Erasmuse elamistoetus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Erasmuse elamistoetus

Erasmus+ õpirändes osalejatel võimalus saada elamistoetust, mis aitab (osaliselt) välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi. See on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib (arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega). Kui väliskõrgkooli õppetöös osaletakse distantsilt (st veebiõppes ise oma koduriiki jäädes või naastes), siis selle perioodi eest toetust ei maksta. 

Elamistoetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Esialgse arvutuse aluseks on väliskõrgkooli poolt väljastatud vastuvõtukiri enne õpirände algust. Õpirände lõppedes tuleb esitada väliskõrgkooli esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega välisülikool või praktikabaas kinnitab õpirände perioodi. Kinnituskirja alusel määratakse pärast aruandlusdokumentide esitamise lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse üliõpilasele jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue.

Erasmuse elamistoetuste määrad

Erasmus+ programmis 2022/23 õppeaasta sügissemestril osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Erasmuse elamistoetus Euroopa Komisjoni vahenditest:

Riikide gruppRiigidElamistoetus välisõppesse suundudes(30 päeva kohta)*Elamistoetus välispraktikale suundudes(30 päeva kohta)*
Kõrgete elamiskuludega sihtriigidIirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani
520 eurot

720 eurot
Keskmiste elamiskuludega sihtriigidAustria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa
520 eurot

720 eurot
Madalate elamiskuludega sihtriigidBulgaaria, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia
470 eurot

670 eurot

*Toetuste määrad vastavalt 2020. aasta rahastuslepingule. 

Stipendiumi lõplik suurus sõltub välisõpingute perioodi tegelikust pikkusest. Füüsilise õpirände minimaalne kestus on 3 kuud välisõpingute korral ning 2 kuud välispraktika korral.

Üliõpilasele makstakse välisriigiõpingute Euroopa Komisjoni toetus välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.

2. Ühekordne lisatoetus Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest Euroopasse õppima suundujatele eurot 300 eurot ja praktikale suundujatele 100 eurot.

3. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks või praktikaks 100 eurot.
NB! Reisitoetust ei maksta, kui õpi- või praktikalepingu pikendamisel jääb tudeng samasse sihtkohta. 

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Kõrgemat igakuist elamistoetuse määra (+200 eurot kuus) saavad taotleja välisõpingutele suundujad, kes saavad õpirändele eelneval semestril või õpirände toimumise semestril vajaduspõhist õppetoetust (riigilt) või vajaduspõhist eritoetust (koolilt).

Selleks lisa oma kandideerimiskeskkonnas SoleMove oma õpirände taotlusele vastav avaldus ja vajaduspõhise toetuse määramise otsus. Kui sellekohane otsus tehakse pärast Erasmuse taotlustähtaega, edasta vajalikud dokumendid esimesel võimalusel erasmus@tktk.ee

Erasmus lisatoetus erivajadusega üliõpilastele

Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Erivajadusega üliõpilastel on lisaks tavapärasele Erasmus-programmi stipendiumile on võimalik taotleda lisatoetust õpinguteks välismaal.

Taotlus esitatakse Erasmuse koordinaatorile, kes edastab taotluse hindamiseks Erasmuspluss agentuurile. 

Taotlusele tuleb lisada toetavad dokumendid (nt AEK otsus, vastuvõtukiri välisülikoolist, vajadusel muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantseerimisallikad jne. Toetust on võimalik taotleda kuludele nagu kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jms. Lisakulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Täiendavat toetust makstakse reaalsete kulude ja kuludokumentide alusel (esitada tuleb maksekorraldused, tšekid, lepingud jms, mis kulusid tõendavad)

Taotlusvormi küsi Erasmuse koordinaatorilt: erasmus@tktk.ee

eu-flag-erasmus_vect_pos