Stipendiumid ja toetused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Stipendiumid ja toetused

Stipendiumid ja toetused

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid TTK üliõpilasi. 

Sihtrühm: kõikide õppekavade üliõpilased

Suurus: 100 eurot kuus 

Taotlemise perioodid: 

 • 15. september  25. september (stipendiumi saamiseks septembrist jaanuarini) 
 • 15. veebruar  25. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruarist juunini)

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilane õpib täiskoormusega; 
 • üliõpilane täidab õppekava täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestri kohta);
 • üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilase õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste ainepunktide arvuga kaalutud keskhinne ei ole madalam kui 4,0.

Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. 

Taotlus esitatakse Tahvlis.

Paremusjärjestus koostatakse lähtudes taotlejate eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste kaalutud keskhindest. 

NB! Kaalutud keskhinde arvutamisel ei võeta arvesse varasemate õpingute ja töökogemuse alusel (VÕTA) arvestatud õpitulemusi.

Tulemusstipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste ja stipendiumide komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel hiljemalt 15. oktoobriks ja 15. märtsiks fondi vahendite piires.

Reguleerivad dokumendid:

Tulemusstipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ning maksmise tingimused ja kord (jõustunud 01.09.2023)

Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumide kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 5696 3790

Aasta tegusa üliõpilase stipendium

Aasta tegusa üliõpilase stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada nende TTK üliõpilaste edaspidiste eesmärkide saavutamist ja arengut, kes on silma paistnud väga heade saavutustega TTK jaoks olulistes valdkondades.

Stipendiumi kategooriad:

 • tulemuslik osalemine teadus-, arendus-, innovatsioonitegevuses või ettevõtluses;
 • tulemuslik osalemine ja TTK esindamine rahvusvahelistes projektides, konkurssidel, võistlustel;
 • tulemuslik osalemine ja TTK esindamine Eesti-sisestes projektides, konkurssidel, võistlustel;
 • üliõpilasesinduse esimehe poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
 • instituudi direktori poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
 • spordikeskuse administraatori poolt esile tõstetud spordivõistlusel auhinnalise koha saavutanud ja TTKd esindanud üliõpilane.

Suurus: määratakse igal õppeaastal TTK rektori käskkirjaga 

Taotluste esitamise tähtajad: 1. juuni ja 10. detsember

Taotlus esitatakse rektori nimele e-posti aadressil tktk@tktk.ee

Stipendium eraldatakse konkursi korras. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut

Erivajadusega üliõpilase stipendium

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilase kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest (60-510 eurot).

Taotluste esitamise tähtajad: sügissemestril 20. september ja kevadsemestril 21. veebruar.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saab taotleda haridusportaali www.edu.ee  vahendusel.

Vt Täiendav teave 

Asenduskodulaste stipendium

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Suurus: 160 eurot kuus.

Taotluse esitamise tähtaeg: 25. oktoober.

Asenduskodulaste kõrgharidussstipendiumi saab taotleda haridusportaali www.edu.ee vahendusel.

Stipendiumi on võimalik taotleda kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.

Akadeemilisel puhkusel viibiva ja õppekava täitvale õppijale makstakse erivajadusega üliõpilaste stipendiumi pärast semestri lõppu vastavalt sooritatud ainepunktide (EAP) hulgale. Arvestuslikult loetakse ühe semestri õppe mahuks 30 EAP. Näiteks kui õppija täidab 30 EAPst 15 EAP, siis on ühe kuu stipendiumi suuruseks 50 protsenti (15/30=50%) stipendiumi määrast. Ümardamine täisarvuks toimub alati ülespoole. 

Vajaduspõhine õppetoetus

Vähekindlustatud peredest pärit üliõpilased saavad taotleda vajaduspõhist õppetoetust. 

