Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel

Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel

Erasmus+ õpirändes osalejatel võimalus saada elamistoetust, mis aitab (osaliselt) katta välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi. Toetus määratakse vaid selleks perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib (arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega). Kui väliskõrgkooli õppetöös osaletakse distantsilt (st veebiõppes ise oma koduriiki jäädes või naastes), siis selle perioodi eest toetust ei maksta. 

Elamistoetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Esialgse arvutuse aluseks on väliskõrgkooli poolt väljastatud vastuvõtukiri enne õpirände algust. Õpirände lõppedes tuleb esitada väliskõrgkooli või praktikabaasi esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega väliskõrgkool või praktikabaas kinnitab õpirände perioodi. Kinnituskirja alusel määratakse pärast aruandlusdokumentide esitamise lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse üliõpilasele jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue.

Erasmus+ programmis 2023/24 õppeaasta kevadsemestril osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

Erasmuse elamistoetuse määrad Euroopa Komisjoni vahenditest*:

Riikide gruppSihtriigidKuutoetuse määr
õppima suundujatele
(30 päeva arvestuses)
Kuutoetuse määr
praktikale suundujatele
(30 päeva arvestuses)*
Grupp 1
(kõrge
elukallidusega riigid) 
+
Regioon  14
Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg,
Norra, Rootsi
 
Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik
674 eurot824 eurot
Grupp 2
(keskmise elukallidusega riigid) 
+  
Regioon 13
Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka,
Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania
 
Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan
674 eurot824 eurot
Grupp 3
(madala elukallidusega riigid)
Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti,
Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia,
Põhja-Makedoonia, Türgi
606 eurot756 eurot
Rahvusvaheline
õpiränne programmiriigist partnerriiki
Programmiga mitteseotud kolmandad
riigid
700 eurot700 eurot
*Vastavalt Erasmus 2023. a projektile. Kehtivad alates 2023/24 õa kevadsemestril õpirändesse suundujatele.

Stipendiumi lõplik suurus sõltub õpirände perioodi tegelikust pikkusest. Füüsilise õpirände minimaalne kestus pikaajalisel õpirändel on 2 kuud.

Pikaajalisse õpirändesse suunduvatele üliõpilasele makstakse Euroopa Komisjoni toetus välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.

Euroopa Komisjoni stipendiumi esimesele väljamaksele lisanduvad*:

  • Ühekordne Eesti Vabariigi kaasrahastuse lisatoetus programmiriiki pika- või lühiajaliselt õppima ja praktikale suundujatele 135 eurot.
  • Ühekordne Tallinna Tehnikakõrgkooli õpirände toetus semestriõpinguteks või pikaajaliseks praktikaks programmiriigis 100 eurot, mis makstakse vastava käskkirja alusel.

Roheliseks reisiviisi lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes õpirände sihtkohta jõudmiseks kasutavad oma teekonna mõlemal suunal suuremas osas rohelist reisimisviisi. Roheliseks reisiviisiks on näiteks buss, rong või sõidujagamine. Rohelise reisiviisi alla ei kuulu lennu- või laevatransport.

Rohelise reisiviisi eelistamisel on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 4 reisipäeva (2+2) täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Rohelise reisiviisi tuleb eraldi tõendada.

Distantsi arvestamisel tuleb kasutada Euroopa Komisjoni distantsi kalkulaatorit.

Vähemate võimalustega üliõpilastele, kes suunduvad Erasmus+ programmi raames välisriiki pikaajaliselt õppima või praktikale, makstakse lisatoetust 250 eurot kuus.

Kõrgemat igakuist elamistoetuse määra saavad taotleda üliõpilased, kes:

  • saavad õpirände semestril või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust riigilt või eritoetust Tallinna Tehnikakõrgkoolilt;
  • on alaealise lapse/laste vanemad;
  • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
  • on vähenenud töövõimega;
  • on tervislike erivajadustega või krooniliste haigustega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks on vaja edastada Erasmuse koordinaatorile digiallkirjastatud kinnitus. Vahetusõpingute suundujad saavad lisada dokumendi SoleMove keskonda.

Vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta leiad lisainfot siit.

Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Erivajadusega üliõpilastel on lisaks tavapärasele Erasmus-programmi stipendiumile on võimalik taotleda lisatoetust õpinguteks välismaal.

Taotlus esitatakse Erasmuse koordinaatorile, kes edastab taotluse hindamiseks Erasmuspluss agentuurile. 

Taotlusele tuleb lisada toetavad dokumendid (nt AEK otsus, vastuvõtukiri välisülikoolist, vajadusel muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantseerimisallikad jne. Toetust on võimalik taotleda kuludele nagu kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jms. Lisakulutused peavad olema tehtud õpirände perioodil. Täiendavat toetust makstakse reaalsete kulude ja kuludokumentide alusel (esitada tuleb maksekorraldused, tšekid, lepingud jms, mis kulusid tõendavad)

Taotlusvormi küsi Erasmuse koordinaatorilt: erasmus@tktk.ee

Erasmuse programmis osalemise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimiseks taotleda teisi Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavaid stipendiume. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk osaleda Erasmuse programmis omal kulul).

 eu-flag-erasmus_vect_pos