Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel

Erasmuse elamistoetus pikaajalisel õpirändel

Erasmus+ õpirändes osalejatel võimalus saada elamistoetust, mis aitab (osaliselt) katta välismaal elamise ja õppimisega seotud kulutusi. Pikaajaline õpiränne minimaalne kestus on 60 päeva ning maksimaalne 12 kuud.

Toetus määratakse vaid selleks perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib (arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega). Kui väliskõrgkooli õppetöös osaletakse distantsilt (st veebiõppes ise oma koduriiki jäädes või naastes), siis selle perioodi eest toetust ei maksta. 

Elamistoetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Esialgse arvutuse aluseks on väliskõrgkooli poolt väljastatud vastuvõtukiri enne õpirände algust. Õpirände lõppedes tuleb esitada väliskõrgkooli või praktikabaasi esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega väliskõrgkool või praktikabaas kinnitab õpirände perioodi. Kinnituskirja alusel määratakse pärast aruandlusdokumentide esitamise lõplik Erasmus+ stipendium. Selleks tehakse üliõpilasele jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue.

Erasmus+ programmis 2024/25 õppeaasta osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

Erasmuse elamistoetuse määrad Euroopa Komisjoni vahenditest*:

Riikide gruppSihtriigidKuutoetuse määr
õppima suundujatele
(30 päeva arvestuses)*
Kuutoetuse määr
praktikale suundujatele
(30 päeva arvestuses)*
Grupp 1
kõrge
elukallidusega programmiriigid
+
Programmivälised kolmandad riigid piirkondadest 13 ja 14
Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Island,
Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani.

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan
Fääri saared, UK, Šveits
674 eurot824 eurot
Grupp 2
keskmise elukallidusega programmiriigid 
Küpros, Tšehhi, Kreeka, Läti, Malta, Portugal,
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania
606 eurot756 eurot
Grupp 3
madala elukallidusega programmiriigid
Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Leedu,
Põhja-Makedoonia, Poola, Rumeenia,
Serbia, Türgi
550 eurot700 eurot
Rahvusvaheline
õpiränne
1.–12. piirkonda kuuluvad
programmivälised kolmandad
riigid
**
700 eurot700 eurot
*Vastavalt Erasmus 2024. a projektile. Kehtivad alates 2024/25 õa õpirändesse suundujatele.
** 1.–12. piirkonda kuuluvate programmivälised kolmandate riikide nimekirja leiab siit.

Stipendiumi lõplik suurus sõltub õpirände perioodi tegelikust pikkusest. Füüsilise õpirände minimaalne kestus pikaajalisel õpirändel on 60 päeva.

Pikaajalisse õpirändesse suunduvatele üliõpilasele makstakse Euroopa Komisjoni toetus välja kahes osas: 90% enne välisõpingutele suundumist ja 10% peale välisõpingute lõppu, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja kohustused täidetud.

Euroopa Komisjoni stipendiumi esimesele väljamaksele lisanduvad:

 • Ühekordne Eesti Vabariigi kaasrahastuse lisatoetus programmiriiki pika- või lühiajaliselt õppima ja praktikale suundujatele 118 eurot.
 • Ühekordne Tallinna Tehnikakõrgkooli õpirände toetus semestriõpinguteks või pikaajaliseks praktikaks programmiriigis 100 eurot, mis makstakse vastava käskkirja alusel. TTK õpirände toetust ei eraldata äsjalõpetanu praktikale suundujatele.

Elamistoetusele lisandub reisitoetus, mille määramise aluseks on Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaator.

Reisi pikkus*Keskkonnasäästlik reisimine Tavapärane reisimine
10–99 km 56 eurot osaleja kohta28 eurot osaleja kohta
100–499 km 285 eurot osaleja kohta211 eurot osaleja kohta
500–1999 km417 eurot osaleja kohta 309 eurot osaleja kohta
2000–2999 km 535 eurot osaleja kohta395 eurot osaleja kohta
3000–3999 km 785 eurot osaleja kohta785 eurot osaleja kohta
4000–7999 km 1188 eurot osaleja kohta1188 eurot osaleja kohta
8000 km või enam 1735 eurot osaleja kohta 1735 eurot osaleja kohta

Keskkonnasäästliku reisi toetust saab taotleda, kui kui suurem osa edasi-tagasi reisist (läbitud vahemaa) tehakse säästvaid transpordivahendeid kasutades. Säästvad transpordivahendid on jalgratas, buss, autoga koossõit ja rong. Keskkonnasäästliku reisiviisi alla ei kuulu lennu- või laevatransport, st nende transpordivahendite kasutamisel lisandub tavapärase reisiviisi toetussumma.