Õppetoetuse suurus sõltub üliõpilase ja tema perekonnaliikmete kuusissetulekust pereliikme kohta:

Üliõpilase keskmine kuusissetulek pereliikme kohtaÕppetoetuse suurus
kuni 189,1 eurot440 eurot kuus
189,11 – 378,19 eurot270 eurot kuus
378,2 – 756,38 eurot150 eurot kuus

Taotlemise perioodid: 

sügissemestril alates 11. septembrist (esmakursuslased alates 1. septembrist) ja kevadsemestril alates 1. veebruarist, taotlusi saab esitada kogu semestri vältel.

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilase perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 762,5 eurot;
 • üliõpilane õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 75% ulatuses, sealjuures arvestatakse õppekava täitmise mahtu semestrite lõikes kumulatiivselt;
 • üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda haridusportaali www.edu.ee vahendusel.

Taotluste menetlusaeg on kuni 15 tööpäeva.

Vt Täiendav teave

Kui Sul on küsimusi vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise kohta, võta ühendust e-posti aadressil ope@tktk.ee.

Vajaduspõhine eritoetus

Sihtrühm: üliõpilased, kes ei saanud vajaduspõhist õppetoetust, kuna üliõpilase ja tema perekonnaliikmete varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. 

Suurus: 135 eurot kuus.

Taotlemise perioodid: 

 • 15. september  30. september (stipendiumi saamiseks septembrist jaanuarini);
 • 15. veebruar  28. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruarist juunini). 

Rahaliste vahendite olemasolu korral avatakse taotlemine täiendavalt iga kuu 11. kuupäevast viieks päevaks.

Eeldused taotlemiseks:

 • üliõpilane õpib täiskoormusega; 
 • ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • tema vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on asjaomasel semestril jäetud rahuldamata põhjusel, et üliõpilase ja tema perekonnaliikme keskmise sissetuleku ülemmäär on ületatud;
 • tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine brutosissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige, kui nimetatud brutosissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80-100%.

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist:

 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – taotluse esitamise kuu kuupäevaga);
 • perekonnaliikmete koosseis koos palgaandmetega (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – “Taotlus”. Leitav samast kohast, kust negatiivne otsus, taotluse esitamise kuu kuupäevaga);
 • vajaduspõhise eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu sissetulekute tõendid (väljatrükk e-maksuametist – www.emta.ee – Registrid ja päringud – Minu päringud – Tõendite koostamine – Uus tõend – Maksuandmete tõend (jäta kõik 7 „linnukest“ kastidesse alles – koosta tõend – lae alla PDF). Iga täisealine pereliige võtab tõendi enda kohta ise ja edastab taotlejale üles laadimiseks. Pereliikmete koosseis on kirjas „Taotluse“ punktis 4.

Taotlus esitatakse Tahvlis. 

Vajaduspõhise eritoetuse saajad määrab TTK õppetoetuste ja stipendiumide komisjon taotlejate pingerea alusel (perekonnaliikmete sissetuleku suurus) hiljemalt 15. oktoobriks ja 15. märtsiks. Väljaspool üldist taotlemisperioodi määrab komisjon eritoetuse 10 päeva jooksul alates kõrgkoolile sooviavalduse esitamisele järgnevast päevast. 

Tulemusstipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ning maksmise tingimused ja kord (jõustunud 01.09.2023)

Vt Täiendav teave

Kui Sul on küsimusi toetuste ja stipendiumide kohta, võta ühendust e-posti aadressil toetused@tktk.ee või telefonil 329 5956. 

Töötukassa toetus

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Sihtrühm: Autotehnika, Elektritehnika, Hoonete ehitus, Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine, Kinnisvara korrashoid, Masinaehitus, Moetööstus, Rakendusarhitektuur, Robotitehnika, Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine, Teedeehitus, Tootmine ja tootmiskorraldus, Transport ja logistika, Transpordi- ja liikluskorraldus õppekavade üliõpilased.

Avaldus esitatakse e-töötukassas.

Vt Täiendav teave

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?