning praktikandi tööülesanded vastaksid tema oskustele ja võimetele ning praktikajuhendiga määratud tingimustele. Ettevõte peaks arvestama, et praktikandil kulub töö kõrvalt ka aega vaatlemiseks, info kogumiseks ja töö käigus õppimiseks.

Tasub meeles pidada, et:

 • praktikant on siiski õppur, mitte juba valmis tööinimene.
 • eksimine on inimlik ja vigadest õpitakse.
 • oluline on kindlusta praktikant kõikide riskide vastu, millega ta võib oma töös kokku puutuda (näiteks ohutusnõuded).

Kaasa praktikant arendamis/uuendamisprotsessi, kui lisaväärtus uue ajupotentsiaali näol. Mitmed uued ideed võivad tekkida ettevõtte ja praktikandi koostöös, julgusta praktikanti oma ideid väljendama. Mõnedel praktikantidel on piisavalt enesekindlust oma ettepanekute väljaütlemiseks, mõned kardavad nende tagasilükkamist või arvavad, et ettepanekuid teha ei ole nende ülesanne.

NB! Kool on huvitatud tagasisidest, mida ettevõte annab nii praktikandi teadmistele ja oskustele kui ka laiemalt praktikaga seonduvas. Koostöö kooli ja ettevõtte vahel on väga oluline!

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?