Välispraktika - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Välispraktika

Välispraktika

Erasmus+ välispraktikale saab kandideerida aastaringselt.

Õppekavajärgsele praktikale suundumiseks tuleb taotlus SoleMove keskkonnas esitada hiljemalt 3 nädalat enne praktika algust, hiljemalt õppeaasta 1. juuniks. Äsjalõpetanu praktika tingimustega saab tutvuda allpool.

Taotluse esitamine

Välispraktikale suundumise avaldus esitatakse õpirännete haldussüsteemis SoleMove.

Vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences. Taotluskeskkonda saab sisse logida TTK kasutajanime ja parooliga. Kui need on ununenud, kirjuta it@tktk.ee.
SoleMove meiliteavitused saabuvad aadressilt noreply[at]solenovo.fi
Vali esimene avalduse liik: Normal student exchange
Õige vorm on eestikeelne.

SoleMove süsteemis tuleb praktikaettevõte osalejal endal lisada. Juhendi leiab siit.

 • Taotlus välispraktikale suundumiseks tuleb esitada hiljemalt 3 nädalat enne välispraktika algust, kui kokkulepe välisettevõtte/organisatsiooniga praktikale suunduda on olemas. Vaata allpool, millised sammud on vajalikud enne Erasmuse praktikale suundumist.
 • Enne taotluse esitamist teavita oma õppekava juhti ja praktika juhendajat soovist praktika sooritada välisriigis Erasmuse programmi raames. Erasmuse praktikalepingu allkirjastab õppekava juht.
 • Sooritus kantakse sisse läbi VÕTA protsessi. Praktika aine tuleb Tahvlis deklaratsioonist eemaldada. Küsi vajadusel nõu õppekorralduse spetsialistilt Mari Põdralt.
Kuhu minna?

Praktikakoha peab üliõpilane leidma ise. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike oma õppekava praktika nõuetest. Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Küsi nõu oma õppekava juhilt või praktika juhendajalt TTKs või uuri siin lehel toodud linke. Allpool leiad mõned soovitused praktikabaasi leidmiseks.

Praktikat on võimalik sooritada Euroopa Liidu liikmesriikides (v.a Eesti) ning programmiga liitunud riikides- Island, Liechtenstein, Norra, Türgi ja Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Komisjon Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid. Saatkonnad ja konsulaadid on praktikabaasiks lubatud.

2022. aastal lisandus programmi rahvusvaheline õpiränne, mis võimaldab piiratud hulgal üliõpilastest minna praktikale väljaspool EL riike. Seetõttu on praktikat võimalik sooritada ka riikides nagu Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan ning järgmised riigid üle maailma. (vt Third countries not associated to the Programme). Rahvusvahelise õpirände puhul stipendiumi määrad leiad siit. Rahvusvahelise praktika kohtade arv on piiratud. Lisainfo saamiseks võta ühendust Erasmuse koordinaatoriga.

Praktikat välisriigis on võimalik kombineerida seal töötamisega. Ettevõttest palga saamine ei takista Erasmus+ stipendiumi taotlemist

Kauaks minna?

Erasmuse praktikat on võimalik sooritada pikaajaliselt või lühiajaliselt.

 • Erasmuse pikaajalise välispraktika miinimumkestus on 2 kuud (60 päeva), seda sõltumata õppekavajärgse praktika eelduslikust kestusest. Tavaliselt jääb toetatavate välispraktikate kestus vahemikku 2 kuni 4 kuud. Pikemad praktikad on võimalikud eraldi kokkuleppel rahaliste vahendite olemasolul. Toetused arvestatakse vastavalt pikaajalise õpirände toetusmääradele.
 • Erasmuse lühiajalise praktika kestuseks 5–30 päeva ning sellele lisandub kohustuslik virtuaalne osa (viimasele kestusnõuet pole, aga praktikakoht peab võimaldama praktika osaliselt sooritada virtuaalselt). Toetused arvestatakse vastavalt lühiajalise õpirände toetusmääradele.

