Õigused ja kohustused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Õigused ja kohustused

Õigused ja kohustused

Üliõpilasel on õigus:
 • omandada kõrgharidust õppekulusid hüvitamata, kui ei ole sätestatud teisiti;
 • osa õppetööd sooritada Eesti Vabariigi või välisriikide kõrgkoolides samaaegselt õppetööga TTKs või selleks eraldi planeeritud semestril, kui seda võimaldavad kõrgkoolide vahelised lepingud;
 • saada õppetoetusi ja õppelaenu vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu seadusele
 • saada riiklikke stipendiume vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale; 
 • õppimiseks vajalikele tingimustele, sealhulgas turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale; 
 • koostada individuaalne õpingukava kõrgkooli õppekorralduseeskirja alusel; 
 • saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet; 
 • anda tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele ning vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid; 
 • valida esindajaid ja olla valitud TTK kollegiaalsetesse esinduskogudesse; 
 • saada igal õppeaastal vähemalt kaks kuud puhkust; 
 • saada akadeemilist puhkust vastavalt kehtestatud korrale;
 • saada õpi- ja karjäärinõustamist;
 • saada akadeemiliselt töötajalt ainealast konsultatsiooni. Õppejõud määrab konsultatsioonide ajad ja informeerib nendest üliõpilasi õppeinfosüsteemi Tahvel kaudu;
 • saada TTK töötajatelt oma e-kirjale vastus kolme tööpäeva jooksul.

Üliõpilaste muud õigused on sätestatud kõrgharidusseaduses, TTK põhimääruses ja teistes õigusaktides

Üliõpilasel on kohustus:
 • täita õppekava, millele ta on immatrikuleeritud;
 • järgida õppekorralduseeskirja ja muid juhendmaterjale ning kasutada õpikeskkonda ja õppevahendeid vastutustundlikult; 
 • osaleda kõigis õppetöö korralduslikes vormides, sh loengutes, seminarides, harjutustundides, õppepraktikal ja e-õppetöös;
 • teha õpisooritused õigeaegselt, kinni pidada kinnitatud eksamite ja arvestuste graafikust ning kursuseprojektide ja lõputöö esitamise tähtaegadest;
 • vastata õppetöö korraldust puudutavatele kirjadele kolme tööpäeva jooksul juhul, kui ei ole selleks kokku lepitud teisiti; 
 • lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast;
 • viivitamatult teavitada õppekorralduse spetsialisti oma õppekorralduses, õppetasude, õppetoetuste või stipendiumite maksmisel oluliste andmete muutumisest. 
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?