Keskkonnasäästlikult reisides on osalejal võimalik taotleda kuni 6 reisipäeva (3+3) täiendavat elamistoetust, kui see on asjakohane.

Säästvate transpordivahendite kasutamise korral tuleb tõendusdokumendina esitada reisitoetust saava isiku allkirjastatud kirjalik kinnitus. Säästva ühistranspordi kasutamise korral (buss, rong) ka piletite koopiad. Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud keskkonnasäästlikku reisiviisi mõlemal suunal, on kõrgkoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Vähemate võimalustega üliõpilastele, kes suunduvad Erasmus+ programmi raames välisriiki pikaajaliselt õppima või praktikale, makstakse lisatoetust 250 eurot kuus.

Kõrgemat igakuist elamistoetuse määra saavad taotleda üliõpilased, kes:

 • saavad õpirände semestril või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust riigilt või eritoetust Tallinna Tehnikakõrgkoolilt;
 • on alaealise lapse/laste vanemad;
 • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 • on vähenenud töövõimega;
 • on tervislike erivajadustega või krooniliste haigustega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks on vaja edastada Erasmuse koordinaatorile digiallkirjastatud kinnitus. Vahetusõpingute suundujad saavad lisada dokumendi SoleMove keskonda.

Vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta leiad lisainfot siit.

Kaasamistoetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus, mis on mõeldud osalejatele, kes ei saaks ilma täiendava rahalise toetuseta Erasmus+ õpirändes osaleda.

Näiteks võib kaasamistoetust taotleda järgmistel juhtudel:

 • Tervisliku erivajadusega osaleja, kelle lennupiletid on ratastooli tõttu väga kulukad
 • Tervisliku erivajadusega osaleja, kes rendib sihtkohas mõnda seadet või eritransporti, mida ta vajab
 • Osaleja, kellel on erivajaduse tõttu elamiskulud kallimad (nt liikumisraskused, sensoorselt tundlik osaleja jne)
 • Alaealise lapse vanem, kes võtab lapsed õpirändele kaasa ja sellega kaasnevad laste lasteaia- või koolikulud.
 • Kroonilise haigusega osaleja, kes peab käima kodus eriarsti juures või kelle ravim on talle ainult Eestist kättesaadav või kes saab ainult Eestis teatud protseduure teha. Sellisel juhul saaks katta kõik täiendavad transpordikulud.
 • Kroonilise haigusega osaleja, kes saab oma ravi jätkata välismaal, kuid selle eest tuleb tal endal maksta (nt ravimid ilma soodustuseta, tasulised eriarstid, tasulised protseduurid või analüüsid, tasuline osalejale kohustuslik tervislikest põhjustest lähtuv perioodiline uuring jne).
 • Professionaalne või Eestist alaliidu poolt toetatud sportlane, kes peaks välismaal õpirände ajal treeningute jätkamiseks või treeningvahendite rendi eest ise maksma.

See ei ole lõplik loetelu. Palume igat osalejat oma juhtumiga julgelt pöörduma TTK Erasmus+ koordinaatori poole, et nõu küsida.

Kaasamistoetust tuleb taotleda piisava ajavaruga enne õpirände algust. Osalejal tuleb täita kaasamistoetuse taotlusvorm ja esitada koos planeeritavate kulude arvestuse ja selgitustega. Kõik võimalikud kulud tuleb läbi mõelda ja uurida välja nende maksumus, sest kulud kaetakse maksimaalselt sellises ulatuses nagu need olid taotluses märgitud. Pärast õpirännet tuleb esitada finantsaruanne koos kõikide arvete, selgituste, kviitungite ja maksekinnitustega.

Kaasamise ja vähemate võimalustega osalejate toetuste kohta saad rohkem lugeda siit.

Taotlusvormi küsi Erasmuse koordinaatorilt: erasmus@tktk.ee

Erasmuse programmis osalemise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimiseks taotleda teisi Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavaid stipendiume. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk osaleda Erasmuse programmis omal kulul).

 eu-flag-erasmus_vect_pos
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?