Erasmuse praktika toetust on võimalik kasutada mitu korda tingimusel, et kogukestus ei ületa 12 kuud. Võimalik on kombineerida Erasmuse välisõpinguid ja -praktikat ning õpirändeid ei pea olema järjestikkused.

Kes saavad osaleda?
 • Õppekavajärgse praktika sooritamiseks väliriigis saavad taotluse esitada saavad kõik päeva- ja kaugõppe üliõpilased alatest 1. kursusest vastavalt õppekavale.
 • Erasmus+ programm võimaldab välisriiki praktikale suunduda ka lõpetajatel, eeldusel, et leping sõlmitakse enne lõpetamist ja praktika peab olema sooritatud 12 kuu jooksul pärast lõpetamist.
Kohustuslik kindlustus

Praktikandil on kohustuslik omada praktikaperioodi ajal lisaks kehtivale ravikindlustusele ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust, mis katab kahjujuhtumid, mille põhjustab osaleja või mida põhjustatakse temale.

Euroopa-sisese õpirände korral tuleb omada Euroopa ravikindlustuskaarti. Oluline on silmas pidada, et Euroopa ravikindlustuskaardi kate on piiratud. See katab küll esmaabi, kuid ei kata muid kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda (nt visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud, riikidevahelise transpordi kulu, eraarsti juures tehtud kulutused). Seetõttu on soovituslik sõlmida õpirände perioodiks erakindlustusfirmas lisaks meditsiiniabi- ja reisikindlustusleping, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib tehtud kulutused. Kindlasti on selline kindlustuskaitse vajalik suundudes õpirändesse väljaspool Euroopat.

Enne minekut soovitame tutvuda välisministeeriumi Reisi Targalt portaalis, millised on riiki sisenemise tingimused. Vajadusel saab infot küsida ka konkreetse riigi välisesinduselt Eestis. Soovituslik on Reisi Targalt lehel oma välisriigis viibimine registreerida, et hädaolukorras saaksid Eesti konsulid sinuga kontakti.

Erasmuse praktika vormistamiseks on vajalikud sammud enne ja pärast välispraktikat, vajadusel ka praktika jooksul. Tutvu infoga lähemalt alapealkirjad lahti klõpsates.

Erasmus välispraktika meelespea on abiks välispraktika sooritamiseks vajalike sammude järgimisel.

Tutvu Erasmuse tudengi õiguste ja kohustustega siin.

ENNE VÄLISPRAKTIKA ALGUST

Erasmuse praktikaleping

Kooskõlasta praktika eelnevalt õppekava juhi ning välisettevõtte/organisatsiooniga ning koosta Erasmuse praktikaleping.

Lühiajalisel põimitud praktikal osaledes tuleb praktikalepingusse lisada ka virtuaalse osa sisu kirjeldus.

Praktikalepingu allkirjastavad paberil kõik kolm osapoolt ja kui allkirjad on olemas, tuleb see kohe edastada Erasmuse koordinaatorile. Praktikaleping on osa Erasmuse toetuslepingust ning selle alusel toimub peale õpirände lõppu praktika arvestamine TTKs.

NB! Praktikalepingule tuleb kindlasti lisada ka praktika eest arvestavad ainepunktid (Table B).

Välisõppe avaldus TAHVLis

Enne välispraktika algust tuleb esitada avaldus välisõpilaseks vormistamiseks TAHVEL süsteemis ja lisada sellele allkirjatatatud praktikaleping. Avalduse vormi leiab Tahvlis Dokumendid >Avaldused.

Planeeritava õppeaine lahtrisse kirjuta praktika nimetus inglise ja sulgudes ka selle tõlge eesti keelde. Võimalik asendatav õppeaine on hiljem TTKsse ülekantav õppeaine koos koodi ja täisnimega.

NB! Kui välisüliõpilaseks vormistamise avaldusel ei leia nimistust praktikaettevõtte nimetust, siis tuleb see ettevõtte nimetus ise lisada „Lisa uus õppeasutus“ väljale. 

Välisõppe toimingutega Tahvlis aitab Mari Põdra mari.podra@tktk.ee

Keeletest

Enne minekut on kohustuslik sooritada keeletest selles võõrkeeles, mis on praktika töökeeleks. Keeletaset saab sooritada EU Academy lehel. Täpsem info keeletesti läbimise ja tulemuse tõendamise kohta edastatakse peale kandideerimist meilile.

Kohustuslik kindlustus

Praktikandil on kohustuslik omada praktikaperioodi ajal lisaks kehtivale ravikindlustusele ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust. Kui viimast ei taga üliõpilasele praktikabaas, siis tuleb vastavalt programmi reeglite järgi sõlmida kindlustuslepped üliõpilasel endal. Vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustust on vaja, et katta juhtumid, mille põhjustab osaleja või mida põhjustatakse temale.


Lisaks tuleb välisriiki suundudes omada Euroopa Ravikindlustuskaarti, mis katab esmaabi, kuid see ei pruugi olla piisav igas olukorras. Näiteks ei ole see piisav, kui on vaja meditsiinilist transporti koduriiki või ka rahvusvahelise õpirände korral. Sellisteks juhtumiteks oleks vaja juurde täiendavat tervisekindlustust. Lisaks on soovituslik võtta juurde kindlustus dokumentide, reisipiletite ja pagasi kaotuse või varguse vastu.

Toetusleping

Erasmus+ toetuslepingus määratletakse õpirändes osalemise tingimused, õigused ja kohustused (sh hilisem aruandlus), välisõpingute periood ning toetuse maksmise põhimõtted. Toetusleping sõlmitakse üldjuhul 1 kuni 4 nädalat enne sinu välisõpingute algust eeldusel, et õppeleping on allkirjastatud. Õppeleping on toetuslepingu ametlik lisa, toetus antakse praktikalepingus kokku lepitud praktika sooritamiseks.

Erasmuse elamistoetus pikaajalise praktika puhul makstakse välja kahes osas: 90% enne minekut ja 10% pärast tagasipöördumist, kui kõik nõutavad toimingud on tehtud. Esimene väljamakse kantakse lepingus määratud pangakontole üldjuhul 1-2 nädala jooksul lepingu allkirjastamisest. Erasmuse elamistoetuste kohta leiad täpsema info siit.

Erasmuse toetus lühiajalise põimitud praktika (füüsiline osa kestusega 5-30 päeva + kohustuslik virtuaalne osa) puhul makstakse välja 100% enne õpirände algust, kui kõik nõutavad toimingud on tehtud. Lühiajalise õpirände toetuste kohta leiad infot siit.

NB! 2022/23 õa lühiajalisele õpirändele suundujatele makstakse toetused 2022. projektiaasta määrade alusel.

VÄLISPRAKTIKA AJAL

Praktikalepingu ja/või -perioodi muutmine

Kõigist muudatustest praktikaperioodis teavita esimesel võimalusel Erasmuse koordinaatorit.

Kui tekib vajadus muuta esialgset Erasmuse praktikalepingut, tuleb muudatused kooskõlastada nii praktikabaasi kui TTK õppekava juhiga ja vormistada kirjalikult Erasmuse praktikalepingu „During the Mobility“ osas. 

Praktikaperiood kinnitatakse toetuslepingus. Kui tekib vajadus praktikaperioodi muuta (NB! miinimumkestus on 2 kuud), tuleb muuta ka toetuslepingut.

Soovist praktikaperioodi muuta tuleb Erasmuse koordinaatorit teavitada hiljemalt 3 nädalat enne praktikaperioodi eeldatavat lõppu.

PÄRAST VÄLISPRAKTIKA LÕPPU

Aruandlus

Tagasi tulles esitada praktikat tõendav praktika kinnituskiri. Antud dokument võib olla allkirjastatud kuni 5 päeva enne praktika lõppu. Erasmuse toetuse lõplik summa arvestatakse vastavalt kinnituskirjale. Dokument tuleb lisada VÕTA taotluse juurde.

Lisaks tuleb täita tagasisidearuanne (Participant Report), mille link saadetakse automaatselt meilile. 

Samuti on võimalus sooritada peale praktika lõppu uus OLS keeletest, mis aitab kontrollida oma keeletaset peale välisriigis viibimist (link saadetakse meilile). 

Praktika ülekandmine

Praktika tunnustamiseks TTKs vormista formaalne VÕTA taotlus läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL. Lisa juurde praktika kinnituskiri, praktikaleping ning vajadusel selle muudatused. VÕTA taotluse esitamise juhendi leiad siit.

Taotluse esitaja kontrollib õppeinfosüsteemis, kas kõik tema sooritatud õppeainete tulemused on õiged. Ebaõigete või puudulike andmete korral tuleb pöörduda kvaliteedi ja analüüsiosakonda täienduste ja/või paranduste tegemiseks.

Kui kõik välispraktika lõpetamisega seotud dokumendid on esitatud ja toimingud on tehtud, kantakse üle toetuse jääkmakse või esitatakse (osaline) tagastusnõue. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb kogu stipendiumi kõrgkoolile tagastada.

NB! Sõltuvalt õppekavast võib vastutav õppejõud nõuda ka praktika aruande esitamist.


ÄSJALÕPETANU PRAKTIKA

Äsjalõpetanu välispraktika toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada vähemalt kuu aega enne lõpetamist või hiljemalt õppeaasta 1. juuniks. Äsjalõpetanu prakika dokumendid peavad olema vormistatud ajal, mil üliõpilane on veel Tehnikakõrgkooli üliõpilaste nimekirjas.

Taotlemine toimub SoleMove keskkonnas.

Tingimused
 • Äsjalõpetanu praktika peab toimuma 12 kuu jooksul alates lõpetamise päevast.
 • Äsjalõpetanute praktikaperiood arvatakse lõpetatud õppeastme hulgas sooritatud Erasmuse perioodi hulka (näiteks, kui üliõpilane on Erasmuse raames välismaal õppinud ja/või praktikal viibinud kokku 10 kuud, siis äsjalõpetanuna on tal võimalik minna praktikale veel 2 kuuks). Äsjalõpetanu praktikaperioodi määramisel võetakse arvesse Erasmuse programmi eelarvelisi vahendeid. Üldjuhul toetatakse äsjalõpetanu praktikat 2-4 kuud. Toetusesaajatena eelistatakse õppekavajärgse praktika sooritajaid.
 • Äsjalõpetanu praktikal viibimise perioodi ajal ei tohi isik olla uuesti asunud õppima ühessegi õppeasutusse.
 • Äsjalõpetanud praktikale suunduja ei pea vormistama Tahvlis väliõppesse määramise avaldust, aga peab vormistama kõik teised Erasmuse programmi poolt nõutavad dokumendid.

ABIKS PRAKTIKAKOHA LEIDMISEL

Praktikakoha leiab üldjuhul tudeng ise. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike enda eriala praktika nõuetest. Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. 

Praktikakohti saab otsida järgmistelt veebilehtedelt, samuti küsida nõu õppekava juhilt/praktika juhendajalt.

Erasmuse partnerkoolide praktikavõimalused

NB! Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid


KONTAKTID

Erasmuse koordinaator
Liisa Konsap erasmus@tktk.ee

Instituutide kontaktisikud
Teenusmajanduse instituut: 
Jaana Siik jaana.siik@tktk.ee
Arhitektuuriinstituut: Kristina Aimla kristina.aimla@tktk.ee
Ehitusinstituut: Karin Lellep karin.lellep@tktk.ee
Logistikainstituut: Marju Viitmann marju.viitmann@tktk.ee
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut:  Helina Prints helina.prints@tktk.ee
Tehnikainstituut: Kaja Lattu kaja.lattu@tktk.ee

Välisõpingute õppekorralduse koordinaator: Mari Põdra mari.podra@tktk.ee

 eu-flag-erasmus_vect_pos
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?