Erasmuse elamistoetus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Erasmuse elamistoetus

Erasmus+ õpirändes osalejatel võimalus saada elamistoetust, mis aitab (osaliselt) katta välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi. Toetus määratakse vaid selleks perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib (arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega). Kui väliskõrgkooli õppetöös osaletakse distantsilt (st veebiõppes ise oma koduriiki jäädes või naastes), siis selle perioodi eest toetust ei maksta. 

Elamistoetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Esialgse arvutuse aluseks on väliskõrgkooli poolt väljastatud vastuvõtukiri enne õpirände algust. Õpirände lõppedes tuleb esitada väliskõrgkooli või praktikabaasi esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega väliskõrgkool või praktikabaas kinnitab õpirände perioodi. Kinnituskirja alusel määratakse pärast aruandlusdokumentide esitamise lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse üliõpilasele jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue.

Erasmuse elamistoetuste määrad

Erasmus+ programmis 2022/23 õppeaasta kevadsemestril osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

Erasmuse elamistoetuse määrad Euroopa Komisjoni vahenditest:

Riikide gruppSihtriigidKuutoetuse määr
õppima suundujatele
(30 päeva arvestuses)
Kuutoetuse määr
praktikale suundujatele
(30 päeva arvestuses)*
Grupp 1
(kõrge
elukallidusega riigid) 
+
Regioon  14
Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg,
Norra, Rootsi
 
Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik
600 eurot750 eurot
Grupp 2
(keskmise elukallidusega riigid) 
+  
Regioon 13
Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania
 
Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan
600 eurot750 eurot
Grupp 3
(madala elukallidusega riigid)
Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti,
Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia,
Põhja-Makedoonia, Türgi
540 eurot690 eurot
Rahvusvaheline
õpiränne programmiriigist partnerriiki
Programmiga mitteseotud kolmandad
riigid
700 eurot700 eurot

*2022/23 õa sügissemestril välisriiki praktikale suundujatele määratakse stipendium finantseerimisaasta 2020 toetusmäärade alusel.

Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi tegelikust pikkusest. Füüsilise õpirände minimaalne kestus on 2 kuud.

Üliõpilasele makstakse välisriigiõpingute Euroopa Komisjoni toetus välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.

Euroopa Komisjoni stipendiumile lisanduvad:

  • Ühekordne Eesti Vabariigi kaasrahastuse lisatoetus programmiriiki õppima suundujatele 300 eurot ja praktikale suundujatele 100 eurot.
  • Ühekordne Tallinna Tehnikakõrgkooli õpirände toetus semestriõpinguteks või pikaajaliseks praktikaks programmiriigis 100 eurot, mis makstakse vastava käskkirja alusel.

Rohelise reisiviisi lisatoetus

Roheliseks reisiviisi lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes õpirände sihtkohta jõudmiseks kasutavad mõlemal suunal rohelist reisimisviisi. Roheliseks reisiviisiks on näiteks buss, rong või sõidujagamine. Rohelise reisiviisi alla ei kuulu lennu- või laevatransport.

Rohelise reisiviisi eelistamisel on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 4 reisipäeva (2+2) täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Rohelise reisiviisi tuleb eraldi tõendada. Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetus

Kõrgemat igakuist elamistoetuse määra saavad taotleda Erasmus+ programmi raames välisõpingutele või -praktikale suunduvad üliõpilased, kes:

  • saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
  • on alaealise lapse/laste vanemad;
  • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
  • on vähenenud töövõimega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks lisa oma kandideerimiskeskkonnas SoleMove oma õpirände taotluse juurde (digi)allkirjastatud avaldus ja vastav tõendusdokument:

1) Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine õppetoetus esitab selle tõestuseks toetuse määramise otsuse digitempliga, mille saab alla laadida Haridusportaalist (www.edu.ee).

Kui on määratud vajaduspõhine eritoetus Tallinna Tehnikakõrgkoolilt, siis saab Erasmuse koordinaator pärast avalduse esitamist vajaliku tõendi õppeinfosüsteemist TAHVEL.

Kui vajaduspõhise toetuse määramise otsus tehakse pärast Erasmuse taotlustähtaega, edasta vajalikud dokumendid esimesel võimalusel (hiljemalt 30 päeva peale õpirände algust) meili teel aadressile erasmus@tktk.ee.

2) Alaealise lapse/laste vanemad esitavad sellekohase rahvastikuregistri väljavõtte.

3) Asenduskodu või eestkostja kodu taustaga üliõpilased vastava ametiasutuse kinnituse/tõendi asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta.

4) Vähenenud töövõimega üliõpilased esitavad töötukassa tõendusdokumendi vähenenud töövõime määramise kohta.

Vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta leiad lisainfot siit.

Erasmus lisatoetus erivajadusega üliõpilastele

Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Erivajadusega üliõpilastel on lisaks tavapärasele Erasmus-programmi stipendiumile on võimalik taotleda lisatoetust õpinguteks välismaal.

Taotlus esitatakse Erasmuse koordinaatorile, kes edastab taotluse hindamiseks Erasmuspluss agentuurile. 

Taotlusele tuleb lisada toetavad dokumendid (nt AEK otsus, vastuvõtukiri välisülikoolist, vajadusel muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantseerimisallikad jne. Toetust on võimalik taotleda kuludele nagu kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jms. Lisakulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Täiendavat toetust makstakse reaalsete kulude ja kuludokumentide alusel (esitada tuleb maksekorraldused, tšekid, lepingud jms, mis kulusid tõendavad)

Taotlusvormi küsi Erasmuse koordinaatorilt: erasmus@tktk.ee

Erasmuse programmis osalemise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimiseks taotleda teisi Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavaid stipendiume. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk osaleda Erasmuse programmis omal kulul).

eu-flag-erasmus_vect_pos