Prindi

VÕTA

VÕTA tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisena. Taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga ja vastavus kutsestandardile. Arvestada saab ainult selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine või mooduli õpiväljunditele. VÕTA abil saab õppekavas mõne aine või mooduli arvestada varasemate õpingute põhjal, kui samasisuline kursus on läbitud mõnes teises haridusasutuses või täienduskoolitusel.

Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemist peab taotleja tegema eneseanalüüsi ning koostama ja koguma tõendusmaterjali. VÕTA taotlus tuleb instituudi VÕTA komisjonile esitada läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL (VÕTA vormistamise juhend).

VÕTA tingimused ja kord (28.12.2021)
VÕTA kontaktisikud õppekavati
VÕTA töökogemuse vorm STARR meetodil Teenusmajanduse instituudis
VÕTA nõustamine ja hindamine on taotlejale tasuta.


  • Jaga: